Премини към основното съдържание

Цел 12: Отговорно потребление и производство

Цел 1: Изкореняване на бедността Цел 2: Предотвратяване на глада Цел 3: Добро здраве и благополучие Цел 4: Качествено образование Цел 5: Равнопоставеност на половете Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия Цел 7: Достъпна и чиста енергия Цел 8: Достоен труд и икономически растеж Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура Цел 10: Намаляване на неравенствата Цел 11: Устойчиви градове и общности Цел 12: Отговорно потребление и производство Цел 13: Борба с климатичните промени Цел 14: Живот под водата Цел 15: Живот на земята Цел 16: Мир, справедливост и силни институции Цел 17: Партньорства за целите

Цел 12: Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство

Подцели

 

12.1    Прилагане на десетгодишната рамка от програми за устойчиво производство и потребление, предприемане на действия от всички държави (начело с развитите страни), като се отчитат развитието и възможностите на развиващите се страни.

12.2    Постигане до 2030 г. на устойчиво управление и ефективно използване на природните ресурси.

12.3    Намаляване наполовина до 2030 г. на разхищаването на храни в световен мащаб и на хранителните отпадъци на глава от населението в търговията на дребно и в потреблението, намаляване на загубите на храна по веригите на производство и доставка, включително загубите след прибиране на реколтата.

12.4    Постигане до 2020 г. на екосъобразно управление на химикалите и всички отпадъци през целия им жизнен цикъл в съответствие с международно приетите рамки и значително намаляване на изпускането им във въздуха, водите и почвите с оглед на свеждане до минимум на неблагоприятните им въздействия върху човешкото здраве и околната среда.

12.5    Значително намаляване до 2030 г. на генерирането на отпадъци чрез предотвратяване, намаляване, преработване и повторно използване.

12.6    Насърчаване на дружествата, особено големите и транснационални компании, да приемат устойчиви практики и да интегрират информацията за устойчивостта в отчетния си цикъл.

12.7    Насърчаване на устойчиви практики за възлагане на обществени поръчки в съответствие с националните политики и приоритети.

12.8    Осигуряване до 2030 г. на подходяща информираност и осведоменост на всички хора и навсякъде относно устойчивото развитие и начините на живот в хармония с природата.

12.a    Подкрепа за развиващите се страни за укрепване на научния и технологичния им капацитет с цел преминаване към по-устойчиви модели на потребление и производство.

12.b    Разработване и прилагане на инструменти за мониторинг на въздействието върху устойчивото развитие от устойчивия туризъм, който създава работни места и популяризира местната култура и продукти.

12.c    Рационализиране на неефективните субсидии за изкопаеми горива, които насърчават разточителното потребление, чрез премахване изкривяванията на пазара в съответствие с обстоятелствата на национално равнище, включително чрез преструктуриране на данъчното облагане и постепенно премахване на вредните за околната среда субсидии, където съществуват, за да се компенсират въздействията им върху околната среда, при пълно отчитане на специфичните нужди и условия в развиващите се страни и намаляване до минимум на евентуалните неблагоприятни въздействия върху развитието им по начин, който защитава бедните и засегнатите общности.

XLS Национален списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на цел 12 на ООН за устойчиво развитие

Национален списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на цел 12 на ООН за устойчиво развитие
Код на показател Наименование на показател Източник (първо-източник) Мерна единица 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
12.0.E.146 Вътрешно потребление на материали на глава от населението Евростат Тона на глава от населението 21.300 18.923 19.672 20.326 20.632 20.425 22.799 25.482e  
12.0.N.147 Индекс "Щастлива планета" Алианс за икономика на благо-
денствието
Индекс 40.432991 40.148052 40.935937 40.579417 40.130775 43.684355      
12.0.E.148 Емисии на парникови газове от производствените дейности Евростат Килограми на глава от населението 81 116 307 78 237 315 81 752 062 76 005 698 74 537 063 65 771 561 752 189 551 84 660 502  
12.0.E.149 Сметки за материални потоци - пряко влагане на материали Евростат Тона на глава от населението 24.971 22.911 23.872 24.330 25.096 24.388 27.091 30.137e  
12.2.E.150 Производителност на ресурсите Евростат Стандарт на покупателната способност (СПС) на килограм 0.6207 0.7368e 0.7496 0.7678 0.8049 0.8113 0.8174 0.8572e  
12.0.E.151 Средни емисии на CO2 на км от новите леки автомобили Евростат Средни емисии на въглероден диоксид (CO2) на км 130.3 125.8 153.0 153.6е 157.8е 147.1 139.5 134.7  
12.3.N.152 Индекс на отпадъците от храна НСИ %           100.0 95.1    
12.0.E.153 Степен на кръгово използване на материалите Евростат % 3.1 4.4 3.5 2.5 4.1 5.9 4.8 4.8  
12.0.E.154 Генериране на отпадъци по степен на опасност - опасни Евростат Килограми на глава от населението   1 870   1 912   2 012      
12.5.U.155 Рециклирани битови отпадъци ООН % 29.35902 31.82923 34.57792 31.48148 34.57792е 65.46483 - -  
12.b.U.156 Прилагане на стандартни счетоводни инструменти за мониторинг на икономическите и екологични аспекти на устойчивост на туризма (Таблици на туристически сателитни сметки) ООН Брой съставени таблици/ сметки 4 4 4 4 4 0 -    

"е" оценка
"#" прекъснат динамичен ред

 

Държава:  България

Източник:  Департамент по икономически и социални въпроси на ООН