Премини към основното съдържание

Заети лица - национално ниво

Динамичен ред: GDP_2.1.1_ESA_2010.xls

ЗАЕТИ ЛИЦА
(хиляди)
Показатели Номенклатура А10 Икономически дейности 2021
Заети лица   Общо за икономиката 3 458.41
  A Селско, горско и рибно стопанство 559.305
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 680.246
  F Строителство 195.803
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 858.213
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 123.933
  K Финансови и застрахователни дейности 67.553
  L Операции с недвижими имоти 24.875
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 251.056
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 580.463
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 116.962
Наети лица   Общо за икономиката 2 598.15
  A Селско, горско и рибно стопанство 100.236
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 625.039
  F Строителство 156.890
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 663.409
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 116.079
  K Финансови и застрахователни дейности 61.302
  L Операции с недвижими имоти 21.556
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 211.114
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 561.832
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 80.694
Самонаети лица   Общо за икономиката 860.26
  A Селско, горско и рибно стопанство 459.069
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 55.207
  F Строителство 38.913
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 194.804
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 7.854
  K Финансови и застрахователни дейности 6.251
  L Операции с недвижими имоти 3.319
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 39.942
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 18.631
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 36.268
19.10.2022