Премини към основното съдържание

БВП - Метод на доходите - национално ниво

Динамичен ред: GDP_1.1.2_ESA_2010.xls

БВП - МЕТОД НА ДОХОДИТЕ - НАЦИОНАЛНО НИВО
СМЕТКА ФОРМИРАНЕ НА ДОХОДА - ОБЩО ЗА ИКОНОМИКАТА, ТЕКУЩИ ЦЕНИ
(Млн.левове)
Икономически сектори и групировки по икономически дейности (КИД - 2008) Номен-клатура
А 10
Брутна добавена стойност по базисни цени Компенсация на наетите лица Други данъци върху производ-ството Други субсидии върху производ-ството Брутен опериращ излишък/ брутен смесен доход Потребление на основен капитал Нетен опериращ излишък/ смесен доход
2021*
Селско, горско и рибно стопанство A 4 949.600 1 507.290 25.638 1 218.329 4 635.001 x x
Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване B_E 25 496.293 13 046.615 887.367 2 712.826 14 275.137 x x
Строителство F 5 083.795 2 897.198 35.268 0.068 2 151.397 x x
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство G_I 23 852.158 12 055.620 351.341 227.768 11 672.965 x x
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения J 9 265.424 5 977.298 104.078 0.000 3 184.048 x x
Финансови и застрахователни дейности K 6 434.705 2 159.258 665.529 0.000 3 609.918 x x
Операции с недвижими имоти L 10 775.930 627.265 199.731 0.000 9 948.934 x x
Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности M_N 7 587.717 5 057.209 52.881 125.647 2 603.274 x x
Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа O_Q 19 721.694 15 664.093 79.117 1 093.055 5 071.539 x x
Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби R_U 2 251.458 1 368.447 17.492 64.676 930.195 x x
Общо за икономиката А+...+U 115 418.774 60 360.293 2 418.442 5 442.369 58 082.408 x x

* Предварителни данни.
08.03.2022