Премини към основното съдържание

Цел 13: Борба с климатичните промени

Цел 1: Изкореняване на бедността Цел 2: Предотвратяване на глада Цел 3: Добро здраве и благополучие Цел 4: Качествено образование Цел 5: Равнопоставеност на половете Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия Цел 7: Достъпна и чиста енергия Цел 8: Достоен труд и икономически растеж Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура Цел 10: Намаляване на неравенствата Цел 11: Устойчиви градове и общности Цел 12: Отговорно потребление и производство Цел 13: Борба с климатичните промени Цел 14: Живот под водата Цел 15: Живот на земята Цел 16: Мир, справедливост и силни институции Цел 17: Партньорства за целите

Цел 13: Предприемане на спешни действия за борба с изменението на климата и неговите последици

Подцели

 

13.1    Засилване на устойчивостта и способността за приспособяване към свързаните с изменението на климата опасности и природни бедствия във всички страни.

13.2    Интегриране на мерки срещу изменението на климата в националните политики, стратегии и планиране.

13.3    Подобряване на образованието, повишаване на осведомеността и на човешкия и институционален капацитет относно смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяването към него, намаляване на въздействията и ранно предупреждение.

13.a    Изпълнение на поетия ангажимент от развитите страни, подписали Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата, за съвместно мобилизиране на 100 милиарда долара годишно до 2020 г. от всички източници за посрещане нуждите на развиващите се страни в контекста на подходящи действия за смекчаване на последиците от изменението на климата и прозрачност относно изпълнението, и пълно привеждане в действие на Зеления фонд за климата чрез капитализирането му във възможно най-кратък срок.

13.b    Насърчаване на механизмите за увеличаване на капацитета в най-слабо развитите страни и малките островни развиващи се държави за ефективно планиране и управление, свързано с изменението на климата, като се обръща особено внимание на жените, младежите, местните и маргинализираните общности.

XLS Национален списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на цел 13 на ООН за устойчиво развитие

НАЦИОНАЛЕН СПИСЪК С ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАПРЕДЪКА ПО ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛ 13 НА ООН ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Код на показател Наименование на показател Източник (първо-източник) Мерна единица 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13.0.E.157 Нетни емисии на парникови газове Евростат Тона на глава от населението 7.4 6.9 7.2 6.6 6.5 5.6 6.6    
13.0.E.158 Национални разходи за опазване на околната среда по институционални сектори - общо Евростат Процент от брутния вътрешен продукт (БВП) 2.9 2.2 2.0 1.8 2.0 2.0 . .  
13.1.U.159 Брой директно засегнати лица вследствие на бедствия на 100 000 души от населението ООН Брой лица на 100 000 души от населението 20.27567 30.29268 92.93515 8.72506 6.12546 0.12896 6.49156 -  
13.2.N.160 Общи емисии на парникови газове на година МОСВ гигаграма (Gg) 60 450.71 57 802.34 59 607.96 55 252.90 53 942.90 47 963.36 54 030.67 58 420.86  
13.2.N.161 Годишни емисии на общите парникови газове за единица БВП МОСВ т СО2-екв. 0.70 0.63 0.61 0.52 0.47 0.42 0.42 0.40  
13.2.N.162 Годишни емисии на общите парникови газове на човек от населението МОСВ т СО2-екв. 8.45 8.14 8.45 7.89 7.76 6.93 7.90 9.06  
13.2.N.163 Емисии на CO2 от топлоелектрически централи за обществени нужди МОСВ гигаграма (Gg) 29 766.96 26 361.25 27 650.15 23 536.76 22 549.40 17 916.96 22 108.66 27 020.75  
13.2.N.164 Емисии на CO2 от дизелови автомобили МОСВ гигаграма (Gg) 5 681.58 5 801.63 5 881.37 6 319.76 6 718.15 6 299.53 6 841.80 6 681.79  
13.2.N.165 Емисии на CO2 от бензинови автомобили МОСВ гигаграма (Gg) 1 581.64 1 498.93 1 534.92 1 450.99 1 435.63 1 394.44 1 523.51 1 590.74  
13.2.N.166 Емисии на CO2 при битово отопление МОСВ гигаграма (Gg) 743.14 807.72 833.23 674.11 622.68 642.97 837.52 417.19  

"." липсват данни
"-" няма случай

 

Държава:  България

Източник:  Департамент по икономически и социални въпроси на ООН