Премини към основното съдържание

БВП - Разходи за крайно потребление - национално ниво

Динамичен ред: GDP_1.1.3_ESA_2010.xls

БВП - РАЗХОДИ ЗА КРАЙНО ИЗПОЛЗВАНЕ - НАЦИОНАЛНО НИВО
Компоненти на БВП по елементи на разходите за крайно използване Текущи цени По цени на предходната година По цени на 2015 г.** Индекс на физически обем*** (предходната година = 100)
2023 г.*
(Млн. левове) (Млн. левове) (Млн. левове) (%)
Брутен вътрешен продукт 183 743 170 907 110 859 101.8
Крайно потребление 143 292 133 360 94 157 104.0
Индивидуално потребление 127 594 118 612 85 548 105.0
Потребление на домакинствата 109 068 101 957 74 595 105.4
На НТО, обслужващи домакинствата 814 792 967 100.6
Индивидуално потребление на правителството 17 712 15 863 10 050 102.2
Колективно 15 698 14 748 8 819 96.9
Бруто капиталообразуване 34 636 32 123 21 142 81.9
Бруто образуване на основен капитал 31 796 29 579 20 134 103.3
Изменение на запасите 2 839 2 544 . .
Износ на стоки и услуги 111 868 113 934 75 778 98.1
Стоки 84 617 88 399 55 685 95.9
Услуги 27 251 25 535 20 714 106.8
Внос на стоки и услуги 106 052 108 510 80 863 93.7
Стоки 91 806 94 853 68 318 92.9
Услуги 14 246 13 658 12 934 100.1
Статистическа разлика . . . .

* Предварителни данни.
** Данните са изчислени по метода "Annual overlap". Преизчислените агрегати не са адитивни
*** Индексите са изчислени въз основа на стойностите на съответния показател по съпоставими цени на 2015 г.; повече информация за приложеният метод вж.: Измерване на ефекта от промени в обема и промени в цените (Методологични бележки)
08.03.2024