Премини към основното съдържание

Сателитни сметки за туризма

Динамичен ред: TUR_4.1.xls

1. Разходи за крайно потребление на туристи, нерезиденти в страната, по продукти и категория туристи през 2019 година1
(Милиони левове)
Продукти Разходи за крайно потребление на туристи, нерезиденти в страната
еднодневни туристи туристи общо
Общо продукти за крайно потребление от туристи 983.08 7 471.62 8 454.70
Продукти за крайно потребление, характерни за туризма 335.55 5 192.63 5 528.18
Услуги по настаняване на туристи X 2 398.42 2 398.42
Услуги, свързани със сервиране на храна и напитки 158.00 1 822.47 1 980.47
Услуги, свързани с транспорт 176.13 465.22 641.35
Услуги, свързани с туроператори и туристически агенции 0.00 263.26 263.26
Услуги, свързани с културни мероприятия 0.33 97.53 97.86
Услуги, свързани със спорт и възстановяване 1.09 145.73 146.82
Други продукти за крайно потребление 647.53 2 278.99 2 926.52

1 Данните са предварителни
"x" поради естеството на данните не може да има случай
2. Разходи за крайно потребление на туристи, резиденти в страната, по продукти и категория туристи през 2019 година1
(Милиони левове)
Продукти Разходи за крайно потребление на туристи, резиденти в страната
еднодневни туристи туристи общо
Общо продукти за крайно потребление от туристи 135.98 992.76 1 128.74
Продукти за крайно потребление, характерни за туризма 96.77 987.51 1 084.28
Услуги за настаняване Х 523.64 523.64
Услуги, свързани със сервиране на храна и напитки 49.65 247.31 296.96
Услуги, свързани с транспорт 43.26 170.48 213.74
Услуги, свързани с туроператори и туристически агенции 0.21 9.91 10.12
Услуги, свързани с културни мероприятия 3.15 15.16 18.31
Услуги, свързани със спорт и възстановяване 0.50 21.01 21.51
Други продукти за крайно потребление 39.21 5.25 44.46

1 Данните са предварителни
"x" поради естеството на данните не може да има случай
3. Разходи за крайно потребление на туристи, резиденти в чужбина, по продукти и категория туристи през 2019 година1
(Милиони левове)
Продукти Разходи за крайно потребление на туристи, резиденти в чужбина
еднодневни туристи туристи общо
Общо продукти за крайно потребление от туристи 110.68 3 726.22 3 836.90
Продукти за крайно потребление, характерни за туризма 101.47 3 709.64 3 811.11
Услуги за настаняване Х 988.50 988.50
Услуги, свързани със сервиране на храна и напитки 40.85 1 184.05 1 224.90
Услуги, свързани с транспорт 54.00 1 171.15 1 225.15
Услуги, свързани с туроператори и туристически агенции 1.20 202.68 203.88
Услуги, свързани с културни мероприятия 4.09 150.35 154.44
Услуги, свързани със спорт и възстановяване 1.33 12.91 14.24
Други продукти за крайно потребление 9.21 16.58 25.79

1 Данните са предварителни
"x" поради естеството на данните не може да има случай
4. Разходи за крайно потребление на туристи в страната по продукти и форми на туризъм през 2019 година1
(Милиони левове)
Продукти Разходи за крайно потребление на туристи в страната Разходи за крайно потребление на туристи-общо
разходи за крайно потребление на нерезиденти разходи за крайно потребление на резиденти
Общо продукти за крайно потребление от туристи 8 454.70 1 128.74 9 583.44
Продукти за крайно потребление, характерни за туризма 5 528.18 1 084.28 6 612.46
Услуги за настаняване 2 398.42 523.64 2 922.06
Услуги, свързани със сервиране на храна и напитки 1 980.47 296.96 2 277.43
Услуги, свързани с транспорт 641.35 213.74 855.09
Услуги, свързани с туроператори и туристически агенции 263.26 10.12 273.38
Услуги, свързани с културни мероприятия 97.86 18.31 116.17
Услуги, свързани със спорт и възстановяване 146.82 21.51 168.33
Други продукти за крайно потребление 2 926.52 44.46 2 970.98

1 Данните са предварителни
20.12.2021