Операции с финансови активи и пасиви по институционални сектори


Динамичен ред: FS_1.1.2.accounts.xls

ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ ЗА 2018, (НЕКОНСОЛИДИРАНИ)
(Млн. лева)
  Сектори Общо за икономиката Нефинансови предприятия Финансови предприятия Държавно управление Домакинства и НТООД1 Останал свят
ЕСС 2010 кодове S.1 S.11 S.12 S.13 S.14+S.15 S.2
Операции с финансови инструменти ЕСС 2010 кодове              
Финансови активи F.A   38 412 14 018 13 367 649 10 378 8 372
Монетарно злато и специални права на тираж F.1   6 NaN 6 NaN NaN 6
Монетарно злато F.11   4 NaN 4 NaN NaN 4
Специални права на тираж F.12   2 NaN 2 NaN NaN 2
Валута и депозити F.2   8 777 2 699 2 414 198 3 465 513
Валута F.21   1 524 1 244 196 -3 87 -98
Прехвърляеми депозити F.22   -3 626 1 035 -6 956 -258 2 554 -7 798
Други депозити F.29   10 878 420 9 175 459 823 8 409
Дългови ценни книжа F.3   3 940 266 3 930 -108 -148 4 642
Краткосрочни F.31   555 0 555 0 0 573
Дългосрочни F.32   3 386 267 3 375 -108 -148 4 068
Заеми F.4   9 840 4 474 5 334 32 -1 919
Краткосрочни F.41   1 710 684 967 69 -10 353
Дългосрочни F.42   8 130 3 790 4 367 -37 9 566
Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове F.5   8 529 2 002 1 299 -76 5 304 1 051
Собствен капитал F.51   7 947 2 029 724 -76 5 270 654
Котирани акции F.511   479 226 351 0 -98 504
Некотирани акции F.512   948 301 282 -87 451 49
Други видове собствен капитал F.519   6 521 1 503 91 11 4 917 101
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове F.52   582 -28 575 0 35 397
Акции/дялови единици във фондове на паричния пазар F.521   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар F.522   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми F.6   1 332 162 51 3 1 116 0
Технически резерви по общо застраховане F.61   520 162 51 3 304 0
Права по животозастрахователни полици и анюитети F.62   111 NaN NaN NaN 111 0
Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права F6M   701 NaN NaN NaN 701 0
Пенсионни права F.63   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите F.64   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Права, различни от пенсионните права F.65   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Резерви за претенции по стандартни гаранции F.66   0 0 0 0 0 0
Финансови деривати и опции върху акции на наетите лица F.7   -37 3 -17 0 -23 19
Финансови деривативи F.71   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Опции върху акции на наетите лица F.72   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Други сметки за получаване/плащане F.8   6 025 4 412 349 599 664 1 222
Търговски кредити и аванси F.81   3 199 2 625 216 297 61 783
Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси F.89   2 826 1 787 133 303 603 439
Финансови пасиви F.L   31 421 17 092 13 193 -1 285 2 421 1 381
Монетарно злато и специални права на тираж F.1   1 NaN 1 NaN NaN 1
Монетарно злато F.11   NaN NaN NaN NaN NaN 0
Специални права на тираж F.12   1 NaN 1 NaN NaN 1
Валута и депозити F.2   8 751 NaN 8 751 NaN NaN 488
Валута F.21   1 622 NaN 1 622 NaN NaN 0
Прехвърляеми депозити F.22   5 328 NaN 5 328 NaN NaN 1 155
Други депозити F.29   1 801 NaN 1 801 NaN NaN -667
Дългови ценни книжа F.3   -1 988 -443 -205 -1 341 0 -1 287
Краткосрочни F.31   -11 -14 3 0 0 8
Дългосрочни F.32   -1 978 -429 -208 -1 341 0 -1 295
Заеми F.4   8 509 5 818 683 -244 2 252 -411
Краткосрочни F.41   1 948 1 858 -101 25 166 591
Дългосрочни F.42   6 561 3 960 785 -269 2 086 -1 002
Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове F.5   9 852 7 500 2 345 0 6 2 374
Собствен капитал F.51   9 667 7 500 2 161 0 6 2 374
Котирани акции F.511   -50 -1 182 1 133 0 0 -25
Некотирани акции F.512   2 864 1 837 1 027 0 0 1 965
Други видове собствен капитал F.519   6 853 6 846 1 0 6 434
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове F.52   185 NaN 185 NaN NaN -1
Акции/дялови единици във фондове на паричния пазар F.521   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар F.522   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми F.6   1 466 0 1 466 0 0 134
Технически резерви по общо застраховане F.61   654 NaN 654 NaN NaN 134
Права по животозастрахователни полици и анюитети F.62   111 NaN 111 NaN NaN 0
Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права F6M   701 0 701 0 0 0
Пенсионни права F.63   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите F.64   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Права, различни от пенсионните права F.65   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Резерви за претенции по стандартни гаранции F.66   0 0 0 0 0 0
Финансови деривати и опции върху акции на наетите лица F.7   -113 -29 -82 -2 0 -58
Финансови деривативи F.71   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Опции върху акции на наетите лица F.72   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Други сметки за получаване/плащане F.8   4 943 4 245 234 302 163 141
Търговски кредити и аванси F.81   2 288 2 178 198 -60 -28 -128
Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси F.89   2 656 2 066 36 362 191 269
Нетни финансови трансакции B9F   6 991 -3 074 174 1 934 7 957 -6 991

1 НТООД - Нетърговски организации, обслужващи домакинствата
NaN - няма данни
31.10.2019
Годишни финансови сметки
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Финансови национални сметки“

