Премини към основното съдържание

БВП - Производствен метод - национално ниво

Динамичен ред: GDP_1.1.1_ESA_2010.xls

БВП - ПРОИЗВОДСТВЕН МЕТОД - НАЦИОНАЛНО НИВО
Икономически сектори и групировки по икономически дейности (КИД - 2008) Номен-
клатура А10
Брутна добавена стойност
Текущи цени По цени на предходната година По цени на 2015 г.* Индекс на физически обем** (предходната година = 100)
2022
(Млн. левове) (Млн. левове) (Млн. левове) (%)
Селско, горско и рибно стопанство A 6 480 5 801 5 151 95.6
Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване B_E 37 145 27 611 20 688 113.1
Строителство F 5 563 4 822 2 937 105.4
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство G_I 32 746 28 613 20 385 100.9
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения J 10 806 9 357 7 116 101.6
Финансови и застрахователни дейности K 9 691 8 877 8 737 108.0
Операции с недвижими имоти L 12 308 11 519 10 500 104.1
Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности M_N 9 396 8 464 6 684 105.0
Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа O_Q 22 703 20 968 13 018 107.0
Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби R_U 2 327 2 032 1 567 100.4
Общо за икономиката А+...+U 149 164 128 064 96 103 105.3
Корективи (Данъци минус субсидии върху продуктите)   18 645 16 372 12 713 94.1
Брутен вътрешен продукт   167 809 144 436 108 849 103.9

* Преизчислените агрегати не са адитивни.
** Индексите на обеми са изчислени въз основа на стойностите на съответния показател по цени на 2015 г.
19.10.2023