Премини към основното съдържание

Пътувания на български граждани в чужбина по цел на пътуването и по страни

Динамичен ред: TUR_1.1_Bul.xls

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА ПО ЦЕЛ НА ПЪТУВАНЕТО И ПО СТРАНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 ГОДИНА
(Брой)
Страни Общо Цел на пътуването
Почивка и екскурзия Служебна Други1
О Б Щ О 590 458 170 762 158 898 260 798
Европейски съюз 322 195 108 068 108 699 105 428
Австрия 19 241 6 429 5 519 7 293
Белгия 12 120 3 454 3 837 4 829
Германия 20 546 4 906 7 035 8 605
Гърция 135 845 45 381 52 415 38 049
Дания 1 425 342 456 627
Ирландия 808 215 85 508
Испания 17 290 10 053 3 608 3 629
Италия 27 363 13 930 5 916 7 517
Кипър 470 214 64 192
Малта 850 470 210 170
Нидерландия 5 725 2 077 1 152 2 496
Полша 2 189 461 691 1 037
Португалия 786 593 193 -
Румъния 47 752 8 694 20 102 18 956
Словакия 1 740 735 267 738
Словения 3 840 1 097 1 549 1 194
Унгария 5 273 2 107 1 032 2 134
Финландия 764 - 308 456
Франция 7 308 3 132 1 118 3 058
Хърватия 3 713 1 713 1 095 905
Чешка република 5 135 1 936 1 261 1 938
Швеция 778 129 176 473
Други страни от ЕС 1 234 - 610 624
Други европейски страни 255 798 56 980 47 611 151 207
Норвегия 130 43 54 33
Обединено кралство 9 573 4 323 1 930 3 320
Република Северна Македония 27 389 8 181 11 248 7 960
Русия 220 - 138 82
Сърбия 50 935 8 827 12 301 29 807
Турция 163 818 35 137 21 303 107 378
Украйна 1 528 - - 1 528
Швейцария 2 205 469 637 1 099
Други страни 774 164 117 493
Израел 270 - 27 243
Канада 283 89 - 194
САЩ 221 75 90 56
Останал свят 11 691 5 550 2 471 3 670

1 В колона "други" са включени следните причини за пътуване - "гостуване" и "други"
"-" няма случай
27.05.2022