Премини към основното съдържание

Цел 11: Устойчиви градове и общности

Цел 1: Изкореняване на бедността Цел 2: Предотвратяване на глада Цел 3: Добро здраве и благополучие Цел 4: Качествено образование Цел 5: Равнопоставеност на половете Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия Цел 7: Достъпна и чиста енергия Цел 8: Достоен труд и икономически растеж Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура Цел 10: Намаляване на неравенствата Цел 11: Устойчиви градове и общности Цел 12: Отговорно потребление и производство Цел 13: Борба с климатичните промени Цел 14: Живот под водата Цел 15: Живот на земята Цел 16: Мир, справедливост и силни институции Цел 17: Партньорства за целите

Цел 11: Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене

Подцели

 

11.1    Осигуряване до 2030 г. на достъп за всички до подходящо и безопасно жилище и основни услуги на достъпна цена, както и подобряване, хигиенизиране и модернизиране на бедните предградия.

11.2    Осигуряване до 2030 г. на достъп за всички до безопасни, достъпни и устойчиви транспортни системи на приемливи цени, подобряване на пътната безопасност, особено чрез разширяване мрежата на обществения транспорт, със специално внимание към потребностите на хората в уязвимо положение, жените, децата, лицата с увреждания и по-възрастните хора.

11.3    Засилване до 2030 г. на устойчивата и приобщаващата урбанизация и на капацитета за интегрирано, устойчиво и с широко участие планиране и управление на заселването във всички страни.

11.4    Засилване на усилията за опазване и съхранение на световното културно и природно наследство.

11.5    Значително намаляване до 2030 г. броя на загиналите и засегнатите от стихийни бедствия и значително намаляване на причинените от бедствия, в това число водни бедствия, преки икономически загуби спрямо глобалния брутен вътрешен продукт, като се обръща особено внимание на защитата на бедните и хората в уязвимо положение.

11.6    Намаляване до 2030 г. на вредното въздействие на градовете върху околната среда на глава от населението, включително като се обръща особено внимание на качеството на въздуха и управлението на градските и други видове отпадъци.

11.7    Осигуряване до 2030 г. на всеобщ достъп до безопасни, приобщаващи и достъпни зелени и публични пространства, по-специално за жените и децата, по-възрастните и хората с увреждания.

11.a    Стимулиране на положителните икономически, социални и екологични връзки между градските, крайградските и селските райони чрез засилване на планирането на националното, регионалното и местното развитие.

11.b    Значително увеличаване до 2020 г. броя на градовете и селищата, приемащи и прилагащи интегрирани политики и планове, насочени към приобщаване, ресурсна ефективност, смекчаване на въздействието и приспособяване към изменението на климата, устойчивост спрямо бедствия, разработване и прилагане на цялостен подход за управление на риска от бедствия на всички равнища в съответствие с Декларацията от Сендай и Рамката за намаляване риска от бедствия 2015 – 2030 г.

11.c    Подкрепа за най-слабо развитите страни, включително чрез финансова и техническа помощ, за изграждане на устойчиви и издръжливи сгради с използване на местни материали.

XLS Национален списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на цел 11 на ООН за устойчиво развитие

НАЦИОНАЛЕН СПИСЪК С ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАПРЕДЪКА ПО ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛ 11 НА ООН ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Код на показател Наименование на показател Източник (първо-източник) Мерна единица 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.0.E.132 Ниво на тежките жилищни лишения според статуса на бедност Евростат                    
11.0.E.132.1 Общо Евростат % 11.4 11.6# 10.6 10.1 8.9 8.6      
11.0.E.132.2 Под 60% от средния еквивалентен доход Евростат % 27.2 29.2# 27.2 26.2 22.8 20.9      
11.0.E.132.3 Над 60% от средния еквивалентен доход Евростат % 6.9 6.3# 5.5 5.6 4.8 4.7      
11.0.E.133 Население, което живее в домакинства, самоопределящи се като засегнати от шум, по категории на бедност Евростат                    
11.0.E.133.1 Общо Евростат % 9.7 10.0# 9.8 9.4 8.9 8.8 . . 8.7
11.0.E.133.2 Под 60% от средния еквивалентен доход Евростат % 13.6 11.4# 12.4 11.3 10.2 10.3 . . 12.0
11.0.E.133.3 Над 60% от средния еквивалентен доход Евростат % 8.6 9.6# 8.9 8.8 8.5 8.3 . . 7.9
11.0.E.134 Загинали при пътно-транспортни произшествия Евростат Брой на 100 000 души 9.9 9.9 9.6 8.7 9.0 6.7 8.2    
11.0.E.135 Дял на автобусите и влаковете във вътрешния пътнически транспорт Евростат % 16.9e 16.3e 15.2e 14.2e 15.3e 10.6e 10.1e    
11.0.E.136 Държавни разходи по функции  (COFOG) - култура Евростат Процент от брутния вътрешен продукт (БВП) 1.2 0.7 1.0 0.8 0.7 0.9 0.9 0.6  
11.5.U.137 Брой смъртни случаи или изчезнали лица вследствие на бедствия на 100 000 души от населението ООН Брой на 100 000 души - 0.09661 0.05569 0.01405 - - 0.13070 -  
11.5.U.138 Брой директно засегнати лица вследствие на бедствия на 100 000 души от населението ООН Брой на 100 000 души 20.27567 30.29268 92.93515 8.72506 6.12546 0.12896 6.49156 -  
11.5.N.139 Преки икономически загуби вследствие на бедствия, отнесени към  брутен вътрешен продукт (БВП) МВР хил.лв. 1 386.86 277.82 2 206.79 652.86 267.49 33.18 4.51 824.68  
11.5.N.140 Щети по критична инфраструктура и брой на нарушени базови услуги, в резултат на бедствия МВР % щети (критична инфра-структура) 0.041936 0.309778 0.723401 . 1.128565 0.274704 2.368789 0.589357  
11.6.N.141 Регистрирани превишения на нормите за съдържание на ФПЧ10 - средноденонощна и средногодишна норма: МОСВ                    
11.6.N.141.1 Средноденонощна норма   брой пункта за мониторинг 33 30 28 22 19 20 7 4  
11.6.N.141.2 Средногодишна норма   брой пункта за мониторинг 18 13 13 8 2 1 . .  
11.0.E.142 Преждевременна смърт вследствие излагане на фини прахови частици Евростат % 204 187 185 171 142 153 158    
11.6.E.143 Степен на рециклиране на битовите отпадъци Евростат % 29.4 31.8 34.6 31.5 34.6e 35.2 28.2 .  
11.0.E.144 Население, обхванато от най-малко вторично третиране на отпадъчните водите Евростат (по данни на НСИ) % 60.63 61.84 63.19 63.72 64.51 65.05 .    
11.b.N.145 Относителен дял на местните администрации, които приемат и прилагат местни програми за намаляване на риска от бедствия в съответствие с националните стратегии за намаляване на риска от бедствия МВР % - - - - - 3.396 11.321 17.358  

"#"прекъснат динамичен ред
"." липсват данни
"е" оценка
"-" няма случай

 

Държава:  България

Източник:  Департамент по икономически и социални въпроси на ООН