Производителност на труда - национално ниво


Динамичен ред: GDP_2.1.3_ESA_2010.xls

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА
2019 ОБЩО ЗА ИКОНОМИКАТА
БВП на един зает-т.ц., лева 33 895.5
БВП на един зает-по цени на предходна година, лева 32 204.7
БВП на един зает-по цени на 2015 г., лева 29 050.7
БВП на един зает - Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период на предходна година % 103.3
БВП на един зает - Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период по цени на 2015 г.% 112.0
БВП на един отработен човекочас - т.ц., лева 20.6
БВП на един отработен човекочас - по цени на предходна година, лева 19.6
БВП на един отработен човекочас - по цени на 2015 г., лева 17.7
БВП на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период на предходна година % 103.3
БВП на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период по цени на 2015 г. % 112.0
БДС ** на един зает-т.ц., лева 26 967.6
БДС ** на един зает-по цени на предходна година, лева 25 593.8
БДС ** на един зает-по цени на 2015 г., лева 23 051.7
БДС ** на един зает -Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период на предходна година % 103.2
БДС ** на един зает - Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период по цени на 2015 г.% 111.6
БДС ** на един отработен човекочас - т.ц., лева 16.4
БДС ** на един отработен човекочас - по цени на предходна година, лева 15.6
БДС ** на един отработен човекочас - по цени на 2015 г., лева 14.0
БДС ** на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период на предходна година % 103.2
БДС ** на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период по цени на 2015 г.% 111.5

** За изчисленията на производителността на труда, данните за Брутната Добавена Стойност не включват условно начисления наем на лицата живеещи в собствени жилища
19.10.2020
Производителност на труда - национално ниво - Производителност на труда
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

Нефинансови национални и регионални сметки

Лице за контакт

Марин Гергов

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 537

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване16 април 2020 г.
Дата на публикуване16 април 2020 г.
Дата на последно актуализиране16 април 2020 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Производителността на труда е съставен икономически показател, който съпоставя постигнатия резултат (новосъздаден продукт) с вложения трудов фактор при осъществяването на определена икономическа активност на определена икономическа територия за определен период. Този показател осигурява оценки за темповете на растеж на производителността на труда. На национално ниво, резултатът от производствената дейност се измерва с Брутния Вътрешен Продукт (БВП) и Брутната Добавена Стойност (БДС) създадена от всички производствени сектори в националната икономика. Всички оценки се правят съгласно приетите практики относно националните сметки, за да се осигури възможност за съпоставимост на производителността на труда между отделните сектори. Следователно производителността на труда е ключов показател за достигнатото икономическо ниво.

Използвани класификации

Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008)

Обхват

Общо за икономиката.

Понятия и дефиниции

Основните съставни елементи на производителността на труда са показатели измерващи резултата от осъществяваната производствена активност (числител) и показатели за вложения труд в производствения процес (знаменател).

На национално ниво, резултатът от производствената дейност се измерва с Брутния Вътрешен Продукт (БВП) и Брутната Добавена Стойност (БДС) създадена от всички производствени сектори в националната икономика. БВП е основен показател в системата от национални икономически сметки, който представя крайния резултат от производствената дейност на всички резидентни производствени единици (ЕСС2010, 8.89). Връзката между БВП и БДС се определя от начина на остойностяване на произведения краен продукт. БВП е остойностен по пазарни цени, включително данъците върху продуктите и вноса, нето от субсидиите върху продуктите. БДС измерва резултата от производствената дейност по базисни цени, преди начисляването на данъци, включително субсидиите върху продуктите и услугите. БДС е показател който е приложим за изчисляване на производителността на труда както на национално ниво, така и на ниво производствени дейности или по региони.

Използването на този показател в националната практика е съобразено със специфичния методологически обхват на сектора „Даване под наем на собствени недвижими имоти”, вид дейност от КИД 2008 – в състава на БДС се включва и оценка на условния наем на жилищата наети от техните собственици, който за България е доминиращ – близо 90 % от населението живее в собствени жилища. Добавената стойност от условния наем на собствени жилища се класифицира изцяло, като опериращ излишък в състава на сметка „Формиране на дохода” и не е свързан директно с трудовата заетост. Поради тази причина,

добавената стойност в резултат на условния жилищен наем се изключва при изчисляването на производителността на труда, както за сектора на услугите, така и за икономиката, като цяло.

Трудовият производствен фактор в състава на показателя за производителността на труда се измерва с броя на заетите лица в резидентните производствени единици на националната икономика и отработеното от тях време – отработени човекочасове.

Измерването на броя заети лица и отработените от тях човекочасове е подчинено на дефинициите и концепциите на (ЕСС2010 11.11, 11.12), така както тези концепции и дефиниции се прилагат при оценката на показателите за резултата от осъществяваната икономическа дейност.

Статистическа единица

Институционална единица съгласно ЕСС 2010 – предприятие, домакинство, държавна институция.

