Премини към основното съдържание

БВП - Метод на доходите - национално ниво

Динамичен ред: GDP_1.2.2_ESA_2010.xls

БВП - МЕТОД НА ДОХОДИТЕ - НАЦИОНАЛНО НИВО
СМЕТКА ФОРМИРАНЕ НА ДОХОДА - ОБЩО ЗА ИКОНОМИКАТА, ТЕКУЩИ ЦЕНИ
(Млн.левове)
Икономически сектори и групировки по икономически дейности (КИД - 2008) Номен-
клатура А10
Брутна добавена стойност по базисни цени Компенсация на наетите лица Други данъци върху производ-ството Други субсидии върху производ-ството Брутен опериращ излишък/ брутен смесен доход Потребление на основен капитал Нетен опериращ излишък/ смесен доход
Второ тримесечие на 2022* г.
Селско, горско и рибно стопанство A 1 368.530 454.954 8.782 473.094 1 377.888 x x
Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване B_E 9 705.615 4 182.515 357.603 1 245.258 6 410.755 x x
Строителство F 1 272.316 767.603 15.701 0.135 489.147 x x
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство G_I 6 378.926 3 865.310 125.520 0.000 2 388.096 x x
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения J 2 532.049 1 767.400 36.267 0.000 728.382 x x
Финансови и застрахователни дейности K 1 631.904 608.090 292.722 0.000 731.092 x x
Операции с недвижими имоти L 2 923.509 165.813 63.658 0.000 2 694.038 x x
Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности M_N 2 410.457 1 508.081 16.252 2.277 888.401 x x
Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа O_Q 5 231.200 4 220.992 34.140 188.506 1 164.574 x x
Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби R_U 517.933 458.080 6.482 6.539 59.910 x x
Общо за икономиката А+...+U 33 972.439 17 998.838 957.128 1 915.809 16 932.282 x x

* Предварителни данни
07.09.2022