Баланс на финансовите активи и пасиви


Динамичен ред: FS_1.1.1.balance.xls

БАЛАНС НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ И ПАСИВИ КЪМ КРАЯ НА 2018 ГОДИНА (НАЛИЧНОСТИ), НЕКОНСОЛИДИРАН
(Млн. лева)
  Сектори Общо за икономиката Нефинансови предприятия Финансови предприятия Държавно управление Домакинства и НТООД1 Останал свят
ЕСС' 2010 кодове S.1 S.11 S.12 S.13 S.14+S.15 S.2
Наличности на финансови активи и пасиви към края на годината ЕСС' 2010 кодове              
Финансови активи AF.A   572 194 188 827 196 478 32 993 153 896 101 936
Монетарно злато и специални права на тираж AF.1   4 306 NaN 4 306 NaN NaN 3 182
Монетарно злато AF.11   2 848 NaN 2 848 NaN NaN 1 724
Специални права на тираж AF.12   1 458 NaN 1 458 NaN NaN 1 458
Валута и депозити AF.2   159 524 40 737 53 290 12 442 53 056 34 675
Валута AF.21   18 508 14 827 2 508 5 1 168 1 183
Прехвърляеми депозити AF.22   67 074 20 833 27 870 3 329 15 042 12 338
Други депозити AF.29   73 943 5 077 22 912 9 107 36 846 21 155
Дългови ценни книжа AF.3   53 333 428 51 818 669 418 37 282
Краткосрочни AF.31   1 542 45 1 497 0 0 1 474
Дългосрочни AF.32   51 791 383 50 321 669 418 35 808
Заеми AF.4   90 911 19 110 69 451 2 020 330 7 398
Краткосрочни AF.41   17 742 1 940 15 577 223 2 1 029
Дългосрочни AF.42   73 169 17 170 53 874 1 797 328 6 369
Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове AF.5   128 119 35 834 11 659 9 495 71 131 8 978
Собствен капитал AF.51   124 153 35 650 8 871 9 495 70 137 6 561
Котирани акции AF.511   10 554 4 516 3 307 18 2 714 1 720
Некотирани акции AF.512   54 114 13 466 4 559 3 999 32 090 2 014
Други видове собствен капитал AF.519   59 485 17 669 1 004 5 478 35 334 2 827
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове AF.52   3 966 184 2 789 0 994 2 417
Акции/дялови единици във фондове на паричния пазар AF.521   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар AF.522   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми AF.6   17 675 973 300 39 16 363 0
Технически резерви по общо застраховане AF.61   2 943 973 300 39 1 631 0
Права по животозастрахователни полици и анюитети AF.62   1 373 NaN NaN NaN 1 373 0
Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права AF6M   13 359 NaN NaN NaN 13 359 0
Пенсионни права AF.63   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите AF.64   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Права, различни от пенсионните права AF.65   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Резерви за претенции по стандартни гаранции AF.66   0 0 0 0 0 0
Финансови деривати и опции върху акции на наетите лица AF.7   443 69 164 2 208 99
Финансови деривативи AF.71   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Опции върху акции на наетите лица AF.72   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Други сметки за получаване/плащане AF.8   117 880 91 675 5 489 8 326 12 390 10 320
Търговски кредити и аванси AF.81   65 906 61 692 1 308 1 260 1 646 5 863
Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси AF.89   51 974 29 983 4 181 7 066 10 744 4 457
Финансови пасиви AF.L   608 771 338 824 202 749 35 721 31 477 139 637
Монетарно злато и специални права на тираж AF.1   1 454 NaN 1 454 NaN NaN 1 454
Монетарно злато AF.11   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Специални права на тираж AF.12   1 454 NaN 1 454 NaN NaN 1 454
Валута и депозити AF.2   130 755 NaN 130 755 NaN NaN 5 906
Валута AF.21   17 325 NaN 17 325 NaN NaN 0
Прехвърляеми депозити AF.22   58 056 NaN 58 056 NaN NaN 3 320
Други депозити AF.29   55 374 NaN 55 374 NaN NaN 2 586
Дългови ценни книжа AF.3   24 650 3 037 1 055 20 558 0 8 599
Краткосрочни AF.31   69 3 65 0 0 0
Дългосрочни AF.32   24 581 3 034 989 20 558 0 8 599
Заеми AF.4   130 146 88 253 9 949 6 713 25 230 46 633
Краткосрочни AF.41   19 217 15 754 1 292 66 2 104 2 504
Дългосрочни AF.42   110 929 72 499 8 657 6 647 23 126 44 129
Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове AF.5   185 789 152 659 32 490 2 638 66 647
Собствен капитал AF.51   184 194 152 659 30 895 2 638 66 602
Котирани акции AF.511   11 994 6 063 5 930 2 0 3 160
Некотирани акции AF.512   83 828 65 320 18 509 0 0 31 729
Други видове собствен капитал AF.519   88 371 81 277 6 456 0 638 31 713
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове AF.52   1 595 NaN 1 595 NaN NaN 45
Акции/дялови единици във фондове на паричния пазар AF.521   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар AF.522   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми AF.6   19 327 0 19 327 0 0 1 651
Технически резерви по общо застраховане AF.61   4 594 NaN 4 594 NaN NaN 1 651
Права по животозастрахователни полици и анюитети AF.62   1 373 NaN 1 373 NaN NaN 0
Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права AF6M   13 359 0 13 359 0 0 0
Пенсионни права AF.63   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите AF.64   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Права, различни от пенсионните права AF.65   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Резерви за претенции по стандартни гаранции AF.66   0 0 0 0 0 0
Финансови деривати и опции върху акции на наетите лица AF.7   495 58 168 269 0 151
Финансови деривативи AF.71   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Опции върху акции на наетите лица AF.72   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Други сметки за получаване/плащане AF.8   116 156 94 816 7 552 8 179 5 609 8 596
Търговски кредити и аванси AF.81   66 116 60 841 2 802 1 191 1 282 6 072
Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси AF.89   50 040 33 975 4 750 6 988 4 327 2 523
Нетна финансова стойност BF.90   -36 577 -149 997 -6 272 -2 728 122 419 37 701

