Премини към основното съдържание

БВП - Производствен метод и разходи за крайно потребление - национално ниво


Брутен вътрешен продукт за второ тримесечие на 2021 година
Експресни оценки
Сезонно неизгладени данни
    Второ тримесечие на 2021 година
стойностен обем в текущи цени относителен дял в БВП
Млн. лв. %
1 Брутна добавена стойност 26 974.5 86.8
2 Корективи 4 111.0 13.2
3 Брутен вътрешен продукт (1+2=4+5+6+9) 31 085.5 100.0
  По елементи на крайното използване:
4 Крайно потребление 24 932.3 80.2
5 Бруто капиталообразуване 5 844.4 18.8
6 Външнотърговско салдо (7-8) 308.8 1.0
7 Износ на стоки и услуги 19 904.4 64.0
8 Внос на стоки и услуги 19 595.6 63.0
9 Статистическа разлика 0.0 0.0
ТЕМП НА ПРИРАСТ НА БВП, ОБЩО И ПО КОМПОНЕНТИ
Експресни оценки
От средногодишни цени на 2015г., сезонно изгладени данни, проценти
    Темп на прираст спрямо предходно тримесечие Темп на прираст спрямо съответното тримесечие на предходна година
Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021
1 Брутна добавена стойност по икономически сектори: 3.9 1.4 2.6 0.2 -4.6 -3.9 -1.7 8.2
2 Корективи 2.6 0.0 1.2 1.4 -6.3 -4.6 -1.7 5.3
3 Брутен вътрешен продукт 4.3 2.2 2.5 0.4 -5.2 -3.8 -1.8 9.6
  По елементи на крайното използване:
4 Крайно потребление 3.2 -1.2 2.1 2.5 2.7 0.9 3.1 6.7
5 Бруто капиталообразуване . . . . . . . .
6 в основен капитал 3.5 -0.1 0.1 0.6 -6.4 -7.4 1.0 4.2
7 изменение на запасите . . . . . . . .
8 Външнотърговско салдо . . . . . . . .
9 износ на стоки и услуги 2.0 11.2 6.7 -0.6 -20.8 -11.2 -5.9 20.3
10 внос на стоки и услуги 20.8 4.4 2.7 -0.7 -4.3 -0.8 1.9 28.6
11 Статистическа разлика . . . . . . . .
17.08.2021