БВП - Производствен метод и разходи за крайно потребление - национално ниво



Брутен вътрешен продукт за Четвърто тримесечие на 2019 година
Експресни оценки
Сезонно неизгладени данни
    Четвърто тримесечие на 2019 година
стойностен обем в текущи цени относителен дял в БВП
Млн. лв. %
1 Брутна добавена стойност 28 056.6 86.7
2 Корективи 4 315.8 13.3
3 Брутен вътрешен продукт (1+2=4+5+6+9) 32 372.4 100.0
  По елементи на крайното използване:
4 Крайно потребление 25 295.2 78.1
5 Бруто капиталообразуване 6 390.3 19.8
6 Външнотърговско салдо (7-8) 686.9 2.1
7 Износ на стоки и услуги 17 910.7 55.3
8 Внос на стоки и услуги 17 223.8 53.2
9 Статистическа разлика 0.0 0.0
ТЕМП НА ПРИРАСТ НА БВП, ОБЩО И ПО КОМПОНЕНТИ*
Експресни оценки
(По средногодишни цени на 2015г., сезонно изгладени с корекция в разликите в броя на работните дни, проценти)
    Темп на прираст спрямо предходно тримесечие Темп на прираст спрямо съответното тримесечие на предходна година
Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019
1 Брутна добавена стойност по икономически сектори: 0.7 1.1 0.6 0.6 3.3 3.7 3.5 3.1
2 Корективи 3.8 -0.7 1.9 0.9 8.5 4.9 5.5 4.8
3 Брутен вътрешен продукт 1.1 0.9 0.8 0.7 3.9 3.8 3.7 3.5
  По елементи на крайното използване:
4 Крайно потребление 2.4 1.1 0.9 0.6 5.7 5.5 4.9 5.0
5 Бруто капиталообразуване . . . . . . . .
6 в основен капитал -0.1 0.6 0.4 -2.1 1.4 1.5 1.8 -1.2
7 изменение на запасите . . . . . . . .
8 Външнотърговско салдо . . . . . . . .
9 износ на стоки и услуги -2.3 -3.4 4.3 0.1 2.1 -2.5 1.3 -1.5
10 внос на стоки и услуги 0.0 -5.4 3.9 -1.0 4.9 -3.9 1.2 -2.7
11 Статистическа разлика . . . . . . . .

*Забележка:
Темпът на прираст е изчислен въз основа на верижно обвързани оценки на компонентите на БВП по средногодишни цени на 2015 година. Повече информация за прилаганите методи можете да намерите в тематичната рубрика "Брутен вътрешен продукт", методология:
Измерване на ефекта от промени в обема и промени в цените
Тримесечни сезонно изгладени данни
14.02.2020
  • сряда, 11 март 2009 - 11:00

    През 2008 година БВП възлиза на 66 728.1 млн. лева по текущи цени. Преизчислен в Евро БВП е съответно 34 117.5 млн., като на човек се падат 4 454.1 Евро. В реално изражение БВП нараства спрямо 2007 г. с 6.0 процента.

  • понеделник, 16 февруари 2009 - 11:00

    Експресните оценки на БВП за четвърто тримесечие на 2008 година показват ръст на икономиката с 3,6% спрямо съответния период на предходната година. През 2008 година реалният растеж на БВП е 6% спрямо предходната година.

Страници

Страници