1 НТООД - Нетърговски организации, обслужващи домакинствата
NaN - няма данни
31.10.2019
Годишни финансови сметки
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Финансови национални сметки“

Лице за контакт

Петър Каменов

Десислава Малинкова

Милена Георгиева

Длъжност

началник отдел

държавен експерт

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 516

+359 2 9857 192

+359 2 9857 708

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване31 октомври 2019 г.
Дата на публикуване31 октомври 2019 г.
Дата на последно актуализиране31 октомври 2019 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Годишните финансови национални сметки отразяват балансите за наличностите и потоците по институционални сектори на икономиката: Нефинансови предприятия (S.11); Централана банка (S.121); Други парично-финансови институции (S.122+S.123); Инвестиционни фондове различни от тези на паричния пазар (S.124); Други финансови посредници без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове, Финансови спомагателни организации и Каптивни финансови институции и заемодатели (S.125+S.126+S.127); Застрахователни (осигурителни) дружества и пенсионни фондове (S.128+S.129); Държавно управление (S.13); Домакинства (S.14); Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (S.15); Останал свят (S.2). Балансиращата статия се изразява с нето предоставените / нето получените заеми. Данните за данъците и социалните осигуровки са представени по метода на модифицирана касова основа.

Използвани класификации

· Европейска система от национални и регионални сметки 2010 (ЕСC 2010);

· Ръководство за дефицита и дълга на сектор „Държавно управление“.

Обхват

Всички институционални сектори на ЕСC 2010.

Понятия и дефиниции

· Европейска система от национални и регионални сметки 2010 (ЕСC 2010);

· Ръководство за дефицита и дълга на сектор „Държавно управление“.

Статистическа единица

Предприятие.

Статистическа съвкупност

Финансови показатели по институционални сектори.

Географски обхват (територия)

Финансови показатели за всички вътрешни сектори на икономиката (S.1) и останал свят (S.2).

