Премини към основното съдържание

Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия

Цел 1: Изкореняване на бедността Цел 2: Предотвратяване на глада Цел 3: Добро здраве и благополучие Цел 4: Качествено образование Цел 5: Равнопоставеност на половете Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия Цел 7: Достъпна и чиста енергия Цел 8: Достоен труд и икономически растеж Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура Цел 10: Намаляване на неравенствата Цел 11: Устойчиви градове и общности Цел 12: Отговорно потребление и производство Цел 13: Борба с климатичните промени Цел 14: Живот под водата Цел 15: Живот на земята Цел 16: Мир, справедливост и силни институции Цел 17: Партньорства за целите

Цел 6: Осигуряване на наличие и устойчиво управление на вода и канализация за всички

Подцели

 

6.1    Осигуряване до 2030 година на всеобщ и равен достъп за всички до безопасна питейна вода на достъпна цена.

6.2    Осигуряване до 2030 година на достъп до подходящи канализационни съоръжения и хигиенни условия за всички и ликвидиране на практиката за дефекация на открито, като се обръща специално внимание на нуждите на жените и момичетата и хората в уязвимо положение.

6.3    Подобряване до 2030 година качеството на водата чрез намаляване на замърсяването, ликвидиране на изхвърлянето на отпадъци и намаляване до минимум на отделянето на опасни химични вещества и материали; намаляване наполовина дела на непречистените отпадъчни води и значително увеличаване на рециклирането и безопасното повторно използване на водата в световен мащаб.

6.4    Значително увеличаване до 2030 година на ефективността на използването на водата във всички отрасли и области на дейност и гарантиране на устойчиво водочерпене и достъп до прясна вода с оглед справяне с недостига на вода и значително намаляване броя на страдащите от недостиг на вода.

6.5    Прилагане до 2030 година на интегрирано управление на водните ресурси на всички равнища, включително чрез трансгранично сътрудничество, където е уместно.

6.6    Опазване и възстановяване до 2020 година на свързаните с водата екосистеми, в това число планините, горите, влажните зони, реките, водоносните пластове и езерата.

6.a    Разширяване до 2030 година на международното сътрудничество и подкрепата към развиващите се страни за изграждане на капацитет по дейности и програми, свързани с водата и канализацията, включително събирането на вода, обезсоляването, водната ефективност, пречистването на отпадъчните води, технологиите за рециклиране и повторно използване.

6.b    Подкрепа и засилено участие на местните общности в подобряване управлението на водата и канализационните съоръжения.

Държава:  България

Източник:  Департамент по икономически и социални въпроси на ООН