Тримесечни данни


Динамичен ред: GDP_3.2.xls
Тримесечни нефинансови сметки на сектор "Държавно управление" и сектор "Останал свят" - Сектор "Държавно управление" и сектор "Останал свят"
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Нефинансови национални сметки“

Лице за контакт

Милен Колев

Длъжност

началник на отдел

Адрес

ул. „П.Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 623

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване30 март 2019 г.
Дата на публикуване30 март 2019 г.
Дата на последно актуализиране30 март 2019 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Тримесечните нефинансови сметки на сектор „Държавно управление” и сектор "Останал свят" представят икономическата дейност на правителството и нерезидентните единици по сравним с другите европейски страни начин на базата на националните сметки съгласно Европейската система от национални сметки 2010 (ЕСНС2010). За целта се разработват таблици, показващи приходите и разходите на сектор "Държавно управление" и „Останал свят“. Данните за секторите са съвместими със съответните годишни данни, които се разработват на базата на националните сметки, съгласно Европейската система от сметки 2010 (ЕСС2010).

Използвани класификации

Европейска система на сметки 2010 (ЕСНС 2010) - класификация на единиците по институционални сектори.

Обхват

Съгласно ЕСНС 2010 институционален сектор "Държавно управление" включва органите на държавното управление, които задоволяват индивидуални и колективни потребности на обществото (централно управление - министерства, ведомства и областни администрации; местно управление - общини), както и предприятията, финансирани и контролирани от правителството и централизираните фондове за социално осигуряване; институционален сектор "Останал свят" включва всички нерезидентни институционални единици, които извършват операции и имат икономически връзки с единиците, резиденти на националната икономика.

Понятия и дефиниции

България има ангажимент да предоставя статистическа информация на Евростат по отношение на тримесечните транзакции на „Държавно управление“, описани в Европейската система на национални сметки (ЕСС2010), съгласно изискванията на Регламент 264/2000 от 3 февруари 2000 година на Европейската Комисия и Регламент 1221/2002 на Европейския парламент и Съвета от 10 юни 2002 година. Евростат изготвя и публикува т.нар. Ръководство за тримесечните нефинансови сметки на сектор „Държавно управление“, което допълва Ръководството за разработване на данъците и социалните плащания на тримесечна база.

Сектор „Държавно управление“ включва няколко подсектора съгласно изискванията на ЕСС 2010: Централно държавно управление - S.1311 (включва всички единици, чиито отчети са включени в централния бюджет, университети, Българска национална телевизия, Българско национално радио, извънбюджетни сметки, болници, финансирани от правителството и други институционални единици със самостоятелни бюджети); Местно държавно управление - S.1313(включва всички общини,болниците, финансирани от тях и извънбюджетни сметки и фондове към общините); и Социално-осигурителни фондове - S.1313 (Национален осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса).

За основен източник за разработването на статистическата информация за тримесечните нефинансови индикатори на сектор “Държавно управление” се използват отчетите за изпълнение на консолидираната фискална програма, предоставяни от Министерство на финансите. Отчетите за изпълнение на консолидираната фискална програма се подготвят в съответствие с прилаганата национална бюджетната класификация.

Статистическа единица

Институционална единица съгласно ЕСС 2010 – бюджетни институции, нефинансови предприятия прекласифицирани в сектор „Държавно управление“.

Статистическа съвкупност

Икономическата територия на страната

Географски обхват (територия)

България

Времеви обхват

Първо тримесечие на 1999 - четвърто тримесечие на 2018* година * Данните са предварителни

Базисен период

2010 г.

Мерна единица

млн. лв.

Отчетен период

Тримесечие

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 549/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз;

· РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1161/2005 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА

· СЪВЕТА от 6 юли 2005 година относно изготвянето на тримесечни нефинансови отчети по институционален сектор

·

Споделяне на данни

Програмата на Евростат за предоставяне на данни в областта на националните сметки.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните
Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическите показатели е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Тримесечните нефинансови сметки за институционален сектор “Държавно управление” и сектор " Останал свят" се публикуват 3 месеца след края на отчетния период.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет страницата на НСИ в рубрика Брутен вътрешен продукт в съответствие със Закона за статистиката и Кодекс на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Тримесечно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага

Публикации

Електронна публикация

Онлайн база данни

Подробни данни са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика - Нефинансови сметки по институционални сектори: http://www.nsi.bg/bg/node/2276

Достъп до микроданни

Не е приложимо.

