БВП - Производствен метод и разходи за крайно потребление - национално нивоБрутен вътрешен продукт за второ тримесечие на 2020 година
Експресни оценки
Сезонно неизгладени данни
    Второ тримесечие на 2020 година
стойностен обем в текущи цени относителен дял в БВП
Млн. лв. %
1 Брутна добавена стойност 23 510.5 86.9
2 Корективи 3 548.0 13.1
3 Брутен вътрешен продукт (1+2=4+5+6+9) 27 058.4 100.0
  По елементи на крайното използване:
4 Крайно потребление 21 345.6 78.9
5 Бруто капиталообразуване 5 114.8 18.9
6 Външнотърговско салдо (7-8) 598.0 2.2
7 Износ на стоки и услуги 13 905.4 51.4
8 Внос на стоки и услуги 13 307.4 49.2
9 Статистическа разлика 0.0 0.0
ТЕМП НА ПРИРАСТ НА БВП, ОБЩО И ПО КОМПОНЕНТИ*
Експресни оценки
(По средногодишни цени на 2015г., сезонно изгладени с корекция в разликите в броя на работните дни, проценти)
    Темп на прираст спрямо предходно тримесечие Темп на прираст спрямо съответното тримесечие на предходна година
Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020
1 Брутна добавена стойност по икономически сектори: 0.6 0.7 0.1 -8.6 2.9 2.7 2.3 -7.4
2 Корективи 2.0 0.0 1.0 -5.2 5.9 5.0 1.5 -2.3
3 Брутен вътрешен продукт 0.7 0.8 0.3 -9.8 3.2 3.1 2.4 -8.2
  По елементи на крайното използване:
4 Крайно потребление 1.5 1.1 -0.1 -2.1 5.8 6.3 4.1 0.4
5 Бруто капиталообразуване . . . . . . . .
6 в основен капитал 0.8 1.3 -1.5 -4.3 2.1 3.0 1.2 -3.8
7 изменение на запасите . . . . . . . .
8 Външнотърговско салдо . . . . . . . .
9 износ на стоки и услуги 3.6 -0.5 0.9 -23.4 4.2 -0.4 1.9 -20.3
10 внос на стоки и услуги 3.4 -3.1 1.5 -21.3 5.5 -0.2 1.2 -20.0
11 Статистическа разлика . . . . . . . .

*Забележка:
Темпът на прираст е изчислен въз основа на верижно обвързани оценки на компонентите на БВП по средногодишни цени на 2015 година.
14.08.2020

Страници

Страници