Премини към основното съдържание

Цел 17: Партньорства за целите

Цел 1: Изкореняване на бедността Цел 2: Предотвратяване на глада Цел 3: Добро здраве и благополучие Цел 4: Качествено образование Цел 5: Равнопоставеност на половете Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия Цел 7: Достъпна и чиста енергия Цел 8: Достоен труд и икономически растеж Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура Цел 10: Намаляване на неравенствата Цел 11: Устойчиви градове и общности Цел 12: Отговорно потребление и производство Цел 13: Борба с климатичните промени Цел 14: Живот под водата Цел 15: Живот на земята Цел 16: Мир, справедливост и силни институции Цел 17: Партньорства за целите

Цел 17: Укрепване на средствата за изпълнение и възобновяване на глобалното партньорство за устойчиво развитие

Подцели

 

17.1    Засилено мобилизиране на собствените ресурси, включително чрез международна подкрепа за развиващите се страни, с цел подобряване на националния капацитет за събиране на данъци и други приходи.

17.2    Развитите страни да изпълнят изцяло ангажиментите си за официална помощ за развитие, в това число ангажимента на редица развити страни за постигане на колективна цел за ОПР в размер 0,7% от БНД за развиващите се страни, и ОПР в размер 0,15% до 0,2% от БНД за най-слабо развитите страни. Насърчават се донорите на ОПР да обсъдят определяне на цел за предоставяне на най-малко 0,20% от БНД за най-слабо развитите страни.

17.3    Мобилизиране на допълнителни финансови средства за развиващите се страни от множество различни източници.

17.4    Подпомагане на развиващите се страни за постигане и поддържане на устойчиво равнище на дълга в дългосрочен план посредством координирани политики, насочени към насърчаване на дългово финансиране, намаляване и преструктуриране на дълга според случая и намиране на решение за външния дълг на тежко задлъжнелите бедни страни с оглед на облекчаване на затрудненото им положение по отношение на държавния им дълг.

17.5    Приемане и прилагане на режими за насърчаване на инвестициите за най-слабо развитите страни.

17.6    Укрепване на сътрудничеството „Север-Юг“, „Юг-Юг“ и тристранното регионално и международно сътрудничество и достъп до научни знания, технологии и иновации, засилване на споделянето и обмена на знания при взаимно договорени условия, включително посредством подобрена координация между съществуващите механизми, по-специално на равнището на ООН, и посредством глобален механизъм за улесняване трансфера на технологии.

17.7    Насърчаване на развитието, трансфера и разпространението на щадящи околната среда технологии за развиващите се страни при благоприятни условия, включително при концесионни и преференциални условия по взаимно съгласие.

17.8    Пълно привеждане в действие до 2017 г. на технологичната банка и механизма за изграждане на научен, технологичен и иновационен капацитет за най-слабо развитите страни и засилване използването на подпомагащи технологии, по-специално информационни и комуникационни технологии.

17.9    Засилване на международната подкрепа за прилагане на ефективно и целенасочено изграждане на капацитет в развиващите се страни с цел подкрепа на националните планове за изпълнение на всички цели за устойчиво развитие, включително посредством сътрудничество „Север-Юг“, „Юг-Юг“ и тристранно сътрудничество.

17.10    Стимулиране на всеобща, основана на правила, отворена, недискриминационна и справедлива многостранна система за търговия в рамките на Световната търговска организация, включително чрез приключване на преговорите в рамките на Програмата за развитие от Доха.

17.11    Значително увеличаване на износа от развиващите се страни, по-специално с оглед на удвояване до 2020 г. на дела на най-слабо развитите страни в световния износ.

17.12    Своевременно прилагане на дълготраен безмитен и безквотен достъп до пазарите за всички най-слабо развити страни в съответствие с решенията на Световната търговска организация, включително като се гарантира, че преференциалните правила за произход, приложими към вносни продукти от най-слабо развитите страни, са прозрачни и прости и допринасят за улесняване на пазарния достъп.

17.13    Укрепване на глобалната макроикономическа стабилност, включително посредством координация и съгласуваност на политиките.

17.14    Повишаване съгласуваността на политиките за устойчиво развитие.

