Премини към основното съдържание

Заети лица - национално ниво

Динамичен ред: GDP_2.1.1_ESA_2010.xls

ЗАЕТИ ЛИЦА
(хиляди)
Показатели Номенклатура А10 Икономически дейности 2022
Заети лица   Общо за икономиката 3 446.69
  A Селско, горско и рибно стопанство 522.955
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 671.006
  F Строителство 190.903
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 868.811
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 132.006
  K Финансови и застрахователни дейности 68.162
  L Операции с недвижими имоти 26.717
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 258.569
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 588.785
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 118.771
Наети лица   Общо за икономиката 2 609.12
  A Селско, горско и рибно стопанство 98.634
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 617.801
  F Строителство 152.437
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 665.852
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 122.806
  K Финансови и застрахователни дейности 61.218
  L Операции с недвижими имоти 22.971
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 217.331
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 567.479
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 82.593
Самонаети лица   Общо за икономиката 837.56
  A Селско, горско и рибно стопанство 424.321
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 53.205
  F Строителство 38.466
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 202.959
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 9.200
  K Финансови и застрахователни дейности 6.944
  L Операции с недвижими имоти 3.746
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 41.238
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 21.306
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 36.178
19.10.2023