Премини към основното съдържание

БВП - Метод на доходите - национално ниво

Динамичен ред: GDP_1.1.2_ESA_2010.xls

БВП - МЕТОД НА ДОХОДИТЕ - НАЦИОНАЛНО НИВО
СМЕТКА ФОРМИРАНЕ НА ДОХОДА - ОБЩО ЗА ИКОНОМИКАТА, ТЕКУЩИ ЦЕНИ
(Млн.левове)
Икономически сектори и групировки по икономически дейности (КИД - 2008) Номен-клатура А 10 Брутна добавена стойност по базисни цени Компенсация на наетите лица Други данъци върху производ-ството Други субсидии върху производ-ството Брутен опериращ излишък/ брутен смесен доход Потребление на основен капитал Нетен опериращ излишък/ смесен доход
2020
Селско, горско и рибно стопанство A 4 205.477 1 363.539 18.166 2 160.836 4 984.608 969.643 4 014.965
Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване B_E 21 184.278 11 602.014 432.443 2 113.044 11 262.865 5 079.589 6 183.276
Строителство F 5 113.015 2 542.187 38.667 2.458 2 534.619 500.314 2 034.305
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство G_I 22 279.062 11 471.774 195.560 264.651 10 876.379 3 384.602 7 491.777
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения J 8 608.458 5 510.332 12.871 0.972 3 086.227 1 122.123 1 964.104
Финансови и застрахователни дейности K 5 821.488 2 128.540 790.644 0.000 2 902.304 436.067 2 466.237
Операции с недвижими имоти L 10 205.622 547.934 105.902 0.562 9 552.348 1 564.526 7 987.822
Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности M_N 7 227.831 4 653.696 40.088 81.407 2 615.454 861.343 1 754.111
Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа O_Q 17 351.796 13 545.918 15.009 621.822 4 412.691 2 877.984 1 534.707
Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби R_U 1 979.630 1 209.304 7.651 112.459 875.134 239.827 635.307
Общо за икономиката А+...+U 103 976.657 54 575.238 1 657.001 5 358.211 53 102.629 17 036.018 36 066.611
07.12.2021