Премини към основното съдържание

БВП - Производствен метод - национално ниво

Динамичен ред: GDP_1.2.1_ESA_2010.xls

БВП - ПРОИЗВОДСТВЕН МЕТОД - НАЦИОНАЛНО НИВО
Икономически сектори и групировки по икономически дейности (КИД - 2008) Номен-клатура А10 Брутна добавена стойност
Текущи цени По цени на предходната година По цени на 2015 г.** Индекс на физически обем*** (съответно тримесечие на предходна година = 100, %)
Трето тримесечие на 2023 г.*
(Млн. левове) (Млн. левове) (Млн. левове) (%)
Селско, горско и рибно стопанство A 2 257 2 925 2 325 92.6
Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване B_E 10 231 10 317 5 746 103.6
Строителство F 1 937 1 913 1 010 100.1
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство G_I 9 637 9 602 5 978 100.3
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения J 2 998 2 967 1 954 100.1
Финансови и застрахователни дейности K 2 755 2 665 2 403 101.3
Операции с недвижими имоти L 3 070 2 965 2 530 100.5
Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности M_N 2 537 2 426 1 726 99.0
Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа O_Q 6 260 5 360 3 073 102.0
Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби R_U 597 595 401 96.1
Общо за икономиката А+...+U 42 278 41 736 26 890 100.7
Корективи (Данъци минус субсидии върху продуктите)   6 188 5 509 3 756 108.6
Брутен вътрешен продукт   48 466 47 245 30 646 101.5

* Предварителни данни.
** Преизчислените агрегати не са адитивни.
*** Индексите са изчислени въз основа на стойностите на съответния показател по съпоставими цени на 2015 г.; За повече информация, вижте цената и обема мерки (Методологични бележки).
07.12.2023