Премини към основното съдържание

Цел 10: Намаляване на неравенствата

Цел 1: Изкореняване на бедността Цел 2: Предотвратяване на глада Цел 3: Добро здраве и благополучие Цел 4: Качествено образование Цел 5: Равнопоставеност на половете Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия Цел 7: Достъпна и чиста енергия Цел 8: Достоен труд и икономически растеж Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура Цел 10: Намаляване на неравенствата Цел 11: Устойчиви градове и общности Цел 12: Отговорно потребление и производство Цел 13: Борба с климатичните промени Цел 14: Живот под водата Цел 15: Живот на земята Цел 16: Мир, справедливост и силни институции Цел 17: Партньорства за целите

Цел 10: Намаляване на неравенството между и в рамките на държавите

Подцели

 

10.1    Плавно достигане до 2030 г. и поддържане на ръст на доходите на най-бедните 40% от населението – в темпове, по-високи от средните за съответната страна.

10.2    Овластяване до 2030 г. на всички хора и насърчаване на социалното, икономическото и политическото им приобщаване, независимо от възраст, пол, увреждане, раса, етническа принадлежност, произход, религия, икономически статут или друг признак.

10.3    Гарантиране на равни възможности и намаляване на социалното неравенство, включително чрез премахване на дискриминационните закони, политики и практики и насърчаване на подходящи законодателство, политики и действия в тази насока.

10.4    Приемане на политики, особено фискални политики и политики по отношение на трудовите възнаграждения и социалната закрила, и постепенно постигане на по-голямо равенство.

10.5    По-добро регулиране и наблюдение на световните финансови пазари и институции и засилване на прилагането на подобни регулации.

10.6    Гарантиране на засилено представителство на развиващите се страни и право на глас в процеса на вземане на решения в международните икономически и финансови институции с глобален обхват с оглед на превръщането им в по-ефективни, надеждни, отговорни и легитимни институции.

10.7    Улесняване на законната, безопасната, организираната и отговорната миграция и мобилност на хора, включително чрез прилагане на планирани и добре управлявани миграционни политики.

10.a    Прилагане на принципа за специално и разграничително третиране на развиващите се страни, по-специално на най-слабо развитите страни, в съответствие със споразуменията в рамките на Световната търговска организация.

10.b    Насърчаване на официалната помощ за развитие и финансовите потоци, в това число преките чуждестранни инвестиции, за най-нуждаещите се държави, по-специално най-слабо развитите страни, страните в Африка, малките островни развиващи се държави и развиващите се страни без излаз на море, в съответствие с националните им планове и програми.

10.c    Намаляване до 2030 г. до под 3% на разходите по изпращане на парични преводи от мигранти и ликвидиране на коридорите за изпращане на парични преводи с разходи, по-високи от 5%.

XLS Национален списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на цел 10 на ООН за устойчиво развитие

НАЦИОНАЛЕН СПИСЪК С ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАПРЕДЪКА ПО ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛ 10 НА ООН ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Код на показател Наименование на показател Източник (първо-
източник)
Мерна единица 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
10.0.E.113 Относителна медианна разлика в риска от бедност Евростат % 30.3 30.4# 30.5 26.9 27.5 28.3 25.2 26.0 22.4
10.7.U.114 Брой на бежанците на 100 000 души население ООН Брой бежанци на 100 000 души население в страната на произход 17.36648 11.07319 10.01294 8.75033 8.06176 7.35016 6.65781 8.93468  
10.b.U.115 Обща сума на помощта за развитие, разпределена по държави донори, в милиони текущи щатски долари ООН милиони текущи щатски долари 40.93 67.66 62.23 68.50 65.39 85.72 91.20 -  
10.1.E.116 Дял на доходите на най-бедните 40% от населението Евростат % от приходите 17.8 17.2# 16.5 17.0 16.4 16.6 17.0 17.0 18.0
10.2.E.117 Лица в риск от бедност по наличие на ограничения - известно или сериозно ограничение на активността Евростат % 30.3 30.8 35.5 31.2 34.5 37.5 31.6 37.0 24.2
10.0.E.118 Население в риск от бедност и социално изключване по степен на урбанизация: Евростат                    
10.0.E.118.1 Население в риск от бедност и социално изключване - големи градове Евростат % 32.7 30.8# 27.8 23.8 24.0 24.0 24.4 23.7 22.0
10.Е. 118.2 Население в риск от бедност и социално изключване - малки градове и предградия Евростат % 42.9 39.6# 35.8 29.8 29.2 31.6 31.0 33.4 32.7
10.E.118.3 Население в риск от бедност и социално изключване - селски райони Евростат % 57.9 56.0# 53.6 48.8 49.0 48.8 42.5 43.1 39.3
10.0.E.119 БВП на човек от населението в стандарти на покупателната способност Евростат % 13 200 13 900 14 700 15 600 16 600 16 400 18 500 22 000  
10.4.U.120 Дял на труда в БВП ООН % 50.6 51.4 52.8 53.2 53.2 53.5 - -  
10.0.E.121 Коефициент на Джини - еквивалентен разполагаем доход Евростат (по данни на НСИ) скала от 0 до 100, % 37.0 37.7# 40.2 39.6 40.8 40.0 39.7 38.4 37.2
10.0.E.122 Население в риск от бедност преди социални трансфери Евростат (по данни на НСИ) % 28.4 27.9# 29.2 29.5 29.6 29.9 31.5 30.3# 28.5
10.4.E.123 Разпределение на дохода Евростат (по данни на НСИ) Съотношение на квинтилния дял на дохода 7.11 7.69# 8.23 7.66 8.10 8.01 7.45 7.30 6.63
10.4.E.124 Въздействие на социалните трансфери (без пенсиите) върху намалението на бедността Евростат % 22.54 17.92# 19.86 25.42 23.65 20.40 29.84 24.42# 27.72
10.5.U.125 Необслужвани кредити към общия размер на кредитите ООН % 14.6121 13.1731 10.4345 7.8016 6.6213 5.7984 - -  
10.5.U.126 Възвръщаемост на активите ООН % 1.0850 1.4030 1.2314 1.5901 1.4656 0.6573 - -  
10.5.U.127 Регулаторен капитал към активи ООН % 12.0159 11.6296 11.3934 10.8233 11.5943 11.8822 - -  
10.5.U.128 Необслужвани кредити нетно от провизиите към капитала" ООН % 49.8458 44.6588 36.5696 28.2157 23.8566 20.7745 - -  
10.5.U.129 Регулаторен капитал от първи клас към рисково претеглени активи ООН % 20.4647 20.8786 20.8649 19.4136 19.5469 22.0997 - -  
10.5.U.130 Ликвидни активи към краткосрочни задължения ООН % 40.1784 40.9770 41.4946 35.7828 33.9260 36.3461 - -  
10.7.E.131 Молби за убежище Евростат Брой на милион жители 2 809 2 664 490 351 297 499 1 583 3 134  

"#"прекъснат динамичен ред
"-" няма случай

 

Държава:  България

Източник:  Департамент по икономически и социални въпроси на ООН