Премини към основното съдържание

Посещения на чужденци в България по цел на пътуването и по страни

Динамичен ред: TUR_1.3_For.xls

ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ ПО ЦЕЛ НА ПЪТУВАНЕТО И ПО СТРАНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА
(Брой)
Страни Общо Цел на пътуването
Почивка и екскурзия Служебна Други1
О Б Щ О 898 904 315 593 137 487 445 824
Европейски съюз 430 521 153 272 85 750 191 499
Австрия 12 152 2 143 2 762 7 247
Белгия 6 556 959 1 814 3 783
Германия 54 801 12 798 7 829 34 174
Гърция 96 898 40 587 22 616 33 695
Дания 1 991 932 206 853
Ирландия 2 268 1 313 358 597
Испания 7 690 3 507 1 383 2 800
Италия 14 973 5 926 3 679 5 368
Кипър 1 665 392 661 612
Малта 376 237 139 -
Нидерландия 9 066 1 183 2 759 5 124
Полша 20 429 12 981 3 192 4 256
Португалия 1 931 1 121 516 294
Румъния 161 415 53 522 29 685 78 208
Словакия 3 008 1 257 430 1 321
Словения 1 265 518 422 325
Унгария 6 970 3 250 573 3 147
Финландия 1 311 1 015 194 102
Франция 11 142 3 734 2 971 4 437
Хърватия 3 504 1 549 752 1 203
Чешка република 4 012 1 473 926 1 613
Швеция 2 964 785 509 1 670
Други страни от ЕС 4 134 2 090 1 374 670
Други европейски страни 380 127 126 783 43 000 210 344
Норвегия 1 602 737 488 377
Обединено кралство 17 428 12 644 793 3 991
Република Северна Македония 42 269 26 732 4 883 10 654
Русия 6 820 3 652 644 2 524
Сърбия 53 933 19 466 6 671 27 796
Турция 175 664 35 914 21 906 117 844
Украйна 79 011 26 730 6 340 45 941
Швейцария 3 400 908 1 275 1 217
Други страни 23 566 18 373 916 4 277
Израел 9 377 8 688 73 616
Канада 1 937 1 461 73 403
САЩ 11 556 7 727 676 3 153
Япония 696 497 94 105
Останал свят 64 690 17 165 7 821 39 704

1 В колона "други" са включени следните причини за пътуване - "гостуване", "транзит" и "други"
"-" няма случай
27.11.2023