БВП - Производствен метод и разходи за крайно потребление - национално нивоБрутен вътрешен продукт за Четвърто тримесечие на 2019 година
Експресни оценки
Сезонно неизгладени данни
    Четвърто тримесечие на 2019 година
стойностен обем в текущи цени относителен дял в БВП
Млн. лв. %
1 Брутна добавена стойност 28 056.6 86.7
2 Корективи 4 315.8 13.3
3 Брутен вътрешен продукт (1+2=4+5+6+9) 32 372.4 100.0
  По елементи на крайното използване:
4 Крайно потребление 25 295.2 78.1
5 Бруто капиталообразуване 6 390.3 19.8
6 Външнотърговско салдо (7-8) 686.9 2.1
7 Износ на стоки и услуги 17 910.7 55.3
8 Внос на стоки и услуги 17 223.8 53.2
9 Статистическа разлика 0.0 0.0
ТЕМП НА ПРИРАСТ НА БВП, ОБЩО И ПО КОМПОНЕНТИ*
Експресни оценки
(По средногодишни цени на 2015г., сезонно изгладени с корекция в разликите в броя на работните дни, проценти)
    Темп на прираст спрямо предходно тримесечие Темп на прираст спрямо съответното тримесечие на предходна година
Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019
1 Брутна добавена стойност по икономически сектори: 0.7 1.1 0.6 0.6 3.3 3.7 3.5 3.1
2 Корективи 3.8 -0.7 1.9 0.9 8.5 4.9 5.5 4.8
3 Брутен вътрешен продукт 1.1 0.9 0.8 0.7 3.9 3.8 3.7 3.5
  По елементи на крайното използване:
4 Крайно потребление 2.4 1.1 0.9 0.6 5.7 5.5 4.9 5.0
5 Бруто капиталообразуване . . . . . . . .
6 в основен капитал -0.1 0.6 0.4 -2.1 1.4 1.5 1.8 -1.2
7 изменение на запасите . . . . . . . .
8 Външнотърговско салдо . . . . . . . .
9 износ на стоки и услуги -2.3 -3.4 4.3 0.1 2.1 -2.5 1.3 -1.5
10 внос на стоки и услуги 0.0 -5.4 3.9 -1.0 4.9 -3.9 1.2 -2.7
11 Статистическа разлика . . . . . . . .

*Забележка:
Темпът на прираст е изчислен въз основа на верижно обвързани оценки на компонентите на БВП по средногодишни цени на 2015 година. Повече информация за прилаганите методи можете да намерите в тематичната рубрика "Брутен вътрешен продукт", методология:
Измерване на ефекта от промени в обема и промени в цените
Тримесечни сезонно изгладени данни
14.02.2020

Страници

 • Таблици “Ресурс - Използване” 2004
  Таблици “Ресурс - Използване” 2004
  Излезе новата годишна електронна публикация на Националния статистически институт “Таблици “Ресурс - Използване” 2004”.
  Публикацията съдържа разработените от НСИ таблици “Ресурс -Използване” за 2004 г., които представляват интегрирана част от годишните национални сметки и представят в окончателен, балансиран вид икономическите категории в състава на БВП, детайлизирани в структура по групи продукти и услуги, видове производствени дейности, видове категории на крайно потребление.
 • Ключови показатели за България (към 30.09.2009 г.)
 • Статистически справочник 2009
  Статистически справочник 2009
  Уважаеми читатели,
  Излезе от печат новата публикация "Статистически справочник 2009".
  Изданието е с нов дизайн и обогатено съдържание. За първи път са включени методологични и аналитични бележки към всички раздели. Информацията е онагледена с богат графичен материал.
   
  Публикацията съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2004 - 2008 година.
 • Статистически годишник 2008
  Статистически годишник 2008
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 76-ото издание на Статистическия годишник на Република България. В изданието се публикува актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2002 - 2007 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Основни макроикономически показатели 2007
  Основни макроикономически показатели 2007
 • Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация едно от основните си издания - "Статистически справочник на Република България 2008" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
  В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2004 - 2007 година.

Страници