Статистическа съвкупност

икономическата територия на страната

Географски обхват (територия)

България

Времеви обхват

от 2000 (Инфостат)

Базисен период

2015 г.

Мерна единица

лева; % (изменение спрямо предходната година)

Отчетен период

година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 549/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз

Споделяне на данни
Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните
Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация се публикува: 9месеца след изтичането на съответния отчетен период.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика - Брутен вътрешен продукт в съответствие със Закона за статистиката и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение

Публикации
Онлайн база данни

Подробни данни са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика - Брутен вътрешен продукт – Заети лица, отработени човекочасове и производителност на труда - Годишни данни - Производителност на труда - национално ниво: http://www.nsi.bg/bg/node/2251

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение
Методологични документи

Европейска система от национални сметки (2010) (Евростат).

Документация за качеството
Управление на качеството
Осигуряване на качеството

· Кодекс на европейската статистическа практика;

· Обща рамка за управление на качеството в НСС.

Оценка на качеството

Въпросник относно прилагането на принципите на Кодекса на европейската статистическа практика.

Приложимост
Потребности на потребителите
Удовлетвореност на потребителите
Пълнота
Точност и надеждност
Обща точност
Извадкови грешки
Неизвадкови грешки
Навременност и точност на представяне
Навременност

· Предварителни годишни оценки – сума от оценките на тримесечните данни – Т+65 дни след изтичане на отчетния период;

· Актуализирани годишни данни – Т+9 месеца след изтичане на отчетния период;

· Окончателни данни – балансирани таблици “Ресурс-Използване” – Т+3 години.

Точност на представяне
Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост
Сравнимост във времето
Съгласуваност между предметни области

Допълнителна информация за други показатели в областта на национални сметки са налични в други тематични области свързани с национални сметки.

Вътрешна съгласуваност
Разходи и натовареност
Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

В практиката на системата от национални сметки съществуват два основни типа ревизии на данните, извън обхвата и съдържанието на прилаганите методи за сезонно изглаждане. Първият тип ревизии са текущи, регулярни характеризиращи се с наличие на нова или актуализирана статистическа информация на база статистически изследвания или административни източници. Вторият тип ревизии са свързани с промяна на използвана методология и изчислителни процедури за конкретни статистически показатели.

Ревизия на данните - практика

Данните за националните сметки подлежат на непрекъснати рутинни ревизии, тъй като се появяват нови входящи данни. Това обикновено води и до ревизиране на агрегираните данни за националните сметки, които са получени от тези данни. В националните сметки на България двата вида ревизии са: текущи - предварителни, окончателни данни; и основни - въз основа на прилагането на нова методология или резерви по БНД.

Статистическа обработка
Източници на данни

· Годишен отчет на нефинансовите предприятия;

· Консолидиран държавен бюджет;

· Изследване на работната сила;

· Отчет за наетите лица отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд.

Честота на събиране на данни

годишно

Събиране на данни

изчерпателно

Валидиране на данни

Осъществяване на валидиращи процедури за оценка на качеството на данните.

Обработка на данни

Осъществяване на валидиращи процедури за оценка на качеството на данните и разработване на дооценки за изчерпателност на данните.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
Производителност на труда - национално ниво - Производителност на труда
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

Нефинансови национални и регионални сметки

Лице за контакт

Марин Гергов

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 537

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Производителността на труда е съставен икономически показател, който съпоставя постигнатия резултат (новосъздаден продукт) с вложения трудов фактор при осъществяването на определена икономическа активност на определена икономическа територия за определен период. Този показател осигурява оценки за темповете на растеж на производителността на труда. На национално ниво, резултатът от производствената дейност се измерва с Брутния Вътрешен Продукт (БВП) и Брутната Добавена Стойност (БДС) създадена от всички производствени сектори в националната икономика. Всички оценки се правят съгласно приетите практики относно националните сметки, за да се осигури възможност за съпоставимост на производителността на труда между отделните сектори. Следователно производителността на труда е ключов показател за достигнатото икономическо ниво.

Използвани класификации

Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008)

Обхват

Общо за икономиката.

Понятия и дефиниции

Основните съставни елементи на производителността на труда са показатели измерващи резултата от осъществяваната производствена активност (числител) и показатели за вложения труд в производствения процес (знаменател).

На национално ниво, резултатът от производствената дейност се измерва с Брутния Вътрешен Продукт (БВП) и Брутната Добавена Стойност (БДС) създадена от всички производствени сектори в националната икономика. БВП е основен показател в системата от национални икономически сметки, който представя крайния резултат от производствената дейност на всички резидентни производствени единици (ЕСС2010, 8.89). Връзката между БВП и БДС се определя от начина на остойностяване на произведения краен продукт. БВП е остойностен по пазарни цени, включително данъците върху продуктите и вноса, нето от субсидиите върху продуктите. БДС измерва резултата от производствената дейност по базисни цени, преди начисляването на данъци, включително субсидиите върху продуктите и услугите. БДС е показател който е приложим за изчисляване на производителността на труда както на национално ниво, така и на ниво производствени дейности или по региони.

