Премини към основното съдържание

Заети лица - национално ниво

Динамичен ред: GDP_2.1.1_ESA_2010.xls

ЗАЕТИ ЛИЦА
(хиляди)
Показатели Номенклатура А10 Икономически дейности 2022
Заети лица   Общо за икономиката 3 502.08
  A Селско, горско и рибно стопанство 546.103
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 676.659
  F Строителство 198.198
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 882.541
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 133.563
  K Финансови и застрахователни дейности 67.636
  L Операции с недвижими имоти 28.439
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 261.515
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 587.395
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 120.032
Наети лица   Общо за икономиката 2 618.21
  A Селско, горско и рибно стопанство 99.867
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 621.051
  F Строителство 156.061
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 668.353
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 123.063
  K Финансови и застрахователни дейности 61.330
  L Операции с недвижими имоти 23.028
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 218.205
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 565.466
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 81.786
Самонаети лица   Общо за икономиката 883.87
  A Селско, горско и рибно стопанство 446.236
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 55.608
  F Строителство 42.137
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 214.188
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 10.500
  K Финансови и застрахователни дейности 6.306
  L Операции с недвижими имоти 5.411
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 43.310
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 21.929
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 38.246
08.03.2023