Пътувания на български граждани в чужбина по цел на пътуването и по страни


Динамичен ред: TUR_1.1_Bul.xls

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА ПО ЦЕЛ НА ПЪТУВАНЕТО И ПО СТРАНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2020 ГОДИНА
(Брой)
Страни Общо Цел на пътуването
Почивка и екскурзия Служебна Други 1
О Б Щ О 423 065 114 810 105 159 203 096
Европейски съюз 253 728 81 664 64 892 107 172
Австрия 16 588 2 714 2 413 11 461
Белгия 8 007 1 264 4 214 2 529
Германия 21 219 6 346 5 354 9 519
Гърция 83 423 27 447 22 235 33 741
Дания 2 227 645 227 1 355
Ирландия 793 337 185 271
Испания 15 945 6 787 4 319 4 839
Италия 14 331 8 701 3 071 2 559
Кипър 796 568 228 -
Малта 295 167 128 -
Нидерландия 4 558 1 595 684 2 279
Обединено кралство 14 264 3 599 3 332 7 333
Полша 4 953 1 238 1 115 2 600
Португалия 1 777 583 208 986
Румъния 25 830 7 140 9 371 9 319
Словакия 4 398 1 466 861 2 071
Словения 2 444 1 105 528 811
Унгария 2 970 1 880 496 594
Финландия 360 105 255 -
Франция 13 167 4 389 1 893 6 885
Хърватия 1 222 491 218 513
Чешка република 11 305 2 335 2 003 6 967
Швеция 1 802 601 1 201 -
Други страни от ЕС 1 054 161 353 540
Други европейски страни 160 155 29 252 37 729 93 174
Норвегия 698 118 152 428
Република Северна Македония2 28 226 9 547 8 717 9 962
Русия 2 285 163 1 306 816
Сърбия 38 655 10 254 10 468 17 933
Турция 87 279 8 792 15 941 62 546
Украйна 721 - 127 594
Швейцария 2 291 378 1 018 895
Други страни 2 128 499 361 1 268
Израел 1 037 324 65 648
Канада 240 38 53 149
САЩ 851 137 243 471
Останал свят 7 054 3 395 2 177 1 482

1 В колона "други" са включени следните причини за пътуване - "гостуване" и "други"
2Съгласно уведомително писмо на Министерство на външните работи с изх. №55-05а-123 от 27.02.2019 г., БЮР Македония се преименува на Република Северна Македония.
"-" няма случай
27.02.2020
Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България - пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужденци в България
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на туризма и бизнес наблюдения“

Лице за контакт

Лидия Сандева

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 681

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване24 октомври 2017 г.
Дата на публикуване24 октомври 2017 г.
Дата на последно актуализиране24 октомври 2017 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Пътувания на български граждани в чужбина по цел на пътуването и по страни, посещения на чужденци в България по цели на пътуването и по страни.

Използвани класификации

Номенклатура на страните и териториите за статистически цели

Обхват

Всички чужди граждани, посетили страната ни по страни, по месеци и по цел на посещението. Всички български граждани, пътуващи до други страни по месеци и по цел на пътуването.

Понятия и дефиниции

Международен турист е всеки посетител, пристигащ в друга страна, която не е страната на неговото постоянно местоживеене за период не повече от една година, и чиято основна цел не е извършване на дейност срещу заплащане в посетеното място.

Мотивите за посещение в дадена страна могат да бъдат:

· екскурзия, почивка или развлечения (посещения на културни или исторически забележителности, спортни мероприятия и други);

· гостуване (при близки или познати);

· служебна цел (командировки, участие в конференции, конгреси и симпозиуми и др.);

· други мотиви за посещение.

Статистическа единица

Всеки турист, български или чужд гражданин.

Статистическа съвкупност

Всички преминали границата български и чужди граждани.

Географски обхват (територия)

За пътуванията на българи – определени държави, за чужденците - територията на Република България.

Времеви обхват

От януари 2008 г. до последния отчетен месец на текущата година.

Базисен период

2008 година

Мерна единица

Брой

Отчетен период

месечно; годишно

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Джентълменско споразумение със Световната организация по туризъм.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват (подтискат се), спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация за пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужденци в България се публикуват ежемесечно: един месец след изтичането на съответния отчетен период в интернет сайта на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интeрнeт сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Бизнес статистика - Туризъм в съответствие със Закона за статистиката и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Месечно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Месечно

Публикации

· Статистически справочник;

· Статистически годишник.

Онлайн база данни

Подробни резултати са достъпни до всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Бизнес статистика - Туризъм - Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България: http://www.nsi.bg/bg/node/1961

Достъп до микроданни

Микроданни не се разпространяват.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

Методология на изследването

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребители са Министерски съвет, Министерство на туризма, областни и общински администрации, туристически организации, научни организации, международни организации и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано наблюдение за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните покриват изискванията за пълнота по отношение препоръките на Световната организация за туризъм.

Точност и надеждност
Обща точност

Статистическите данни са с висока степен на точност по отношение препоръките на Световната организация за туризъм.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват 27 дни след отчетния месец.

Точност на представяне

Датите за публикуване на данните от точка 15.1 се спазват.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Не се прилага.

Сравнимост във времето

Данните са изчислени по единна методология и са сравними по години.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

· Министерство на вътрешните работи (МВР);

· Извадково изследване на НСИ сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.

Честота на събиране на данни

месечно

Събиране на данни

Данните за броя на пътуванията на граждани от Европейския съюз представляват оценки на база информация от МВР и летищните власти. Данните за влезлите в страната граждани на „трети страни” са получени директно от МВР.

Валидиране на данни

Не се прилага.

