Премини към основното съдържание

Пътувания на български граждани в чужбина по цел на пътуването и по страни

Динамичен ред: TUR_1.1_Bul.xls

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА ПО ЦЕЛ НА ПЪТУВАНЕТО И ПО СТРАНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2021 ГОДИНА
(Брой)
Страни Общо Цел на пътуването
Почивка и екскурзия Служебна Други1
О Б Щ О 612 784 247 533 110 709 254 542
Европейски съюз 352 857 173 445 72 988 106 424
Австрия 18 378 7 947 4 470 5 961
Белгия 4 962 763 1 909 2 290
Германия 55 225 21 413 10 397 23 415
Гърция 135 618 73 669 34 602 27 347
Дания 3 033 758 283 1 992
Ирландия 1 038 199 105 734
Испания 1 632 989 175 468
Италия 13 537 6 204 1 128 6 205
Кипър 550 220 115 215
Малта 163 98 - 65
Нидерландия 5 137 1 223 489 3 425
Полша 4 518 1 189 1 902 1 427
Португалия 1 235 776 247 212
Румъния 63 254 35 450 8 341 19 463
Словакия 3 056 1 038 490 1 528
Словения 1 426 113 428 885
Унгария 11 185 5 965 2 237 2 983
Финландия 475 73 78 324
Франция 9 052 4 421 3 275 1 356
Хърватия 7 731 5 271 703 1 757
Чешка република 10 201 5 492 1 282 3 427
Швеция 975 83 117 775
Други страни от ЕС 476 91 215 170
Други европейски страни 244 904 69 405 35 204 140 295
Норвегия 271 68 91 112
Обединено кралство 5 582 1 595 1 481 2 506
Република Северна Македония 27 818 2 683 11 366 13 769
Русия 2 328 233 698 1 397
Сърбия 32 717 6 209 4 776 21 732
Турция 173 206 58 109 16 185 98 912
Украйна 1 203 - 353 850
Швейцария 1 779 508 254 1 017
Други страни 1 805 346 181 1 278
Израел 550 158 53 339
Канада 240 24 16 200
САЩ 1 015 164 112 739
Останал свят 13 218 4 337 2 336 6 545

1 В колона "други" са включени следните причини за пътуване - "гостуване" и "други"
"-" няма случай
27.08.2021