Премини към основното съдържание

Заети лица - национално ниво

Динамичен ред: GDP_2.2.1_ESA_2010.xls

ЗАЕТИ ЛИЦА
(хиляди)
Показатели Номенклатура А10 Икономически дейности Второ тримесечие 2021*
Заети лица   Общо за икономиката 3 513.63
  A Селско, горско и рибно стопанство 581.217
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 682.019
  F Строителство 195.503
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 894.780
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 126.261
  K Финансови и застрахователни дейности 67.682
  L Операции с недвижими имоти 25.388
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 249.372
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 575.527
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 115.876
Наети лица   Общо за икономиката 2 603.15
  A Селско, горско и рибно стопанство 106.948
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 629.971
  F Строителство 153.184
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 678.191
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 114.839
  K Финансови и застрахователни дейности 59.370
  L Операции с недвижими имоти 21.945
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 206.778
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 555.076
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 76.848
Самонаети лица   Общо за икономиката 910.48
  A Селско, горско и рибно стопанство 474.269
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 52.048
  F Строителство 42.319
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 216.589
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 11.422
  K Финансови и застрахователни дейности 8.312
  L Операции с недвижими имоти 3.443
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 42.594
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 20.451
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 39.028

* Данните са предварителни
07.09.2021