Премини към основното съдържание

БВП - Производствен метод - национално ниво

Динамичен ред: GDP_1.2.1_ESA_2010.xls

БВП - ПРОИЗВОДСТВЕН МЕТОД - НАЦИОНАЛНО НИВО
Икономически сектори и групировки по икономически дейности (КИД - 2008) Номен-
клатура А10
Брутна добавена стойност
Текущи цени По цени на предходната година По цени на 2015 г.** Индекс на физически обем*** (съответно тримесечие на предходна година = 100, %)
Второ тримесечие на 2022 г.*
(Млн. левове) (Млн. левове) (Млн. левове) (%)
Селско, горско и рибно стопанство A 1 369 1 033 927 101.0
Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване B_E 9 706 7 251 5 399 113.6
Строителство F 1 272 1 129 687 78.7
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство G_I 6 379 5 434 3 918 104.0
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения J 2 532 2 271 1 719 102.6
Финансови и застрахователни дейности K 1 632 1 437 1 461 106.3
Операции с недвижими имоти L 2 924 2 673 2 431 100.1
Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности M_N 2 410 1 980 1 556 108.7
Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа O_Q 5 231 4 823 3 047 101.8
Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби R_U 518 411 320 101.6
Общо за икономиката А+...+U 33 972 28 440 21 472 104.3
Корективи (Данъци минус субсидии върху продуктите)   4 989 4 299 3 429 102.0
Брутен вътрешен продукт   38 962 32 739 24 899 104.0

* Предварителни данни.
** Преизчислените агрегати не са адитивни.
*** Индексите са изчислени въз основа на стойностите на съответния показател по съпоставими цени на 2015 г.
07.09.2022