Премини към основното съдържание

Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура

Цел 1: Изкореняване на бедността Цел 2: Предотвратяване на глада Цел 3: Добро здраве и благополучие Цел 4: Качествено образование Цел 5: Равнопоставеност на половете Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия Цел 7: Достъпна и чиста енергия Цел 8: Достоен труд и икономически растеж Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура Цел 10: Намаляване на неравенствата Цел 11: Устойчиви градове и общности Цел 12: Отговорно потребление и производство Цел 13: Борба с климатичните промени Цел 14: Живот под водата Цел 15: Живот на земята Цел 16: Мир, справедливост и силни институции Цел 17: Партньорства за целите

Цел 9: Изграждане на устойчива инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и устойчива индустриализация и стимулиране на иновациите

Подцели

 

9.1    Развитие на качествена, надеждна, устойчива и адаптивна инфраструктура, включително регионална и трансгранична инфраструктура, за подкрепа на икономическото развитие и благосъстоянието на хората, като се обръща особено внимание на справедливия достъп за всички на достъпни цени.

9.2    Стимулиране на приобщаваща и устойчива индустриализация и значително увеличаване до 2030 г. дела на индустрията в заетостта и в брутния вътрешен продукт в съответствие с обстоятелствата на национално равнище и удвояване на нейния дял в най-слабо развитите страни.

9.3    Увеличаване достъпа на малките промишлени и други предприятия, особено в развиващите се страни, до финансови услуги, включително кредити при достъпни условия, и интеграцията им в пазарите и във веригите на добавена стойност.

9.4    Модернизиране до 2030 г. на инфраструктурата и преоборудване на промишлените отрасли с оглед на превръщането им в устойчиви, с повишена ефективност на използване на ресурсите и усвояване на повече чисти и природосъобразни технологии и индустриални процеси, като всички страни предприемат действия в съответствие със своите възможности.

9.5    Активизиране на научноизследователската дейност, подобряване на технологичния капацитет на промишлените отрасли във всички страни, особено в развиващите се страни, включително насърчаване до 2030 г. на иновациите и значително увеличаване броя на научните работници и изследователите на един милион души, както и на публичните и частните разходи за научни изследвания и развойна дейност.

9.a    Способстване на развитието на устойчива и адаптивна инфраструктура в развиващите се страни чрез засилена финансова, технологична и техническа подкрепа за страните в Африка, най-слабо развитите страни, развиващите се страни без излаз на море и малките островни развиващи се държави.

9.b    Подкрепа за развитието на местните технологии, научните изследвания и иновациите в развиващите се страни, включително чрез осигуряване на благоприятна политическа среда за (наред с другото) индустриална диверсификация и добавяне на стойност към продуктите.

9.c    Значително увеличаване на достъпа до информационни и комуникационни технологии и стремеж за осигуряване до 2020 г. на всеобщ достъп до интернет на достъпни цени в най-слабо развитите страни.

XLS Национален списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на цел 9 на ООН за устойчиво развитие

НАЦИОНАЛЕН СПИСЪК С ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАПРЕДЪКА ПО ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛ 9 НА ООН ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Код на показател Наименование на показател Източник (първо-
източник)
Мерна единица 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.1.E.98 Дял на автобусите и влаковете във вътрешния пътнически транспорт Евростат % 16.9e 16.3e 15.2e 14.2e 15.3e 10.6e 10.1e    
9.2.U.99 Добавена стойност на промишлеността като дял от БВП и на човек от населението ООН                    
9.2.U.99.1 Добавена стойност на промишлеността като дял от БВП ООН % от БВП 13.63 13.83 13.68 13.76 13.41 12.22 11.64 11.65 е  
9.2.U.99.2 Добавена стойност на промишлеността на човек от населението ООН Добавена стойност на промиш-леността на човек от населението в постоянни щатски долари за 2015 946.62 998.52 1 024.11 1 067.13 1 092.07 966.22 1 003.98 1054.48е  
9.2.U.100 Относителен дял на заетите в преработващата промишленост от общата заетост ООН % 19.86 19.99 18.65 19.02 18.56 18.57 18.31 -  
9.3.U.101 Относителен дял на добавената стойност в индустрията, произведена от малки предприятия ООН % 10.16 9.42 9.27 10.16 10.26 10.83 - -  
9.0.N.102 Индекс на екоиновациите ЕК Индекс 31.65 29.52 30.60 36.94 39.13 44.41 55.85 57.73  
9.4.U.103 CO2 емисии на единица добавена стойност ООН килограми CO2 за постоянен щатски долар 2017 0.303e 0.273e 0.281e 0.254e 0.234e 0.213e - -  
9.0.E.104 Интензитет на емисиите във въздуха от промишлеността                      
9.0.E.104.1 Интензитет на емисиите във въздуха от промишлеността - частици < 2.5µm Евростат Грамове за евро, верижно свързани обеми (2010 г.) 0.73 0.28 0.26 0.34 0.36 0.30 0.43 .  
9.0. E.104.2 Интензитет на емисиите във въздуха от промишлеността - частици < 10 µm Евростат Грамове за евро, верижно свързани обеми (2010 г.) 0.85 0.43 0.42 0.45 0.53 0.47 0.53 .  
9.5.E.105 Разходи за научноизследователска и развойна дейност като дял от БВП Евростат (по данни на НСИ) Процент от брутния вътрешен продукт (БВП) 0.95 0.77 0.74 0.75 0.83 0.85 0.77 0.77  
9.5.E.106 Разходи за НИРД в сектор "Предприятия" по икономическа дейност Евростат (по данни на НСИ) Процент от брутния вътрешен продукт (БВП) 0.70 0.56 0.52 0.54 0.56 0.57 0.51 0.52  
9.5.N.107 Бюджетни разходи за НИРД по социално-икономически цели НСИ хил. Лева 212 470 187 465 214 271 223 171 267 311 283 804 325 833 365 778  
9.5.E.108 Персонал, зает с научно-изследователска и развойна дейност Евростат (по данни на НСИ) Процент на населението в работната сила - числител в еквивалент на пълно работно време (FTE) 0.69 0.78 0.71 0.80 0.81 0.82 0.80 0.85  
9.0.E.109 Заявление за патент до Европейското патентно ведомство Евростат На милион жители 4.60 2.81 4.52 4.41 5.02 7.79 6.25 6.58  
9.5.U.110 Изследователи (в еквивалент на пълно работно време) на милион жители ООН На милион жители 1 977.2934 2 237.2910 2 125.1840 2 342.8699 2 419.9589 2 402.1202 - -  
9.b.U.111 Относителен дял на добавената стойност, създадена от средно и високотехнологичната индустрия, от общата добавена стойност ООН % 28.17 25.68 26.85 30.62 30.54 32.63 - -  
9.c.N.112.1 Относителен дял на населението с покритие от GSM 1 Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) % 99.990 99.990 99.995 99.995 99.996 99.990 99.998 99.998  
9.c.N.112.2 Относителен дял на населението с покритие от UMTS 2 Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) % 99.950 99.980 99.994 99.997 99.997 99.990 99.997 99.997  
9.c.N.112.3 Относителен дял на населението с покритие от LTE/NR (5G) 3 Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) % 56.730 86.750 99.340 99.712 99.943 99.850 99.860 99.860  

"-" няма случай
"е" оценка
"." липсват данни
"1" Данни на предприятието с най-голямо GSM покритие по население. Източник на данните са предприятията, които оперират мобилни наземни мрежи. КРС не разполага със сравними данни за останалите държави членки на ЕС.
"2" Данни на предприятието с най-голямо UMTS покритие по население. Източник на данните са предприятията, които оперират мобилни наземни мрежи. КРС не разполага със сравними данни за останалите държави членки на ЕС.
"3" Данни на предприятието с най-голямо LTE покритие по население. Покритието по население за 5G се следи от 2021 г. Данни на предприятието с най-голямо 5G покритие: за 2021 г. 78.67%; за 2022 г. 85.7%. Източник на данните са предприятията, които оперират мобилни наземни мрежи. КРС не разполага със сравними данни за останалите държави членки на ЕС.

 

Държава:  България

Източник:  Департамент по икономически и социални въпроси на ООН