БВП - Производствен метод и разходи за крайно потребление - национално нивоБрутен вътрешен продукт за четвърто тримесечие на 2020 година
Експресни оценки
Сезонно неизгладени данни
    Четвърто тримесечие на 2020 година
стойностен обем в текущи цени относителен дял в БВП
Млн. лв. %
1 Брутна добавена стойност 27 778.1 86.6
2 Корективи 4 298.8 13.4
3 Брутен вътрешен продукт (1+2=4+5+6+9) 32 076.9 100.0
  По елементи на крайното използване:
4 Крайно потребление 25 796.0 80.4
5 Бруто капиталообразуване 6 992.8 21.8
6 Външнотърговско салдо (7-8) -711.9 -2.2
7 Износ на стоки и услуги 17 135.3 53.4
8 Внос на стоки и услуги 17 847.2 55.6
9 Статистическа разлика 0.0 0.0
ТЕМП НА ПРИРАСТ НА БВП, ОБЩО И ПО КОМПОНЕНТИ*
Експресни оценки
(По средногодишни цени на 2015г., сезонно изгладени с корекция в разликите в броя на работните дни, проценти)
    Темп на прираст спрямо предходно тримесечие Темп на прираст спрямо съответното тримесечие на предходна година
Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020
1 Брутна добавена стойност по икономически сектори: 0.3 -9.0 3.9 1.5 2.3 -7.8 -4.6 -3.8
2 Корективи -1.8 -5.3 2.6 -0.8 -1.8 -8.7 -6.3 -5.3
3 Брутен вътрешен продукт 0.4 -10.1 4.3 2.1 2.3 -8.6 -5.2 -3.8
  По елементи на крайното използване:
4 Крайно потребление 0.0 -1.0 3.2 -7.7 3.1 -0.3 2.7 -5.7
5 Бруто капиталообразуване . . . . . . . .
6 в основен капитал -8.2 -2.5 3.5 -0.6 -8.4 -10.9 -6.4 -7.9
7 изменение на запасите . . . . . . . .
8 Външнотърговско салдо . . . . . . . .
9 износ на стоки и услуги 0.6 -22.2 2.0 11.3 2.8 -18.4 -20.8 -11.2
10 внос на стоки и услуги 0.0 -21.3 20.8 1.2 2.8 -19.7 -4.3 -3.9
11 Статистическа разлика . . . . . . . .

*Забележка:
Темпът на прираст е изчислен въз основа на верижно обвързани оценки на компонентите на БВП по средногодишни цени на 2015 година. Повече информация за прилаганите методи можете да намерите в тематичната рубрика "Брутен вътрешен продукт", методология:
Измерване на ефекта от промени в обема и промени в цените
Тримесечни сезонно изгладени данни
16.02.2021

Страници

 • Статистически годишник 2008
  Статистически годишник 2008
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 76-ото издание на Статистическия годишник на Република България. В изданието се публикува актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2002 - 2007 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Основни макроикономически показатели 2007
  Основни макроикономически показатели 2007
 • Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация едно от основните си издания - "Статистически справочник на Република България 2008" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
  В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2004 - 2007 година.

Страници