Премини към основното съдържание

Посещения на чужденци в България по цел на пътуването и по страни

Динамичен ред: TUR_1.3_For.xls

ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПО ЦЕЛ НА ПЪТУВАНЕТО И ПО СТРАНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 ГОДИНА
(Брой)
Страни Общо Цел на пътуването
Почивка и екскурзия Служебна Други1
О Б Щ О 646 308 188 426 89 697 368 185
Европейски съюз 289 847 69 409 46 186 174 252
Австрия 5 927 1 137 507 4 283
Белгия 3 893 1 233 277 2 383
Германия 30 792 7 171 3 701 19 920
Гърция 55 565 16 377 15 207 23 981
Дания 1 517 284 269 964
Ирландия 1 374 605 - 769
Испания 6 588 1 647 1 196 3 745
Италия 9 685 2 959 1 883 4 843
Кипър 1 526 254 382 890
Малта 509 168 93 248
Нидерландия 4 507 1 117 773 2 617
Полша 12 818 1 891 1 258 9 669
Португалия 1 464 429 303 732
Румъния 128 686 27 865 17 288 83 533
Словакия 2 220 367 373 1 480
Словения 839 359 226 254
Унгария 4 338 620 459 3 259
Финландия 570 285 64 221
Франция 7 023 2 039 906 4 078
Хърватия 2 351 904 181 1 266
Чешка република 3 192 712 256 2 224
Швеция 1 993 354 269 1 370
Други страни от ЕС 2 470 632 315 1 523
Други европейски страни 299 651 98 832 37 139 163 680
Норвегия 688 228 141 319
Обединено кралство 12 677 8 250 563 3 864
Република Северна Македония 33 358 18 820 4 045 10 493
Русия 4 715 2 503 327 1 885
Сърбия 50 760 13 473 7 088 30 199
Турция 123 620 17 201 20 240 86 179
Украйна 71 875 37 645 4 379 29 851
Швейцария 1 958 712 356 890
Други страни 15 379 12 059 657 2 663
Израел 8 532 8 051 102 379
Канада 794 573 28 193
САЩ 5 813 3 301 476 2 036
Япония 240 134 51 55
Останал свят 41 431 8 126 5 715 27 590

1 В колона "други" са включени следните причини за пътуване - "гостуване", "транзит" и "други"
"-" няма случай
27.05.2022