Премини към основното съдържание

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на застрахователните предприятия


СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
(Хил. лв.)
Технически отчет - общо застраховане
Спечелени премии, нетни от презастраховане 1 726 819
в това число:  
Брутни начислени (записани) премии 2 582 464
Отстъпени премии на презастрахователи 834 003
Разпределен приход от инвестиции, пренесен от нетехническия отчет 10 852
Друг технически приход, нетен от презастраховане 28 237
Възникнали претенции, нетни от презастраховане 780 746
Промени в други технически резерви, нетни от презастраховане, които не са показани в други позиции ..
Бонуси и отстъпки, и участие в положителния финансов резултат, нетни от презастраховане 7 331
Нетни оперативни разходи 645 320
Други технически разходи, нетни от презастраховане 145 448
Промяна в запасния фонд ..
Междинен сбор - салдо на техническия отчет по общо застраховане 179 111
Технически отчет - животозастраховане
Спечелени премии, нетни от презастраховане 411 163
в това число:  
Брутни начислени (записани) премии 434 322
Отстъпени премии на презастрахователи 30 181
Приход от инвестиции 102 019
Друг технически приход, нетен от презастраховане 6 792
Възникнали претенции, нетни от презастраховане 182 610
Промяна в други технически резерви, нетна от презастраховане, която не е отразена в други позиции 105 411
Бонуси и отстъпки, и участие в положителния финансов резултат, нетни от презастраховане ..
Нетни оперативни разходи 153 546
Разходи по инвестиции 45 167
Други технически разходи, нетни от презастраховане 15 102
Разпределен приход от инвестиции, пренесен в нетехническия отчет ..
Прехвърляне от или към Фонда за бъдещо разпределение 0
Междинен сбор - салдо на техническия отчет по животозастраховане 15 568
Нетехнически отчет
Салдо по техническия отчет - общо застраховане 179 111
Салдо по техническия отчет - животозастраховане 15 568
Приходи от инвестиции 121 593
Разпределен приход от инвестиции, пренесен от технически отчет по животозастраховане ..
Разходи по инвестиции 101 722
Разпределен приход от инвестиции, пренесен в техническия отчет по общо застраховане 10 852
Друг приход ..
Други разходи, вкл. преоценки на стойности 41 847
Печалба или загуба от присъщи дейности 200 268
Извънредни приходи 1 352
Извънредни разходи 1 448
Извънредна печалба или загуба -96
Корпоративен данък 20 472
Други данъци -227
Печалба или загуба за финансовата година 179 927

'..' Конфиденциални данни
30.11.2021