Премини към основното съдържание

БВП - Метод на доходите - национално ниво

Динамичен ред: GDP_1.1.2_ESA_2010.xls

БВП - МЕТОД НА ДОХОДИТЕ - НАЦИОНАЛНО НИВО
СМЕТКА ФОРМИРАНЕ НА ДОХОДА - ОБЩО ЗА ИКОНОМИКАТА, ТЕКУЩИ ЦЕНИ
(Млн.левове)
Икономически сектори и групировки по икономически дейности (КИД - 2008) Номен-
клатура
А 10
Брутна добавена стойност по базисни цени Компенсация на наетите лица Други данъци върху производ-ството Други субсидии върху производ-ството Брутен опериращ излишък/ брутен смесен доход Потребление на основен капитал Нетен опериращ излишък/ смесен доход
2023*
Селско, горско и рибно стопанство A 5 571.003 2 045.514 38.470 2 582.128 6 069.147 x x
Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване B_E 40 429.613 17 493.846 1 951.000 2 387.154 23 371.921 x x
Строителство F 6 179.548 3 401.517 14.103 2.773 2 766.701 x x
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство G_I 35 620.930 16 763.261 483.948 102.116 18 475.837 x x
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения J 12 075.282 8 554.984 25.598 1.213 3 495.913 x x
Финансови и застрахователни дейности K 10 386.050 2 669.798 271.684 0.000 7 444.568 x x
Операции с недвижими имоти L 13 038.631 743.809 90.225 2.338 12 206.935 x x
Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности M_N 10 188.059 6 831.578 71.116 26.652 3 312.017 x x
Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа O_Q 25 137.979 20 425.498 20.154 90.903 4 783.230 x x
Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби R_U 2 567.652 1 881.302 19.732 18.181 684.799 x x
Общо за икономиката А+...+U 161 194.747 80 811.105 2 986.030 5 213.458 82 611.070 x x

* Предварителни данни.
08.03.2024