Други формати на разпространение
Методологични документи

Европейска система от национални сметки (2010) (Евростат).

Документация за качеството
Управление на качеството
Осигуряване на качеството

· Кодекс на европейската статистическа практика;

· Обща рамка за управление на качеството в НСС.

Оценка на качеството

Въпросник относно прилагането на принципите на Кодекса на европейската статистическа практика.

Приложимост
Потребности на потребителите
Удовлетвореност на потребителите
Пълнота
Точност и надеждност
Обща точност
Извадкови грешки
Неизвадкови грешки
Навременност и точност на представяне
Навременност

T+3 месеца след отчетния период.

Точност на представяне

Допълнителна информация за сектор „Държавно управление“ е налична в другите подрубрики на рубриката Държавна финансова статистика.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост
Сравнимост във времето
Съгласуваност между предметни области

Допълнителна информация за други показатели в областта на национални сметки са налични в други тематични области свързани с национални сметки.

Вътрешна съгласуваност
Разходи и натовареност
Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Осигуряването на съпоставими серии от данни е съпроводено с ревизиране на статистическите резултати, което в повечето случаи е в съответствие с нормативни изисквания и препоръки. Най-честата практика са регулярните ревизии на данните, следвана от промяна в методологиите (за една четвърт от ревизираните продукти) или приети регламенти на ЕК (за над една трета от ревизираните продукти). Други причини за ревизиите, посочени от експертите, са: преминаването от една класификация към друга (от НОК към НКИД), ревизии, свързани с нотификационните таблици за дълга и дефицита на държавното управление в сектор “Останал свят”, свързано с актуализиране на генералната съвкупност.

Тримесечните данни за сектор „Държавно управление“ се ревизират в следните случаи:

· актуализиране на данни за предишни тримесечия – при наличие на нова допълнителна информация, прекласифициране и други подобрения;

· при наличие на годишни данни, тъй като тримесечните данни се предоставят по-рано от годишните данни;

· през март и септември, когато тримесечните данни трябва да бъдат коригирани в съответствие с Нотификационните таблици за държавния дефицит/излишък и дълг;

· планирани методологически ревизии.

Ревизия на данните - практика

Тримесечните данни за сектор „Държавно управление“ се ревизират в следните случаи:

· актуализиране на данни за предишни тримесечия – при наличие на нова допълнителна информация, прекласифициране и други подобрения;

· при наличие на годишни данни, тъй като тримесечните данни се предоставят по-рано от годишните данни;

· през март и септември, когато тримесечните данни трябва да бъдат коригирани в съответствие с Нотификационните таблици за държавния дефицит/излишък и дълг;

· планирани методологически ревизии.

Статистическа обработка
Източници на данни

Основни източници на данни за разработване на сметките за сектор „Държавно управление” и "Останал свят" са:

· отчет за касовото изпълнение на Консолидирания държавен бюджет, както и на отделните бюджетни единици;

· допълнителна административна информация от Министерство на финансите относно данъците за целите на представянето им на начислена основа;

· допълнителна административна информация от Министерство на финансите относно получените и платените трансфери от и за ЕС

· административна информация от други министерства и ведомства за размера на таксите, които имат данъчен характер

· платежен баланс, разработен от БНБ.

Честота на събиране на данни

тримесечно

Събиране на данни

· Изчерпателно за всички единици на сектор "Държавно управление".

· Тримесечна банкова информация за операциите на нерезидентните и резидентни единици по отношение икономиката на България.

Валидиране на данни

Осъществяване на валидиращи процедури за оценка на качеството на данните.

Обработка на данни

Осъществяване на валидиращи процедури за оценка на качеството на данните.

Изглаждане
Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml