Премини към основното съдържание

Отработени човекочасове - национално ниво

Динамичен ред: GDP_2.1.2_ESA_2010.xls

ОТРАБОТЕНИ ЧОВЕКОЧАСОВЕ
(хиляди)
Показатели Номенклатура А10 Икономически дейности 2022
Заети лица   Общо за икономиката 5 668 937.2
  A Селско, горско и рибно стопанство 793 629.4
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 1 118 057.1
  F Строителство 332 926.1
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 1 480 733.4
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 221 034.0
  K Финансови и застрахователни дейности 108 797.0
  L Операции с недвижими имоти 44 236.8
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 413 721.4
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 966 117.5
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 189 684.6
Наети лица   Общо за икономиката 4 286 129.1
  A Селско, горско и рибно стопанство 163 447.4
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 1 024 049.6
  F Строителство 260 172.8
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 1 094 777.5
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 202 426.8
  K Финансови и застрахователни дейности 99 615.5
  L Операции с недвижими имоти 36 137.8
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 344 539.3
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 929 372.6
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 131 589.6
Самонаети лица   Общо за икономиката 1 382 808.1
  A Селско, горско и рибно стопанство 630 182.0
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 94 007.5
  F Строителство 72 753.3
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 385 955.9
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 18 607.1
  K Финансови и застрахователни дейности 9 181.4
  L Операции с недвижими имоти 8 099.0
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 69 182.0
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 36 744.9
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 58 095.0
08.03.2023