Времеви обхват

Наличности - 1995-2018; потoци - 1996-2018.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Млн. лева

Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

• Регламент (ЕC) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз

• Регламент за изпълнение (ЕС) № 724/2014 на Комисията от 26 юни 2014 година относно стандарта за обмен във връзка с предаването на данните, изисквани по силата на Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз

• Регламент (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 година за прилагане Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност

• Регламент (ЕC) № 679/2010 на Съвета от 26 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 479/2009 по отношение на качеството на статистическите данни в контекста на процедурата при прекомерен дефицит   

• Регламент (ЕC) № 220/2014 на Комисията от 7 март 2014 година за изменение на Регламент  (ЕО) № 479/2009 на Съвета по отношение на позоваванията на Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз 

Споделяне на данни

Съгласно трансмисионната програма на Евростат.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

• Закон за статистиката;

• Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4) от 11 март 2009 г.) предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

• Регламент (ЕC) № 2015/759 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки член 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно член 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация за наличносите и потоците и нето предоставените / нето получените заеми по иституционални сектори се предоставя на Евростат и публикува в интернет сайта на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/node/44

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика в съответствие със Закона за статистиката и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

Основни макроикономически показатели – електронна публикация.

Онлайн база данни

Подробни данни са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика - Финансови национални сметки:  http://www.nsi.bg/node/2340

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

• Годишни финансови сметки - източници и методи /България/
• Европейска система от национални и регионални сметки (2010)

Документация за качеството

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

· Кодекс на европейската статистическа практика;

· Обща рамка за управление на качеството в НСС.

Оценка на качеството

Процедурата за оценка на качеството включва логически и аритметични проверки на данните за съответствие с ЕСC 2010.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните за годишни икономически сметки:

· Евростат;

· Европейска централна банка (EЦБ);

· Българска народна банка (БНБ);

· международни финансови организации и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не се прилага.

Пълнота

Финансовите сметки на България покриват всички изисквания по отношение на финансовите показатели и институционалните сектори, определени в ЕСC 2010.

Точност и надеждност
Обща точност

Осигурява се съгласно посочените по-горе регламенти.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Т+9 месеца на текущата година с данни за предходната година, съгласно трансмисионната програма на Евростат.

Точност на представяне

В определения срок, Т+9.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Не се прилага.

Сравнимост във времето

Публикуваната информация за финансови сметки за финансовите показателите и иституционалните сектори са сравними във времето и отразяват изискванията на Трансмисионнта програма на Евростат.

Съгласуваност между предметни области

При разработването на финансовите сметки се следват процедури и правила, които да осигуряват методологична надеждност на резултатите:

· Сравнение на данните се извършва когато се използват различни източници на данни;

· В някои случаи допълнителни проучвания се правят с цел да се изяснят причините за някои различия в първичните данни. В други случаи по-надеждния източник на информация се избира.

Вътрешна съгласуваност

Осигурена.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Основни ревизии и текущи ревизии.

Ревизия на данните - практика

Текуща ревизионна политика – извършва се годишно и е главно, свързана с ревизия на данните на Нотификационните таблици, Международната инвестиционна позиция, парична и банкова статистика и други.

Статистическа обработка
Източници на данни

Основни източници на данни за разработване на годишните финансови сметки са: 

• Годишни статистически отчети на НСИ за институционални сектори: Нефинансови предприятия; Други финансови посредници с изключение на застрахователни компании и пенсионни фондове; Застрахователни компании и пенсионни фондове; Нетърговски организации, обслужващи домакинствата.

• Баланси и оборотни ведомости на подсекторите на сектор „Държавно управление”, Консолидирана фискалана програма.

• Отчети на БНБ от парична и банкова статистика за сектори "Централана банка" и "Други парично-финансови предприятия" и платежен баланс за сектор "Останал свят".

• Информация, предоставена от Централния депозитар за котираните и некотирани акции на фондовата борса и компенсаторни инструменти.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателни наблюдения за всички стопански единици.

Валидиране на данни

Валидиране на данните от Евростат.

Обработка на данни

Анализиране, балансиране, групиране.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Годишни финансови сметки
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Годишни финансови сметки
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml