БВП - Производствен метод и разходи за крайно потребление - национално нивоБрутен вътрешен продукт за Второ тримесечие на 2019 година
Експресни оценки
Сезонно неизгладени данни
    Второ тримесечие на 2019 година
стойностен обем в текущи цени относителен дял в БВП
Млн. лв. %
1 Брутна добавена стойност 24 241.4 86.3
2 Корективи 3 858.0 13.7
3 Брутен вътрешен продукт (1+2=4+5+6+9) 28 099.4 100.0
  По елементи на крайното използване:
4 Крайно потребление 21 445.1 76.3
5 Бруто капиталообразуване 5 682.6 20.2
6 Външнотърговско салдо (7-8) 971.7 3.5
7 Износ на стоки и услуги 17 602.6 62.7
8 Внос на стоки и услуги 16 630.9 59.2
9 Статистическа разлика 0.0 0.0
ТЕМП НА ПРИРАСТ НА БВП, ОБЩО И ПО КОМПОНЕНТИ*
Експресни оценки
(По средногодишни цени на 2010г., сезонно изгладени с корекция в разликите в броя на работните дни, проценти)
    Темп на прираст спрямо предходно тримесечие Темп на прираст спрямо съответното тримесечие на предходна година
Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019
1 Брутна добавена стойност по икономически сектори: 0.7 0.8 0.7 0.8 3.0 2.9 3.0 3.1
2 Корективи 0.4 1.2 5.1 -1.9 3.7 4.6 8.2 4.8
3 Брутен вътрешен продукт 0.7 0.8 1.2 0.6 3.1 3.2 3.5 3.3
  По елементи на крайното използване:
4 Крайно потребление 1.4 -0.1 1.3 0.1 6.9 5.0 4.5 2.7
5 Бруто капиталообразуване . . . . . . . .
6 в основен капитал -1.5 2.8 0.2 0.8 7.0 6.6 2.5 2.2
7 изменение на запасите . . . . . . . .
8 Външнотърговско салдо . . . . . . . .
9 износ на стоки и услуги 1.7 3.1 1.9 -3.3 -3.6 1.4 5.1 3.3
10 внос на стоки и услуги -0.8 2.4 1.5 -8.4 4.0 1.6 3.9 -5.5
11 Статистическа разлика . . . . . . . .

*Забележка:
Темпът на прираст е изчислен въз основа на верижно обвързани оценки на компонентите на БВП по средногодишни цени на 2010 година. Повече информация за прилаганите методи можете да намерите в тематичната рубрика "Брутен вътрешен продукт", методология:
Измерване на ефекта от промени в обема и промени в цените
Тримесечни сезонно изгладени данни
14.08.2019

Страници

Страници