Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на застрахователните предприятияОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
(Хил. лв.)
Технически отчет - общо застраховане
Спечелени премии, нетни от презастраховане 1 630 082
в това число:  
Брутни начислени (записани) премии 2 595 980
Отстъпени премии на презастрахователи 859 160
Разпределен приход от инвестиции, пренесен от нетехническия отчет 17 143
Друг технически приход, нетен от презастраховане 28 237
Възникнали претенции, нетни от презастраховане 815 457
Промени в други технически резерви, нетни от презастраховане, които не са показани в други позиции ..
Бонуси и отстъпки, и участие в положителния финансов резултат, нетни от презастраховане 11 768
Нетни оперативни разходи 604 003
Други технически разходи, нетни от презастраховане 134 409
Промяна в запасния фонд ..
Междинен сбор - салдо на техническия отчет по общо застраховане 109 323
Технически отчет - животозастраховане
Спечелени премии, нетни от презастраховане 402 964
в това число:  
Брутни начислени (записани) премии 449 587
Отстъпени премии на презастрахователи 28 925
Приход от инвестиции 88 664
Друг технически приход, нетен от презастраховане ..
Възникнали претенции, нетни от презастраховане 158 884
Промяна в други технически резерви, нетна от презастраховане, която не е отразена в други позиции 105 168
Бонуси и отстъпки, и участие в положителния финансов резултат, нетни от презастраховане 9 840
Нетни оперативни разходи 152 494
Разходи по инвестиции 30 536
Други технически разходи, нетни от презастраховане 16 613
Разпределен приход от инвестиции, пренесен в нетехническия отчет ..
Прехвърляне от или към Фонда за бъдещо разпределение 0
Междинен сбор - салдо на техническия отчет по животозастраховане 24 223
Нетехнически отчет
Салдо по техническия отчет - общо застраховане 109 323
Салдо по техническия отчет - животозастраховане 24 223
Приходи от инвестиции 104 309
Разпределен приход от инвестиции, пренесен от технически отчет по животозастраховане ..
Разходи по инвестиции 68 204
Разпределен приход от инвестиции, пренесен в техническия отчет по общо застраховане 17 143
Друг приход 41 162
Други разходи, вкл. преоценки на стойности ..
Печалба или загуба от присъщи дейности 168 319
Извънредни приходи ..
Извънредни разходи ..
Извънредна печалба или загуба -581
Корпоративен данък 17 839
Други данъци 1 018
Печалба или загуба за финансовата година 148 881

'..' Конфиденциални данни
30.11.2020
  • Отчет за финансовото състояние на застрахователните предприятия
  • Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на застрахователните предприятия