Заети лица - регионално ниво


Динамичен ред: GDP_2.1.4.xls
Заети лица - регионално ниво
Дирекция "Макроикономическа статистика"
отдел "Нефинансови национални сметки"
Милен Колев
държавен експерт
ул. "Панайот Волов" № 2, София 1038
+359 2 9857 402
 
Последно обновяване на данните: 23.01.2018 година
НомерПонятияОписание
1Описание на даннитеЗаети лица - включват наетите и самонаетите лица, ангажирани в дадена производствена дейност, попадаща в производствените граници на системата. Наети лица - лицата, работещи за дадена институционална единица резидент и получавайки възнаграждение за вложения труд. В наетите лица се включват наетите работещи по трудов, граждански или работещи без договор. Самонаети лица - лицата, които са еднолични собственици или съсобственици на некорпорирани предприятия, в които те работят.
2Използвани класификации•Национална класификация на икономическите дейности (НКИД - 2003), съдържаща отраслови групировки, съвместими по отношение на NACE Rev. 1
3ОбхватОбщо за икономиката
4Единици на измерванeхиляди
5Период, за който се отнасят даннитеГодина
6Период, за който има налични данни2000 - 2016
7Нормативни изисквания и правила (национални и Европейски)• Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността
8Срокове на разпространение на информациятаДатата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания  на НСИ. Статистическата информация се публикува: 24 месеца след изтичането на съответния отчетен период.
9Начини на разпространение на информацията•Интернет страница www.nsi.bg
10Методологични документи•Европейска система от сметки (1995) (Евростат)
11Източници на данни•Изследване на работната сила
•Отчет за наетите лица отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд
12Честота на събиране на даннитеГодишно
13Начин за събиране на даннитеВ зависимост от източника на данни