Премини към основното съдържание

Отработени човекочасове - национално ниво

Динамичен ред: GDP_2.1.2_ESA_2010.xls

ОТРАБОТЕНИ ЧОВЕКОЧАСОВЕ
(хиляди)
Показатели Номенклатура А10 Икономически дейности 2023*
Заети лица   Общо за икономиката 5 630 731.3
  A Селско, горско и рибно стопанство 726 458.0
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 1 101 806.3
  F Строителство 333 061.7
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 1 482 438.9
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 229 376.0
  K Финансови и застрахователни дейности 108 848.3
  L Операции с недвижими имоти 44 435.9
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 402 278.3
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 1 007 570.6
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 194 457.1
Наети лица   Общо за икономиката 4 364 087.1
  A Селско, горско и рибно стопанство 163 084.1
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 1 016 900.2
  F Строителство 267 095.2
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 1 122 768.7
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 212 418.7
  K Финансови и застрахователни дейности 99 230.4
  L Операции с недвижими имоти 37 772.6
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 340 394.4
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 967 994.3
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 136 428.4
Самонаети лица   Общо за икономиката 1 266 644.3
  A Селско, горско и рибно стопанство 563 373.9
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 84 906.1
  F Строителство 65 966.5
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 359 670.3
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 16 957.3
  K Финансови и застрахователни дейности 9 617.9
  L Операции с недвижими имоти 6 663.3
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 61 883.9
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 39 576.3
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 58 028.7

* Данните са предварителни
08.03.2024