Обработка на данни

Данните се агрегират общо за страната.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • четвъртък, 23 май 2013 - 11:00

  През първото тримесечие на 2013 г. 550.3 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 84.4%, са пътували само в страната, 12.9% - само в чужбина, а 2.7% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2012 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години се понижава с 12.3%, като броят на пътувалите в страната намалява с 14.4%, докато броят на пътувалите в чужбина се увеличава с 5.2%. Средният разход на едно лице за лични пътувания както в страната, така и в чужбина намалява съответно с 22.2 и 20.8%. Средният разход за професионални пътувания на лице в страната намалява с 3.4%, докато в чужбина се увеличава със 72.6%.

 • петък, 10 май 2013 - 11:00

  През март 2013 г. в страната са функционирали 1 830 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 52.5 хил., а на леглата - 104.7 хиляди. В сравнение с март 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 8.5%, а на леглата в тях - с 6.1%.
  Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване възлиза на 632.0 хил., или с 9.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки достигат 30.0 млн. лв., или с 5.4% повече в сравнение с март 2012 година.

 • петък, 26 април 2013 - 11:00

  Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2013 г. са 308.8 хил., или с 0.2% над регистрираните през март 2012 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 56.7%, следвани от пътуванията със служебна цел - 27.5%, и с цел почивка и екскурзия - 15.8%.
  През март 2013 г. посещенията на чужденци в България са 352.7 хил., което е с 4.7% над нивото от март 2012 година. Регистрирано е увеличение при посещенията с цел почивка и екскурзия - с 10.6%, и при служебните пътувания - с 11.8%, докато посещенията с други цели намаляват с 3.7%.

 • сряда, 10 април 2013 - 11:00

  През февруари 2013 г. в страната са функционирали 1 834 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 52.5 хил., а на леглата - 104.8 хиляди. В сравнение с февруари 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 9.1%, а на леглата в тях - с 2.7%.
  Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване през февруари 2013 г. възлиза на 667.3 хил., или с 16.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки достигат 30.5 млн. лв. или са с 10.4% повече в сравнение с февруари 2012 година.

 • сряда, 27 март 2013 - 11:00

  Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2013 г. са 246.0 хил., или със 7.6% по-малко отколкото през предходния месец и с 8.7% над регистрираните през февруари 2012 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 62.4%, следвани от пътуванията със служебна цел - 22.5%, и с цел почивка и екскурзия - 15.1%.
  През февруари 2013 г. посещенията на чужденци в България са 320.2 хил., което е с 9.0% по-малко в сравнение с предходния месец и с 14.5% над нивото от февруари 2012 година. Регистрирано е увеличение при посещенията с цел почивка и екскурзия - с 16.4%, и при посещенията с други цели - с 26.0%, докато служебните пътувания намаляват с 13.3%.

 • понеделник, 11 март 2013 - 11:00

  През януари 2013 г. в страната са функционирали 1 791 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 52.0 хил., а на леглата - 103.4 хиляди. В сравнение с януари 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 8.0%, а на леглата в тях - с 3.9%.
  Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване през януари 2013 г. възлиза на 644.1 хил., или с 5.0% повече в сравнение със съответния месец на предходната година. Приходите от нощувки достигат 29.8 млн. лв. или са с 0.8% повече в сравнение с януари 2012 година.

 • сряда, 27 февруари 2013 - 11:00

  Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2013 г. са 266.2 хил., или с 9.3% повече отколкото през предходния месец и с 5.3% над регистрираните през януари 2012 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 60.4%, следват пътуванията със служебна цел - 22.4%, и с цел почивка и екскурзия - 17.2%.
  През януари 2013 г. посещенията на чужденци в България са 351.7 хил., което е с 11.4% по-малко в сравнение с декември 2012 г. и с 4.3% над нивото от януари 2012 година. Регистрирано е увеличение при посещенията с цел почивка и екскурзия - със 7.2%, и при посещенията с други цели - със 7.4%, докато служебните пътувания намаляват с 8.2%.

 • петък, 22 февруари 2013 - 11:00

  През четвъртото тримесечие на 2012 г. 692.3 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 79.4%, са пътували само в страната, 13.9% - само в чужбина, а 6.7% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2011 г. общият брой на пътувалите лица на 15 и повече навършени години се понижава с 21.7%, като броят на пътувалите в страната намалява с 25.3%, докато броят на пътувалите в чужбина се увеличава с 11.2%. Средният разход на едно лице за лични пътувания в страната се увеличава с 16.4%, докато в чужбина намалява с 10.4%. Средният разход за професионални пътувания на лице както в страната, така и в чужбина се увеличава съответно с 24.1 и 30.2%.

 • понеделник, 11 февруари 2013 - 11:00

  През декември 2012 г. в страната са функционирали 1 731 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. В сравнение с предходния месец общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 4.7%, а на леглата в тях - със 7.7%. Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване възлиза на 602.0 хил., като от тях 426.4 хил. са на български граждани, а 175.6 хил. - на чужденци. Приходите от нощувки през декември 2012 г. достигат 27.7 млн. лв., или са с 14.0% повече в сравнение с ноември.

 • понеделник, 28 януари 2013 - 11:00

  Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2012 г. са 243.6 хил., или с 3.5% по-малко отколкото през ноември 2012 г. и с 5.9% под регистрираните през декември 2011 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 58.8%, следвани от пътуванията със служебна цел - 22.3%, и с цел почивка и екскурзия - 18.9%.
  Посещенията на чужденци в България са 397.2 хил., което е с 1.8% по-малко в сравнение с ноември 2012 г. и с 1.2% над нивото от декември 2011 година. Регистрирано е увеличение при посещенията с цел почивка и екскурзия - с 8.3%, и със служебна цел - с 6.3%, докато посещенията с други цели намаляват с 5.8%.

Страници

Страници