Отработени човекочасове - регионално ниво


Динамичен ред: GDP_2.1.5.xls
Отработени човекочасове - регионално ниво (Годишни данни)
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

"Нефинансови национални и регионални сметки“

Лице за контакт

Милен Колев

Длъжност

методология

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038, България

Електронна поща

[email protected]

Телефон

00359 2 9857 623

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване22 август 2019 г.
Дата на публикуване22 август 2019 г.
Дата на последно актуализиране22 август 2019 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Отработеното време се класифицира като агрегирания брой часове, фактически отработени от наетото или самонаетото лице през отчетния период, чиято продукция е в рамките на производствената граница.

Използвани класификации

Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008), съдържаща отраслови групировки, съвместими по отношение на NACE Rev. 2 (Агрегирана номенклатура А10)

Обхват

Общо за икономиката

Понятия и дефиниции

Регионалното разпределение на заетите лица и отработените човекочасове се основава на концепцията за резидентност на институционалната единица – работодател. Отработеното време се класифицира като агрегирания брой часове, фактически отработени от наетото или самонаетото лице през отчетния период, чиято продукция е в рамките на производствената граница.

Статистическа единица

предприятие (с информация за местна единица на предприятие)

Статистическа съвкупност

заети лица

Географски обхват (територия)

България

Времеви обхват

2000 - 2017

Базисен период
Мерна единица
Отчетен период
Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
Споделяне на данни
Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;
· Регламент (ЕС) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните
Политика по разпространение
Календар за разпространение
Достъп до календара за разпространение
Достъп на потребителите
Честота на разпространение
Достъпност и яснота
Прессъобщения
Публикации
Онлайн база данни

Подробни данни са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика › Заетост и отработени човекочасове - регионално ниво › Заети лица, отработени човекочасове и производителност на труда › Годишни данни ›

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение
Методологични документи

Европейска система от национални и регионални сметки 2010.

Документация за качеството
Управление на качеството
Осигуряване на качеството

· Кодекс на европейската статистическа практика;
· Обща рамка за управление на качеството в НСС.

Оценка на качеството

Въпросник относно прилагането на принципите на Кодекса на европейската статистическа практика.

Приложимост
Потребности на потребителите

Данните за националните сметки са ключова информация за наблюдението на икономическата политика и вземането на решения, прогнозирането, административните цели и информацията за широката общественост, както и икономическите изследвания. Потребителите на данни за годишните национални сметки обикновено се интересуват от анализиране на структурните промени в икономиката в средносрочен план.

Удовлетвореност на потребителите
Пълнота

НСИ изследва интересите на потребителите на база сваляне и използване на данните от интернет сайта.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

 24 месеца след изтичането на съответния отчетен период.

Точност на представяне

Данните, предоставяни на Евростат, са в съответствие с Програмата за разпространение на данните в областта на национални сметки Анекс Б и съответните дерогации за страната

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Сравнимостта се осигурява чрез прилагането на общи определения на ЕСС 2010.

Сравнимост във времето

Използвайки общата рамка на ЕСС 2010, данните могат да бъдат сравними с течение на времето.

Съгласуваност между предметни области
Вътрешна съгласуваност
Разходи и натовареност
Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика
Ревизия на данните - практика
Статистическа обработка
Източници на данни

•Изследване на работната сила
•Отчет за наетите лица отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд

Честота на събиране на данни

годишно

Събиране на данни

годишно

Валидиране на данни

Валидиране на данните от Евростат.

Обработка на данни

Осъществяване на валидиращи процедури за оценка на качеството на данните и разработване на дооценки за изчерпателност на данните.

Изглаждане
Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
Отработени човекочасове - регионално ниво (Годишни данни)
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

"Нефинансови национални и регионални сметки“

Лице за контакт

Милен Колев

Длъжност

методология

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038, България

Електронна поща

[email protected]

Телефон

00359 2 9857 623

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Отработеното време се класифицира като агрегирания брой часове, фактически отработени от наетото или самонаетото лице през отчетния период, чиято продукция е в рамките на производствената граница.

Използвани класификации

Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008), съдържаща отраслови групировки, съвместими по отношение на NACE Rev. 2 (Агрегирана номенклатура А10)

Обхват

Общо за икономиката

Понятия и дефиниции

Регионалното разпределение на заетите лица и отработените човекочасове се основава на концепцията за резидентност на институционалната единица – работодател. Отработеното време се класифицира като агрегирания брой часове, фактически отработени от наетото или самонаетото лице през отчетния период, чиято продукция е в рамките на производствената граница.

Статистическа единица

предприятие (с информация за местна единица на предприятие)

Статистическа съвкупност

заети лица

Географски обхват (територия)

България

Времеви обхват

2000 - 2017

Базисен период
Статистическа обработка
Източници на данни

•Изследване на работната сила
•Отчет за наетите лица отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд

Честота на събиране на данни

годишно

Събиране на данни

годишно

Валидиране на данни

Валидиране на данните от Евростат.

Обработка на данни

Осъществяване на валидиращи процедури за оценка на качеството на данните и разработване на дооценки за изчерпателност на данните.

Изглаждане
Управление на качеството
Осигуряване на качеството

· Кодекс на европейската статистическа практика;
· Обща рамка за управление на качеството в НСС.

Оценка на качеството

Въпросник относно прилагането на принципите на Кодекса на европейската статистическа практика.

Приложимост
Потребности на потребителите

Данните за националните сметки са ключова информация за наблюдението на икономическата политика и вземането на решения, прогнозирането, административните цели и информацията за широката общественост, както и икономическите изследвания. Потребителите на данни за годишните национални сметки обикновено се интересуват от анализиране на структурните промени в икономиката в средносрочен план.

Удовлетвореност на потребителите
Пълнота

НСИ изследва интересите на потребителите на база сваляне и използване на данните от интернет сайта.

Степен на пълнота на данните
Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Показатели за извадкови грешки
Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Грешки на обхвата
Степен на свръхобхват
Дял на общите единици
Грешки при измерването
Грешки поради липса на отговор
Степен на неотговорили единици от съвкупността
Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника
Грешки при обработката
Степен на импутация
Грешки, свързани с допусканията на модела
Сезонно изглаждане
Ревизия на данните - политика
Ревизия на данните - практика
Ревизия на данните - средна стойност
Навременност и точност на представяне
Навременност

 24 месеца след изтичането на съответния отчетен период.

Лаг във времето - първи резултати
Лаг във времето - окончателни резултати
Точност на представяне

Данните, предоставяни на Евростат, са в съответствие с Програмата за разпространение на данните в областта на национални сметки Анекс Б и съответните дерогации за страната

Точност на представяне - предоставяне и публикуване
Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Сравнимостта се осигурява чрез прилагането на общи определения на ЕСС 2010.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци
Сравнимост във времето

Използвайки общата рамка на ЕСС 2010, данните могат да бъдат сравними с течение на времето.

Дължина на съпоставимите динамични редове
Съгласуваност между предметни области
Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност
Съгласуваност с националните сметки
Вътрешна съгласуваност
Достъпност и яснота
Прессъобщения
Публикации
Онлайн база данни

Подробни данни са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика › Заетост и отработени човекочасове - регионално ниво › Заети лица, отработени човекочасове и производителност на труда › Годишни данни ›

Таблици с данни - консултации
Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение
Метаданни - консултации
Методологични документи

Европейска система от национални и регионални сметки 2010.

Степен на пълнота на метаданните

Европейска система от национални и регионални сметки 2010. Методологията е достъпна и на интернет страницата на НСИ.

Документи за качеството
Разходи и натовареност
Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;
· Регламент (ЕС) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните
Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml