Премини към основното съдържание

Заети лица - национално ниво

Динамичен ред: GDP_2.2.1_ESA_2010.xls

ЗАЕТИ ЛИЦА
(хиляди)
Показатели Номенклатура А10 Икономически дейности Второ тримесечие 2023*
Заети лица   Общо за икономиката 3 561.73
  A Селско, горско и рибно стопанство 542.190
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 669.797
  F Строителство 200.499
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 935.838
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 147.939
  K Финансови и застрахователни дейности 65.272
  L Операции с недвижими имоти 29.353
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 255.936
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 592.781
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 122.128
Наети лица   Общо за икономиката 2 662.46
  A Селско, горско и рибно стопанство 108.923
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 622.453
  F Строителство 154.857
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 697.796
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 127.897
  K Финансови и застрахователни дейности 59.441
  L Операции с недвижими имоти 23.541
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 213.417
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 569.443
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 84.691
Самонаети лица   Общо за икономиката 899.27
  A Селско, горско и рибно стопанство 433.267
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 47.344
  F Строителство 45.642
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 238.042
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 20.042
  K Финансови и застрахователни дейности 5.831
  L Операции с недвижими имоти 5.812
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 42.519
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 23.338
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 37.437

* Данните са предварителни
07.09.2023