Премини към основното съдържание

Цел 16: Мир, справедливост и силни институции

Цел 1: Изкореняване на бедността Цел 2: Предотвратяване на глада Цел 3: Добро здраве и благополучие Цел 4: Качествено образование Цел 5: Равнопоставеност на половете Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия Цел 7: Достъпна и чиста енергия Цел 8: Достоен труд и икономически растеж Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура Цел 10: Намаляване на неравенствата Цел 11: Устойчиви градове и общности Цел 12: Отговорно потребление и производство Цел 13: Борба с климатичните промени Цел 14: Живот под водата Цел 15: Живот на земята Цел 16: Мир, справедливост и силни институции Цел 17: Партньорства за целите

Цел 16: Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъдие за всички и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички равнища

Подцели

 

16.1    Значително намаляване навсякъде на всички форми на насилие и свързаната с насилие смъртност.

16.2    Слагане край на злоупотребата, експлоатацията, трафика и всички форми на мъчения и насилие над деца.

16.3    Насърчаване принципите на върховенството на закона на национално и международно равнище и гарантиране на равен достъп до правосъдие за всички.

16.4    Значително намаляване до 2030 г. на незаконните финансови и оръжейни потоци, засилено възстановяване и връщане на откраднати активи и борба с всички форми на организираната престъпност.

16.5    Значително намаляване на корупцията и подкупничеството във всичките им форми.

16.6    Развитие на ефективни, отговорни и прозрачни институции на всички равнища.

16.7    Гарантиране на всички равнища на приобщаващ процес за вземане на решения, основан на принципите на отзивчивост, по-широко участие и представителност.

16.8    Разширяване и засилване участието на развиващите се страни в институциите на глобалното управление.

16.9    Осигуряване до 2030 г. на юридическа самоличност за всички, включително вписване в регистър при раждането.

16.10    Гарантиране на обществения достъп до информация и защита на основните свободи в съответствие с националното законодателство и международните споразумения.

16.a    Укрепване на съответните национални институции, включително чрез международно сътрудничество, с оглед на изграждане на капацитет на всички равнища, по-специално в развиващите се страни, за превенция на насилието и борба с тероризма и престъпността.

16.b    Насърчаване и прилагане на недискриминационни закони и политики за устойчиво развитие.

XLS Национален списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на цел 16 на ООН за устойчиво развитие

Национален списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на цел 16 на ООН за устойчиво развитие
Код на показател Наименование на показател Източник (първо-
източник)
Мерна единица 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
16.1.U.192 Брой на жертвите на предумишлено убийство на 100 000 души от населението ООН Брой смъртни случаи от убийства на 100 000 души население 1.72 1.09 1.43 1.29 1.18 0.99 1.28 -  
16.1.N.193 Смъртност вследствие на кофликти НСИ на 100 000 души средногодишно население 1.4 1.1 1.2 1.2 1.0 0.7 1.0 0.9 #  
16.2.U.194.1 Брой на жертвите на трафик на хора на 100 000 души от населението - общо ООН Брой лица на 100 000 души население 5.55 6.16 7.07 6.22 5.73 6.55 6.77 -  
16.2.U.194.2 Брой на жертвите на трафик на хора на 100 000 души от населението - жени ООН Брой лица на 100 000 души население 0.69 0.99 1.73 1.47 8.92 2.37 2.82 -  
16.2.U.194.3 Брой на жертвите на трафик на хора на 100 000 души от населението - мъже ООН Брой лица на 100 000 души население 10.73 11.64 12.75 11.27 2.34 10.99 10.96 -  
16.2.N.195 Относителен дял на младите жени и мъже на възраст 18–29 години, които са преживели сексуално насилие до 18-годишната си възраст НСИ                    
16.3.N.196 Относителен дял на жертвите на насилие през предходните 12 месеца, които са докладвали за претърпяно насилие пред компетентните органи или други официално признати механизми за разрешаване на конфликти НСИ                    
16.3.U.197 Относителен дял на неосъдените лица в местата за лишаване от свобода към общия брой лица в местата за лишаване от свобода ООН % 9.30 7.99 9.14 9.16 9.66 10.83 9.28 -  
16.0.E.198 Възприятие за независимостта на съдебната система Евростат по данни на Евробарометър %   23 26 30 34 37 31 31 30
16.5.E.199 Индекс за възприятие на корупцията Евростат по данни на Transparency International Брой 41 41 43 42 43 44 42 43 45
16.0.N.200 Световни индикатори за управление Световна банка                    
16.0.N.200.1 Контрол на корупцията Световна банка Процентил ранг 45.2 47.6 49.5 49.0 49.5 44.3 48.1 50.0  
16.0.N.200.2 Ефективност на правителството Световна банка Процентил ранг 52.4 56.2 57.1 57.1 60.0 43.8 45.7 42.9  
16.0.N.200.3 Политическа стабилност и липса на насилие/тероризъм Световна банка Процентил ранг 46.7 49.0 59.0 61.8 66.0 58.5 58.0 52.4  
16.0.N.200.4 Регулаторно качество Световна банка Процентил ранг 70.5 74.3 73.3 72.4 70.5 65.7 66.7 61.8  
16.0.N.200.5 Върховенство на закона Световна банка Процентил ранг 51.4 49.5 51.0 51.0 52.4 49.0 52.4 49.5  
16.0.N.200.6 Глас и отчетност Световна банка Процентил ранг 61.1 59.1 60.1 58.7 58.5 56.0 56.5 57.0  
16.7.N.201 Дял на проектите на нормативни актове, чиито обществени консултации са проведени при съкратен срок спрямо обичайно предвидения в Закона за нормативните актове срок от 30 дни АМС %   45.34 12.61 18.37 33.25 25.76 19.35 24.97 23.9
16.10.N.202 Дял на отговорите по заявления за достъп до обществена информация, предоставящи пълен обем на поисканата информация АМС % 69.06 71.06 66.7 63.37 71.56 78.38 76.17 75.68 77.4
16.10.N.203 Дял на заявленията за достъп до обществена информация, подадени чрез Платформата за достъп до обществена информация АМС %         2.38 12.27 13.39 14.63 9.6

"-" няма случай
"#"прекъснат динамичен ред

 

Държава:  България

Източник:  Департамент по икономически и социални въпроси на ООН