17.15    Зачитане на политическото пространство и водещата роля на всяка страна в създаването и прилагането на политики за изкореняване на бедността и устойчиво развитие.

17.16    Укрепване на глобалното партньорство за устойчиво развитие, допълнено от партньорства на множество заинтересовани страни, които мобилизират, обменят и споделят знания, опит, технологии и финансови средства, с оглед на изпълнение на целите за устойчиво развитие във всички страни, по-специално развиващите се страни.

17.17    Насърчаване и развитие на ефективни публични и публично-частни партньорства и партньорства с гражданското общество, като се надградят опитът и стратегиите на партньорствата за ресурсно обезпечаване.

17.18    Засилване до 2020 г. на подкрепата за развиващите се страни за изграждане на капацитет, включително за най-слабо развитите страни и малките островни развиващи се държави, с цел значително увеличаване наличието на висококачествени, навременни и надеждни данни, дезагрегирани по доход, пол, възраст, раса, етнически произход, административен статут на мигрантите, увреждане, географско местоположение и други характеристики, в зависимост от спецификата на националния контекст.

17.19    Доразвиване до 2030 г. на съществуващите инициативи за разработване на измерители за напредъка в устойчивото развитие, допълващи брутния вътрешен продукт, и подкрепа за изграждането на статистически капацитет в развиващите се страни.

XLS Национален списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на цел 17 на ООН за устойчиво развитие

Национален списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на цел 17 на ООН за устойчиво развитие
Код на показател Наименование на показател Източник (първо-
източник)
Мерна единица 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
17.2.E.204 Официална помощ за развитие като дял от брутния национален доход /за най-слабо развитите страни/, % Евростат % 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03# 0.02 0.01  
17.2.E.205 Официална помощ за развитие като дял от брутния национален доход /от Комитета за подпомагане на развитието/, % Евростат % 0.09 0.13 0.11 0.11# 0.10 0.13 0.12 0.27  
17.0.E.206 Внос в ЕС от развиващите се страни, млн. евро Евростат Милион евро 4 951 5 188 6 359 6 995 7 410 7 743 9 879 15 364 13 302
17.0.E.207 Покритие с високоскоростен интернет по териториална типология /Общо/, % Евростат Процент на дома-
кинствата
32.2 38.2 45.2 54.2 65.2 75.2 84.7    
17.1.U.208 Общи държавни приходи като дял от БВП ООН Процент (%)
Местна валута (милиони)
38.51317 35.07540 36.39407 38.66798 38.42831 37.86816 38.45942    
17.2.N.209 Нетна стойност на официалната помощ за развитие на донорите от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в милиони щатски долари Министерство на външните работи Милиони щатски долари       68.50 69.00 83.75 91.20 232.45 169.72е
17.3.U.210 Обем на паричните преводи от чужбина (приравнен в щатски долари) като относителен дял от БВП, % ООН % 2.94344 3.08702 3.70542 3.62885 3.39891 1.36633 -    
17.4.U.211 Обслужване на дълга като относителен дял от износа на стоки и услуги, % ООН % 1.19164 1.45899 4.00407 1.27090 1.18819 1.31740 1.06162    
17.7.U.212 Обща търговия с проследени екологично чисти технологии (текущи щатски долари) ООН Милиарди текущи щатски долари 2.65434 2.72257 3.17132 3.68457 3.82425 3.87541 - -  
17.8.E.213 Относителен дял на лицата, използващи интернет, % Евростат (НСИ) % 56.66 59.47 63.41 64.78 67.95 70.16 75.27 79.13 80.39
17.0.E.214 Брутен държавен дълг, % от БВП Евростат (НСИ) Процент от брутния вътрешен продукт (БВП) 25.9 29.1 25.1 22.1 20.0 24.6 23.9 22.6  
17.0.E.215 Дял на екологичните данъци в общите данъчни приходи, % Евростат % (текущи цени) 10.23 10.20 9.38 8.81 9.85 9.89 9.05 15.32  

"#"прекъснат динамичен ред
"-" няма случай
"е" оценка

 

Държава:  България

Източник:  Департамент по икономически и социални въпроси на ООН