Лице за контакт

Петър Каменов

Десислава Малинкова

Милена Георгиева

Длъжност

началник отдел

държавен експерт

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 516

+359 2 9857 192

+359 2 9857 708

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване31 октомври 2019 г.
Дата на публикуване31 октомври 2019 г.
Дата на последно актуализиране31 октомври 2019 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Годишните финансови национални сметки отразяват балансите за наличностите и потоците по институционални сектори на икономиката: Нефинансови предприятия (S.11); Централана банка (S.121); Други парично-финансови институции (S.122+S.123); Инвестиционни фондове различни от тези на паричния пазар (S.124); Други финансови посредници без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове, Финансови спомагателни организации и Каптивни финансови институции и заемодатели (S.125+S.126+S.127); Застрахователни (осигурителни) дружества и пенсионни фондове (S.128+S.129); Държавно управление (S.13); Домакинства (S.14); Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (S.15); Останал свят (S.2). Балансиращата статия се изразява с нето предоставените / нето получените заеми. Данните за данъците и социалните осигуровки са представени по метода на модифицирана касова основа.

Използвани класификации

· Европейска система от национални и регионални сметки 2010 (ЕСC 2010);

· Ръководство за дефицита и дълга на сектор „Държавно управление“.

Обхват

Всички институционални сектори на ЕСC 2010.

Понятия и дефиниции

· Европейска система от национални и регионални сметки 2010 (ЕСC 2010);

· Ръководство за дефицита и дълга на сектор „Държавно управление“.

Статистическа единица

Предприятие.

Статистическа съвкупност

Финансови показатели по институционални сектори.

Географски обхват (територия)

Финансови показатели за всички вътрешни сектори на икономиката (S.1) и останал свят (S.2).

Времеви обхват

Наличности - 1995-2018; потoци - 1996-2018.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Млн. лева

Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

• Регламент (ЕC) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз

• Регламент за изпълнение (ЕС) № 724/2014 на Комисията от 26 юни 2014 година относно стандарта за обмен във връзка с предаването на данните, изисквани по силата на Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз

• Регламент (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 година за прилагане Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност

• Регламент (ЕC) № 679/2010 на Съвета от 26 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 479/2009 по отношение на качеството на статистическите данни в контекста на процедурата при прекомерен дефицит   

• Регламент (ЕC) № 220/2014 на Комисията от 7 март 2014 година за изменение на Регламент  (ЕО) № 479/2009 на Съвета по отношение на позоваванията на Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз 

Споделяне на данни

Съгласно трансмисионната програма на Евростат.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

• Закон за статистиката;

• Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4) от 11 март 2009 г.) предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

• Регламент (ЕC) № 2015/759 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки член 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно член 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация за наличносите и потоците и нето предоставените / нето получените заеми по иституционални сектори се предоставя на Евростат и публикува в интернет сайта на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/node/44

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика в съответствие със Закона за статистиката и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

Основни макроикономически показатели – електронна публикация.

Онлайн база данни

Подробни данни са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика - Финансови национални сметки:  http://www.nsi.bg/node/2340

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

• Годишни финансови сметки - източници и методи /България/
• Европейска система от национални и регионални сметки (2010)

Документация за качеството

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

· Кодекс на европейската статистическа практика;

· Обща рамка за управление на качеството в НСС.

Оценка на качеството

Процедурата за оценка на качеството включва логически и аритметични проверки на данните за съответствие с ЕСC 2010.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните за годишни икономически сметки:

· Евростат;

· Европейска централна банка (EЦБ);

· Българска народна банка (БНБ);

· международни финансови организации и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не се прилага.

Пълнота

Финансовите сметки на България покриват всички изисквания по отношение на финансовите показатели и институционалните сектори, определени в ЕСC 2010.

Точност и надеждност
Обща точност

Осигурява се съгласно посочените по-горе регламенти.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Т+9 месеца на текущата година с данни за предходната година, съгласно трансмисионната програма на Евростат.

Точност на представяне

В определения срок, Т+9.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Не се прилага.

Сравнимост във времето

Публикуваната информация за финансови сметки за финансовите показателите и иституционалните сектори са сравними във времето и отразяват изискванията на Трансмисионнта програма на Евростат.

Съгласуваност между предметни области

При разработването на финансовите сметки се следват процедури и правила, които да осигуряват методологична надеждност на резултатите:

· Сравнение на данните се извършва когато се използват различни източници на данни;

· В някои случаи допълнителни проучвания се правят с цел да се изяснят причините за някои различия в първичните данни. В други случаи по-надеждния източник на информация се избира.

Вътрешна съгласуваност

Осигурена.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Основни ревизии и текущи ревизии.

Ревизия на данните - практика

Текуща ревизионна политика – извършва се годишно и е главно, свързана с ревизия на данните на Нотификационните таблици, Международната инвестиционна позиция, парична и банкова статистика и други.

Статистическа обработка
Източници на данни

Основни източници на данни за разработване на годишните финансови сметки са: 

• Годишни статистически отчети на НСИ за институционални сектори: Нефинансови предприятия; Други финансови посредници с изключение на застрахователни компании и пенсионни фондове; Застрахователни компании и пенсионни фондове; Нетърговски организации, обслужващи домакинствата.

• Баланси и оборотни ведомости на подсекторите на сектор „Държавно управление”, Консолидирана фискалана програма.

• Отчети на БНБ от парична и банкова статистика за сектори "Централана банка" и "Други парично-финансови предприятия" и платежен баланс за сектор "Останал свят".

• Информация, предоставена от Централния депозитар за котираните и некотирани акции на фондовата борса и компенсаторни инструменти.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателни наблюдения за всички стопански единици.

Валидиране на данни

Валидиране на данните от Евростат.

Обработка на данни

Анализиране, балансиране, групиране.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Годишни финансови сметки
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Годишни финансови сметки
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml