БВП - Разходи за крайно потребление, основни данни - национално ниво


Динамичен ред: GDP_1.4.3_ESA_2010.xls
БВП - Производствен метод, разходи за крайно използване, метод на доходите - основни и детайлни данни - национално ниво - БВП – сезонно изгладени данни
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Нефинансови национални сметки“

Лице за контакт

Милен Колев

Длъжност

началник на отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 623

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 ноември 2013 г.
Дата на публикуване20 ноември 2013 г.
Дата на последно актуализиране01 октомври 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Сезонно изгладените данни са данни при които са отстранени периодично повтарящите се в рамките на един период компоненти на динамичния ред - сезонните и календарните колебания. Сезонно изгладените данни показват основните моменти в поведението на изследваните величини (промени в посоката на развитие и промени, свързани с бизнес цикъла).

Използвани класификации

Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008)

Обхват

Общо за икономиката.

Понятия и дефиниции

Колебанията, предизвикани от необичайни нива на сезонните фактори (напр., екстремни метеорологични условия или атипични обстоятелства) са различими при сезонно изгладените данни, поради това, че надвишават или попадат под средните сезонни стойности. Отклонения със случаен характер и необичайните изменения, за които съществува икономическо обяснение (напр., ефекти от промяна на икономическата политика, големи обществени поръчки, природни бедствия и пр.) не се елиминират при сезон нито изглаждане, т.е. те са част от сезонно изгладените данни.

Сезонното изглаждане включва и отстраняването на календарните ефекти, до колкото те са резултат от разликата в броя на работните и почивните дни, и могат да бъдат количествено оценени.

Сезонно изгладените данни са данни при които са отстранени периодично повтарящите се в рамките на един период компоненти на динамичния ред - сезонните и календарните колебания. Така сезонно изгладените данни показват основните моменти в поведението на изследваните величини (промени в посоката на развитие и промени свързани с бизнес цикъла). Сезонно изгладените редове съдържат и случаен компонент (шум), който има различни нива при различните динамични редове и чийто размер зависи от икономическия характер на изследваната величина и прилагания метод за сезонно изглаждане.

Сезонното изглаждане на статистическите показатели в НСИ е организирано съгласно „Ръководство на Европейската статистическа система за сезонно изглаждане”1. Процедурата се осъществява с помощта на разработеният от Евростат софтуерен продукт Деметра, при което се прилага алгоритъма TRAMO/SEATS.

Процедурата за получаване на сезонно изгладени данни включва и коригирането на динамичния ред по отношение на календарните ефекти и на абнормални стойности. Календарните ефекти се изразяват в:

 • разлики в броя на работните дни за определен период;
 • ефект на високосните години;
 • празници с променлива дата (Великден).

Корекциите за разликата в броя на работните дни се правят с цел получаване на сезонно изгладени данни, които са независими по отношение на броя и структурата на дните (брой понеделници, вторници и т.н. / брой работни и почивни дни) през тримесечието.

Абнормалните стойности (outliers) представляват необичайни промени в динамичния ред на даден показател. Проявлението им може да бъде в няколко направления, като най-значими са пиковите стойности (абнормални стойности на единични наблюдения в реда), краткотрайни изменения (серия от абнормални стойности, която променя нивото на показателя за кратък период от време), промени в нивото (серия от абнормални стойности с постоянен по размер и във времето ефект върху нивото на показателя).

Статистическа единица

Институционална единица съгласно ЕСС 2010 – предприятие, домакинство, държавна институция.

Статистическа съвкупност

икономическата територия на страната

Географски обхват (територия)

България

Времеви обхват

2000 - трето тримесечие 2014* * Данните са предварителни

Базисен период

2010 г.

Мерна единица

млн. лв.

Отчетен период

тримесечие

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 549/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз

Споделяне на данни

Програма на Евростат за предоставяне на данни в областта на национални сметки, МВФ, ООН.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните
Политика по разпространение
Календар за разпространение

Статистическата информация се публикува 42-43 дни след изтичане на съответния период и 70 дни след изтичането на съответния отчетен период.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика - Брутен вътрешен продукт в съответствие със Закона за статистиката и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Тримесечно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение

Публикации
Онлайн база данни

Подробни данни са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика - Брутен вътрешен продукт - Тримесечни сезонно изгладени данни: http://www.nsi.bg/bg/node/12589

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение
Методологични документи

Ръководство на Европейската статистическа система за сезонно изглаждане, Европейска система от сметки (1995) (Евростат).

Документация за качеството
Управление на качеството
Осигуряване на качеството

· Кодекс на европейската статистическа практика;

· Обща рамка за управление на качеството в НСС.

Оценка на качеството

Въпросник относно прилагането на принципите на Кодекса на европейската статистическа практика.

Приложимост
Потребности на потребителите
Удовлетвореност на потребителите
Пълнота
Точност и надеждност
Обща точност
Извадкови грешки
Неизвадкови грешки
Навременност и точност на представяне
Навременност

Тримесечни оценки:

 • Експресни оценки за БВП – Т+42-43 дни след изтичане на отчетния период
 • Текущи тримесечни оценки за БВП – Т+65 дни след изтичане на отчетния период
Точност на представяне
Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост
Сравнимост във времето
Съгласуваност между предметни области

Допълнителна информация за други показатели в областта на национални сметки са налични в други тематични области свързани с национални сметки.

Вътрешна съгласуваност
Разходи и натовареност
Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Относно прилаганите методи и ревизии на сезонно изгладените данни, сезонното изглаждане на статистическите показатели в НСИ се провежда по хармонизирана европейска методология, описана в „Ръководство на Европейската статистическа система за сезонно изглаждане”. Процедурата се осъществява с помощта на разработения от Евростат софтуерен продукт Деметра, при което се прилага алгоритъма TRAMO/SEATS.

Ревизия на данните - практика

На сезонно изглаждане се подлагат тримесечните данни за компонентите на БВП по производствения метод и по компоненти на разходите за крайно използване. Прилага се директен метод за сезонно изглаждане, при който агрегираните показатели и техните компоненти се подлагат на самостоятелно изглаждане. В резултат на това е налице неадитивност на сезонно изгладените данни – агрегираните показатели не са равни на сумата от техните компоненти. Параметрите на модела за сезонно изглаждане се определят в началото на всяка календарна година /първо тримесечие на съответната година/, както и при промяна на използваната класификация на икономическите дейности. Така определеният модел се използва за ревизиране на сезонно изгладените стойности за тримесечията в рамките на динамичните редове.

Статистическа обработка
Източници на данни

Информационни източници са неизгладените тримесечни данни за съответните показатели.

Честота на събиране на данни

тримесечно

Събиране на данни

тримесечни данни

Валидиране на данни
Обработка на данни
Изглаждане

Прилага се сезонно изглаждане на данните посредством софтуер Деметра.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Ключови показатели за България (към 30.09.2009 г.)
 • Статистически справочник 2009
  Статистически справочник 2009
  Уважаеми читатели,
  Излезе от печат новата публикация "Статистически справочник 2009".
  Изданието е с нов дизайн и обогатено съдържание. За първи път са включени методологични и аналитични бележки към всички раздели. Информацията е онагледена с богат графичен материал.
   
  Публикацията съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2004 - 2008 година.
 • Статистически годишник 2008
  Статистически годишник 2008
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 76-ото издание на Статистическия годишник на Република България. В изданието се публикува актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2002 - 2007 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Основни макроикономически показатели 2007
  Основни макроикономически показатели 2007
 • Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация едно от основните си издания - "Статистически справочник на Република България 2008" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
  В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2004 - 2007 година.

Страници