Премини към основното съдържание

Операции с финансови активи и пасиви по институционални сектори

Динамичен ред: FS_1.1.2.accounts.xls

ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ ЗА 2019, (НЕКОНСОЛИДИРАНИ)
(Млн. лева)
  Сектори Общо за икономиката Нефинансови предприятия Финансови предприятия Държавно управление Домакинства и НТООД1 Останал свят
ЕСС 2010 кодове S.1 S.11 S.12 S.13 S.14+S.15 S.2
Операции с финансови инструменти ЕСС 2010 кодове              
Финансови активи F.A   45 476 49 549 9 857 1 931 -15 860 2 091
Монетарно злато и специални права на тираж F.1   4 NaN 4 NaN NaN -1
Монетарно злато F.11   3 NaN 3 NaN NaN 0
Специални права на тираж F.12   1 NaN 1 NaN NaN -1
Валута и депозити F.2   3 032 5 146 -5 568 -466 3 919 165
Валута F.21   3 829 1 581 2 133 -1 117 0
Прехвърляеми депозити F.22   9 759 3 662 -4 395 7 833 2 658 -886
Други депозити F.29   -10 556 -97 -3 306 -8 298 1 144 1 050
Дългови ценни книжа F.3   8 542 197 8 302 -84 127 -39
Краткосрочни F.31   463 -42 503 0 2 -12
Дългосрочни F.32   8 079 239 7 799 -84 125 -27
Заеми F.4   7 365 1 320 6 741 -668 -28 434
Краткосрочни F.41   815 -206 1 007 20 -7 253
Дългосрочни F.42   6 550 1 526 5 733 -689 -21 181
Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове F.5   10 907 34 720 225 -360 -23 678 754
Собствен капитал F.51   11 029 34 738 480 -360 -23 830 751
Котирани акции F.511   -1 823 -1 207 -679 0 62 -13
Некотирани акции F.512   7 873 15 828 1 214 -363 -8 807 18
Други видове собствен капитал F.519   4 979 20 116 -55 3 -15 085 745
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове F.52   -122 -18 -255 0 151 4
Акции/дялови единици във фондове на паричния пазар F.521   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар F.522   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми F.6   2 854 221 -181 4 2 811 -82
Технически резерви по общо застраховане F.61   380 221 -181 4 336 -82
Права по животозастрахователни полици и анюитети F.62   211 NaN NaN NaN 211 0
Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права F6M   2 263 NaN NaN NaN 2 263 0
Пенсионни права F.63   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите F.64   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Права, различни от пенсионните права F.65   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Резерви за претенции по стандартни гаранции F.66   0 0 0 0 0 0
Финансови деривати и опции върху акции на наетите лица F.7   9 -7 15 0 1 69
Финансови деривативи F.71   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Опции върху акции на наетите лица F.72   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Други сметки за получаване/плащане F.8   12 763 7 953 319 3 504 988 790
Търговски кредити и аванси F.81   8 255 5 331 -96 2 802 218 704
Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси F.89   4 509 2 622 415 702 770 86
Финансови пасиви F.L   39 540 27 443 9 355 -347 3 089 8 028
Монетарно злато и специални права на тираж F.1   -1 NaN -1 NaN NaN 4
Монетарно злато F.11   NaN NaN NaN NaN NaN 3
Специални права на тираж F.12   -1 NaN -1 NaN NaN 1
Валута и депозити F.2   6 258 NaN 6 258 NaN NaN -3 061
Валута F.21   1 779 NaN 1 779 NaN NaN 2 050
Прехвърляеми депозити F.22   11 472 NaN 11 472 NaN NaN -2 599
Други депозити F.29   -6 994 NaN -6 994 NaN NaN -2 512
Дългови ценни книжа F.3   359 87 242 30 0 8 144
Краткосрочни F.31   -61 -3 -58 0 0 512
Дългосрочни F.32   419 90 299 30 0 7 632
Заеми F.4   7 047 4 501 966 -1 050 2 630 752
Краткосрочни F.41   1 191 1 132 11 15 33 -124
Дългосрочни F.42   5 855 3 369 954 -1 064 2 597 876
Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове F.5   12 334 11 607 813 0 -86 -673
Собствен капитал F.51   12 235 11 607 714 0 -86 -456
Котирани акции F.511   -1 184 -1 201 17 0 0 -652
Некотирани акции F.512   7 752 7 628 124 0 0 139
Други видове собствен капитал F.519   5 666 5 179 573 0 -86 58
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове F.52   99 NaN 99 NaN NaN -217
Акции/дялови единици във фондове на паричния пазар F.521   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар F.522   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми F.6   2 773 0 2 773 0 0 0
Технически резерви по общо застраховане F.61   298 NaN 298 NaN NaN 0
Права по животозастрахователни полици и анюитети F.62   211 NaN 211 NaN NaN 0
Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права F6M   2 263 0 2 263 0 0 0
Пенсионни права F.63   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите F.64   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Права, различни от пенсионните права F.65   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Резерви за претенции по стандартни гаранции F.66   0 0 0 0 0 0
Финансови деривати и опции върху акции на наетите лица F.7   72 5 69 -2 0 7
Финансови деривативи F.71   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Опции върху акции на наетите лица F.72   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Други сметки за получаване/плащане F.8   10 699 11 244 -1 764 674 545 2 855
Търговски кредити и аванси F.81   6 389 8 188 -1 972 159 13 2 570
Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси F.89   4 310 3 055 207 516 532 285
Нетни финансови трансакции B9F   5 937 22 106 502 2 278 -18 949 -5 937

1 НТООД - Нетърговски организации, обслужващи домакинствата
NaN - няма данни
30.10.2020