Премини към основното съдържание

Операции с финансови активи и пасиви по институционални сектори

Динамичен ред: FS_1.1.2.accounts.xls

ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ ЗА 2020, (НЕКОНСОЛИДИРАНИ)
(Млн. лева)
  Сектори Общо за икономиката Нефинансови предприятия Финансови предприятия Държавно управление Домакинства и НТООД1 Останал свят
ЕСС 2010 кодове S.1 S.11 S.12 S.13 S.14+S.15 S.2
Операции с финансови инструменти ЕСС 2010 кодове              
Финансови активи F.A   52 861 12 474 25 228 1 941 13 218 7 429
Монетарно злато и специални права на тираж F.1   31 NaN 31 NaN NaN -2
Монетарно злато F.11   32 NaN 32 NaN NaN 0
Специални права на тираж F.12   -1 NaN -1 NaN NaN -2
Валута и депозити F.2   35 544 5 286 22 917 895 6 446 -309
Валута F.21   6 574 2 004 4 413 0 158 0
Прехвърляеми депозити F.22   36 135 3 679 27 182 342 4 931 135
Други депозити F.29   -7 165 -398 -8 678 554 1 357 -444
Дългови ценни книжа F.3   -3 618 261 -3 908 -13 42 3 459
Краткосрочни F.31   9 072 -20 9 093 0 0 1
Дългосрочни F.32   -12 690 282 -13 001 -13 43 3 458
Заеми F.4   1 854 -1 783 3 827 -187 -3 2 225
Краткосрочни F.41   257 265 -20 3 10 407
Дългосрочни F.42   1 596 -2 047 3 847 -190 -14 1 818
Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове F.5   7 672 1 715 1 997 -139 4 099 1 985
Собствен капитал F.51   6 252 1 696 820 -163 3 899 1 959
Котирани акции F.511   713 101 483 69 60 -134
Некотирани акции F.512   1 706 355 554 -235 1 031 1 147
Други видове собствен капитал F.519   3 834 1 239 -217 3 2 808 946
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове F.52   1 421 19 1 177 24 200 26
Акции/дялови единици във фондове на паричния пазар F.521   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар F.522   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми F.6   2 213 137 19 4 2 053 -223
Технически резерви по общо застраховане F.61   386 137 19 4 225 -223
Права по животозастрахователни полици и анюитети F.62   160 NaN NaN NaN 160 0
Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права F6M   1 667 NaN NaN NaN 1 667 0
Пенсионни права F.63   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите F.64   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Права, различни от пенсионните права F.65   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Резерви за претенции по стандартни гаранции F.66   0 0 0 0 0 0
Финансови деривати и опции върху акции на наетите лица F.7   25 32 -7 0 0 90
Финансови деривативи F.71   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Опции върху акции на наетите лица F.72   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Други сметки за получаване/плащане F.8   9 140 6 826 352 1 381 582 205
Търговски кредити и аванси F.81   4 740 3 680 -13 330 742 -493
Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси F.89   4 401 3 145 365 1 050 -160 698
Финансови пасиви F.L   47 500 13 771 25 304 6 244 2 182 12 790
Монетарно злато и специални права на тираж F.1   -2 NaN -2 NaN NaN 31
Монетарно злато F.11   NaN NaN NaN NaN NaN 32
Специални права на тираж F.12   -2 NaN -2 NaN NaN -1
Валута и депозити F.2   21 079 NaN 21 079 NaN NaN 14 156
Валута F.21   2 136 NaN 2 136 NaN NaN 4 438
Прехвърляеми депозити F.22   17 832 NaN 17 832 NaN NaN 18 438
Други депозити F.29   1 111 NaN 1 111 NaN NaN -8 720
Дългови ценни книжа F.3   4 812 -195 -17 5 025 0 -4 971
Краткосрочни F.31   -16 15 -31 0 0 9 089
Дългосрочни F.32   4 828 -210 14 5 025 0 -14 061
Заеми F.4   3 490 1 157 282 267 1 784 588
Краткосрочни F.41   515 459 135 3 -82 149
Дългосрочни F.42   2 975 698 147 264 1 866 439
Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове F.5   7 694 6 790 1 368 0 -464 1 964
Собствен капитал F.51   7 594 6 790 1 268 0 -464 617
Котирани акции F.511   34 -333 368 0 0 545
Некотирани акции F.512   2 857 1 509 1 347 0 0 -4
Други видове собствен капитал F.519   4 703 5 614 -447 0 -464 76
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове F.52   100 NaN 100 NaN NaN 1 347
Акции/дялови единици във фондове на паричния пазар F.521   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар F.522   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми F.6   1 990 0 1 990 0 0 0
Технически резерви по общо застраховане F.61   163 NaN 163 NaN NaN 0
Права по животозастрахователни полици и анюитети F.62   160 NaN 160 NaN NaN 0
Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права F6M   1 667 0 1 667 0 0 0
Пенсионни права F.63   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите F.64   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Права, различни от пенсионните права F.65   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Резерви за претенции по стандартни гаранции F.66   0 0 0 0 0 0
Финансови деривати и опции върху акции на наетите лица F.7   119 15 105 0 0 -5
Финансови деривативи F.71   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Опции върху акции на наетите лица F.72   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Други сметки за получаване/плащане F.8   8 317 6 005 498 952 862 1 029
Търговски кредити и аванси F.81   4 171 4 252 128 -77 -131 75
Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси F.89   4 145 1 753 370 1 030 993 954
Нетни финансови трансакции B9F   5 361 -1 297 -76 -4 302 11 036 -5 361

1 НТООД - Нетърговски организации, обслужващи домакинствата
NaN - няма данни
29.10.2021