Премини към основното съдържание

БВП - Метод на доходите - национално ниво

Динамичен ред: GDP_1.2.2_ESA_2010.xls

БВП - МЕТОД НА ДОХОДИТЕ - НАЦИОНАЛНО НИВО
СМЕТКА ФОРМИРАНЕ НА ДОХОДА - ОБЩО ЗА ИКОНОМИКАТА, ТЕКУЩИ ЦЕНИ
(Млн.левове)
Икономически сектори и групировки по икономически дейности (КИД - 2008) Номен-клатура А 10 Брутна добавена стойност по базисни цени Компенсация на наетите лица Други данъци върху производ-ството Други субсидии върху производ-ството Брутен опериращ излишък/ брутен смесен доход Потребление на основен капитал Нетен опериращ излишък/ смесен доход
Второ тримесечие на 2021* г.
Селско, горско и рибно стопанство A 983.400 386.621 7.561 542.635 1 131.853 x x
Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване B_E 5 906.177 3 266.256 264.985 678.410 3 053.346 x x
Строителство F 1 415.236 771.916 12.530 0.000 630.790 x x
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство G_I 5 284.012 2 978.088 215.179 20.016 2 110.761 x x
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения J 2 209.170 1 445.140 18.545 0.000 745.485 x x
Финансови и застрахователни дейности K 1 339.202 522.365 248.022 0.000 568.815 x x
Операции с недвижими имоти L 2 686.242 153.454 52.115 0.000 2 480.673 x x
Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности M_N 1 814.318 1 126.807 21.424 21.583 687.670 x x
Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа O_Q 4 915.095 3 587.759 19.743 387.415 1 695.008 x x
Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби R_U 398.526 302.178 5.405 20.535 111.478 x x
Общо за икономиката А+...+U 26 951.378 14 540.584 865.509 1 670.594 13 215.879 x x

* Предварителни данни
07.09.2021