Пътувания на български граждани в чужбина по цел на пътуването и по страни


Динамичен ред: TUR_1.1_Bul.xls

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА ПО ЦЕЛ НА ПЪТУВАНЕТО И ПО СТРАНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА
(Брой)
Страни Общо Цел на пътуването
Почивка и екскурзия Служебна Други 1
О Б Щ О 400 586 92 226 111 427 196 933
Европейски съюз2 229 035 56 934 69 238 102 863
Австрия 16 173 5 776 5 009 5 388
Белгия 7 370 1 542 2 395 3 433
Германия 22 729 5 881 7 796 9 052
Гърция 62 794 11 106 14 843 36 845
Дания 1 521 398 507 616
Ирландия 544 204 169 171
Испания 12 919 5 998 3 115 3 806
Италия 10 024 3 943 3 236 2 845
Кипър 376 151 - 225
Малта 198 105 - 93
Нидерландия 5 706 1 268 843 3 595
Обединено кралство 7 209 2 573 1 932 2 704
Полша 3 009 1 041 885 1 083
Португалия 986 461 305 220
Румъния 45 040 5 695 20 049 19 296
Словакия 1 217 480 243 494
Словения 1 821 796 820 205
Унгария 4 280 2 178 913 1 189
Финландия 304 105 115 84
Франция 13 364 2 705 2 641 8 018
Хърватия 2 699 1 185 375 1 139
Чешка република 6 378 2 820 2 126 1 432
Швеция 1 686 394 673 619
Други страни от ЕС 688 129 248 311
Други европейски страни 160 803 30 850 39 441 90 512
Норвегия 476 117 158 201
Република Северна Македония3 30 388 9 416 9 844 11 128
Русия 2 080 640 964 476
Сърбия 38 200 10 696 12 348 15 156
Турция 86 130 8 827 15 231 62 072
Украйна 1 200 780 120 300
Швейцария 2 329 374 776 1 179
Други страни 2 765 470 597 1 698
Израел 1 038 208 138 692
Канада 761 115 137 509
САЩ 966 147 322 497
Останал свят 7 983 3 972 2 151 1 860

1 В колона "други" са включени следните причини за пътуване - "гостуване" и "други"
2 Включва данните за Обединеното кралство до приключване на преходния период.
3 Съгласно уведомително писмо на Министерство на външните работи с изх. №55-05а-123 от 27.02.2019 г., БЮР Македония се преименува на Република Северна Македония.
"-" няма случай
27.03.2020
Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България - пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужденци в България
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на туризма и бизнес наблюдения“

Лице за контакт

Лидия Сандева

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 681

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване24 октомври 2017 г.
Дата на публикуване24 октомври 2017 г.
Дата на последно актуализиране24 октомври 2017 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Пътувания на български граждани в чужбина по цел на пътуването и по страни, посещения на чужденци в България по цели на пътуването и по страни.

Използвани класификации

Номенклатура на страните и териториите за статистически цели

Обхват

Всички чужди граждани, посетили страната ни по страни, по месеци и по цел на посещението. Всички български граждани, пътуващи до други страни по месеци и по цел на пътуването.

Понятия и дефиниции

Международен турист е всеки посетител, пристигащ в друга страна, която не е страната на неговото постоянно местоживеене за период не повече от една година, и чиято основна цел не е извършване на дейност срещу заплащане в посетеното място.

Мотивите за посещение в дадена страна могат да бъдат:

· екскурзия, почивка или развлечения (посещения на културни или исторически забележителности, спортни мероприятия и други);

· гостуване (при близки или познати);

· служебна цел (командировки, участие в конференции, конгреси и симпозиуми и др.);

· други мотиви за посещение.

Статистическа единица

Всеки турист, български или чужд гражданин.

Статистическа съвкупност

Всички преминали границата български и чужди граждани.

Географски обхват (територия)

За пътуванията на българи – определени държави, за чужденците - територията на Република България.

Времеви обхват

От януари 2008 г. до последния отчетен месец на текущата година.

Базисен период

2008 година

Мерна единица

Брой

Отчетен период

месечно; годишно

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Джентълменско споразумение със Световната организация по туризъм.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват (подтискат се), спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация за пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужденци в България се публикуват ежемесечно: един месец след изтичането на съответния отчетен период в интернет сайта на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интeрнeт сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Бизнес статистика - Туризъм в съответствие със Закона за статистиката и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Месечно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Месечно

Публикации

· Статистически справочник;

· Статистически годишник.

Онлайн база данни

Подробни резултати са достъпни до всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Бизнес статистика - Туризъм - Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България: http://www.nsi.bg/bg/node/1961

Достъп до микроданни

Микроданни не се разпространяват.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

Методология на изследването

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребители са Министерски съвет, Министерство на туризма, областни и общински администрации, туристически организации, научни организации, международни организации и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано наблюдение за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните покриват изискванията за пълнота по отношение препоръките на Световната организация за туризъм.

Точност и надеждност
Обща точност

Статистическите данни са с висока степен на точност по отношение препоръките на Световната организация за туризъм.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват 27 дни след отчетния месец.

Точност на представяне

Датите за публикуване на данните от точка 15.1 се спазват.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Не се прилага.