Използването на този показател в националната практика е съобразено със специфичния методологически обхват на сектора „Даване под наем на собствени недвижими имоти”, вид дейност от КИД 2008 – в състава на БДС се включва и оценка на условния наем на жилищата наети от техните собственици, който за България е доминиращ – близо 90 % от населението живее в собствени жилища. Добавената стойност от условния наем на собствени жилища се класифицира изцяло, като опериращ излишък в състава на сметка „Формиране на дохода” и не е свързан директно с трудовата заетост. Поради тази причина,

добавената стойност в резултат на условния жилищен наем се изключва при изчисляването на производителността на труда, както за сектора на услугите, така и за икономиката, като цяло.

Трудовият производствен фактор в състава на показателя за производителността на труда се измерва с броя на заетите лица в резидентните производствени единици на националната икономика и отработеното от тях време – отработени човекочасове.

Измерването на броя заети лица и отработените от тях човекочасове е подчинено на дефинициите и концепциите на (ЕСС2010 11.11, 11.12), така както тези концепции и дефиниции се прилагат при оценката на показателите за резултата от осъществяваната икономическа дейност.

Статистическа единица

Институционална единица съгласно ЕСС 2010 – предприятие, домакинство, държавна институция.

Статистическа съвкупност

икономическата територия на страната

Географски обхват (територия)

България

Времеви обхват

от 2000 (Инфостат)

Базисен период

2015 г.

Статистическа обработка
Източници на данни

· Годишен отчет на нефинансовите предприятия;

· Консолидиран държавен бюджет;

· Изследване на работната сила;

· Отчет за наетите лица отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд.

Честота на събиране на данни

годишно

Събиране на данни

изчерпателно

Валидиране на данни

Осъществяване на валидиращи процедури за оценка на качеството на данните.

Обработка на данни

Осъществяване на валидиращи процедури за оценка на качеството на данните и разработване на дооценки за изчерпателност на данните.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

· Кодекс на европейската статистическа практика;

· Обща рамка за управление на качеството в НСС.

Оценка на качеството

Въпросник относно прилагането на принципите на Кодекса на европейската статистическа практика.

Приложимост
Потребности на потребителите
Удовлетвореност на потребителите
Пълнота
Степен на пълнота на данните
Точност и надеждност
Обща точност
Извадкови грешки
Показатели за извадкови грешки
Неизвадкови грешки
Грешки на обхвата
Степен на свръхобхват
Дял на общите единици
Грешки при измерването
Грешки поради липса на отговор
Степен на неотговорили единици от съвкупността
Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника
Грешки при обработката
Степен на импутация
Грешки, свързани с допусканията на модела
Сезонно изглаждане
Ревизия на данните - политика

В практиката на системата от национални сметки съществуват два основни типа ревизии на данните, извън обхвата и съдържанието на прилаганите методи за сезонно изглаждане. Първият тип ревизии са текущи, регулярни характеризиращи се с наличие на нова или актуализирана статистическа информация на база статистически изследвания или административни източници. Вторият тип ревизии са свързани с промяна на използвана методология и изчислителни процедури за конкретни статистически показатели.

Ревизия на данните - практика

Данните за националните сметки подлежат на непрекъснати рутинни ревизии, тъй като се появяват нови входящи данни. Това обикновено води и до ревизиране на агрегираните данни за националните сметки, които са получени от тези данни. В националните сметки на България двата вида ревизии са: текущи - предварителни, окончателни данни; и основни - въз основа на прилагането на нова методология или резерви по БНД.

Ревизия на данните - средна стойност
Навременност и точност на представяне
Навременност

· Предварителни годишни оценки – сума от оценките на тримесечните данни – Т+65 дни след изтичане на отчетния период;

· Актуализирани годишни данни – Т+9 месеца след изтичане на отчетния период;

· Окончателни данни – балансирани таблици “Ресурс-Използване” – Т+3 години.

Лаг във времето - първи резултати
Лаг във времето - окончателни резултати
Точност на представяне
Точност на представяне - предоставяне и публикуване
Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост
Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци
Сравнимост във времето
Дължина на съпоставимите динамични редове
Съгласуваност между предметни области

Допълнителна информация за други показатели в областта на национални сметки са налични в други тематични области свързани с национални сметки.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност
Съгласуваност с националните сметки
Вътрешна съгласуваност
Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение

Публикации
Онлайн база данни

Подробни данни са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика - Брутен вътрешен продукт – Заети лица, отработени човекочасове и производителност на труда - Годишни данни - Производителност на труда - национално ниво: http://www.nsi.bg/bg/node/2251

Таблици с данни - консултации
Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение
Метаданни - консултации
Методологични документи

Европейска система от национални сметки (2010) (Евростат).

Степен на пълнота на метаданните
Документи за качеството
Разходи и натовареност
Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните
Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml