Премини към основното съдържание

Сборен баланс на инвестиционните предприятия


СБОРЕН БАЛАНС НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА
(Хил. лв.)
АКТИВ ПАСИВ
Нетекущи активи 1 608 775 Собствен капитал 3 203 847
Нетекущи финансови активи 1 502 297 Основен капитал 2 498 294
Нетекущи нефинансови активи 106 478 Резерви 406 555
Текущи активи 2 274 816 Преоценки 505
Парични средства 323 526 Финансов резултат 298 493
Търговски инвестиции 1 694 764 Нетекущи пасиви 385 736
Нефинансови активи 253 871 Текущи пасиви 5 848 083
Разходи за бъдещи периоди 2 655 Текущи задължения 303 616
Получени чужди активи 5 566 952 Задължения по получени чужди активи 5 544 467
Финансови инструменти на клиенти 5 316 178 Приходи за бъдещи периоди 12 877
Парични средства на клиенти 250 774    
   
СУМА НА АКТИВА 9 450 543 СУМА НА ПАСИВА 9 450 543
30.11.2021