Сравнимост във времето

Данните са изчислени по единна методология и са сравними по години.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

· Министерство на вътрешните работи (МВР);

· Извадково изследване на НСИ сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.

Честота на събиране на данни

месечно

Събиране на данни

Данните за броя на пътуванията на граждани от Европейския съюз представляват оценки на база информация от МВР и летищните власти. Данните за влезлите в страната граждани на „трети страни” са получени директно от МВР.

Валидиране на данни

Не се прилага.

Обработка на данни

Данните се агрегират общо за страната.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • четвъртък, 10 юли 2014 - 11:00
  През май 2014 г. в страната са функционирали 2 185 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 99.6 хил., а на леглата - 208.5 хиляди. В сравнение с май 2013 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 2.4%, а на леглата в тях - с 4.6%. 
  Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2014 г., е 1 212.0 хил., или с 2.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през май 2014 г. достигат 51.8 млн. лв., или с 9.6% повече в сравнение с май 2013 година.
   
 • петък, 27 юни 2014 - 11:00
  Пътуванията на български граждани в чужбина през май 2014 г. са 427.5 хил., или с 18.1% над регистрираните през май 2013 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през май 2014 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 42.7%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 31.8%, и със служебна цел - 25.5%.
  През май 2014 г. посещенията на чужденци в България са 678.1 хил., или с 8.2% над нивото от май 2013 година. Регистрирано е увеличение на посещенията по всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 9.7%, с други цели - с 8.7%, и с цел почивка и екскурзия - със 7.4%. 
   
 • вторник, 10 юни 2014 - 11:00
  През април 2014 г. в страната са функционирали 1 947 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 65.2 хил., а на леглата - 133.7 хиляди. В сравнение с април 2013 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 3.7%, а на леглата в тях - с 16.0%.
  Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2014 г., е 699.7 хил., или с 19.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през април 2014 г. достигат 31.9 млн. лв., или с 20.8% повече в сравнение с април 2013 година.
   
 • вторник, 27 май 2014 - 11:00
  Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2014 г. са 323.6 хил., или с 4.6% над регистрираните през април 2013 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през април 2014 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 48.1%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 27.2%, и със служебна цел - 24.7%.
  През април 2014 г. посещенията на чужденци в България са 484.5 хил., или с 3.7% над нивото от април 2013 година. Регистрирано е увеличение на посещенията с цел почивка и екскурзия и с други цели - съответно със 7.2 и 2.6%, докато пътуванията със служебна цел намаляват с 0.6%.
   
 • петък, 23 май 2014 - 11:00
  През първото тримесечие на 2014 г. 684.7 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 84.0%, са пътували само в страната, 12.8% - само в чужбина, а 3.2% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2013 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години се повишава с 24.4%, като увеличение се наблюдава както в броя на пътувалите в страната - с 24.6%, така и в броя на пътувалите в чужбина - с 23.4%.
   
 • понеделник, 12 май 2014 - 11:00
  През март 2014 г. в страната са функционирали 1 908 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 55.2 хил., а на леглата - 109.8 хиляди. В сравнение с март 2013 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 4.3%, а на леглата в тях - с 4.9%.
  Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2014 г., е 701.1 хил., или с 10.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през март 2014 г. достигат 32.9 млн. лв., или с 9.9% повече в сравнение с март 2013 година.
   
 • понеделник, 28 април 2014 - 11:00
  Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2014 г. са 313.4 хил., или с 1.5% над регистрираните през март 2013 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през март 2014 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 44.5%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 29.0%, и със служебна цел - 26.5%.
  През март 2014 г. посещенията на чужденци в България са 361.1 хил., или с 2.4% над нивото от март 2013 година. Регистрирано е увеличение на посещенията с цел почивка и екскурзия, и с други цели - съответно с 4.4 и 2.1%, докато пътуванията със служебна цел намаляват с 1.9%.
   
 • четвъртък, 10 април 2014 - 11:00
  През февруари 2014 г. в страната са функционирали 1 893 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 54.6 хил., а на леглата - 108.8 хиляди. В сравнение с февруари 2013 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 3.2%, а на леглата в тях - с 3.8%.
  Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2014 г., е 735.9 хил., или с 10.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през февруари 2014 г. достигат 33.9 млн. лв., или с 11.1% повече в сравнение с февруари 2013 година.
   
 • четвъртък, 27 март 2014 - 11:00
  Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2014 г. са 249.5 хил., или с 1.4% над регистрираните през февруари 2013 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 56.4%, следвани от пътуванията със служебна цел - 24.3%, и с цел почивка и екскурзия - 19.3%.  
  През февруари 2014 г. посещенията на чужденци в България са 320.4 хил., като спрямо февруари 2013 г. те остават приблизително на същото ниво. Регистрирано е увеличение на посещенията със служебна цел - с 6.7%, докато посещенията с цел почивка и екскурзия и с други цели намаляват съответно с 1.2 и 0.6%. 
   
 • вторник, 11 март 2014 - 11:00
  През януари 2014 г. в страната са функционирали 1 886 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 55.2 хил., а на леглата - 110.1 хиляди. В сравнение с януари 2013 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 5.3%, а на леглата в тях - с 6.4%.
  Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2014 г., е 733.8 хил., или с 13.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през януари 2014 г. достигат 34.3 млн. лв., или с 15.1% повече в сравнение с януари 2013 година.  
   

Страници

Страници