Премини към основното съдържание

БВП - Разходи за крайно потребление - национално ниво

Динамичен ред: GDP_1.1.3_ESA_2010.xls

БВП - РАЗХОДИ ЗА КРАЙНО ИЗПОЛЗВАНЕ - НАЦИОНАЛНО НИВО
Компоненти на БВП по елементи на разходите за крайно използване Текущи цени По цени на предходната година По цени на 2015 г.* Индекс на физически обем** (предходната година = 100)
2021 г.***
(Млн. левове) (Млн. левове) (Млн. левове) (%)
Брутен вътрешен продукт 132 744 124 962 100 956 104.2
Крайно потребление 105 352 100 360 87 442 107.0
Индивидуално потребление 92 298 88 319 78 305 107.5
Потребление на домакинствата 78 193 75 511 68 072 108.0
На НТО, обслужващи домакинствата 615 542 779 103.9
Индивидуално потребление на правителството 13 491 12 265 9 436 104.4
Колективно 13 054 12 042 9 156 103.5
Бруто капиталообразуване 25 959 24 122 20 552 98.9
Бруто образуване на основен капитал 21 993 20 463 17 774 89.0
Изменение на запасите 3 966 3 659 . .
Износ на стоки и услуги 83 673 72 929 67 121 109.9
Стоки 66 566 56 706 52 577 106.3
Услуги 17 108 16 224 14 639 124.6
Внос на стоки и услуги 82 241 72 449 75 121 112.2
Стоки 73 329 63 750 65 839 111.6
Услуги 8 912 8 699 9 320 116.3
Статистическа разлика . . . .

* Преизчислените агрегати не са адитивни
** Индексите са изчислени въз основа на стойностите на съответния показател по цени на 2015 г.
*** Предварителни данни
08.03.2022