Премини към основното съдържание

Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия

Цел 1: Изкореняване на бедността Цел 2: Предотвратяване на глада Цел 3: Добро здраве и благополучие Цел 4: Качествено образование Цел 5: Равнопоставеност на половете Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия Цел 7: Достъпна и чиста енергия Цел 8: Достоен труд и икономически растеж Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура Цел 10: Намаляване на неравенствата Цел 11: Устойчиви градове и общности Цел 12: Отговорно потребление и производство Цел 13: Борба с климатичните промени Цел 14: Живот под водата Цел 15: Живот на земята Цел 16: Мир, справедливост и силни институции Цел 17: Партньорства за целите

Цел 6: Осигуряване на наличие и устойчиво управление на вода и канализация за всички

Подцели

 

6.1    Осигуряване до 2030 г. на всеобщ и равен достъп до безопасна питейна вода с достъпна цена за всички.

6.2    Осигуряване до 2030 г. на достъп до подходящи канализационни съоръжения и хигиенни условия за всички и ликвидиране на практиката за дефекация на открито, като се обръща специално внимание на нуждите на жените и момичетата и хората в уязвимо положение.

6.3    Подобряване до 2030 г. качеството на водата чрез намаляване на замърсяването, ликвидиране на изхвърлянето на отпадъци във водни басейни и намаляване до минимум на отделянето на опасни химични вещества и материали; намаляване наполовина дела на непречистените отпадъчни води и значително увеличаване на рециклирането и безопасното повторно използване на водата в световен мащаб.

6.4    Значително увеличаване до 2030 г. на ефективността на използването на вода във всички сектори и гарантиране на устойчиво водочерпене и достъп до прясна вода с оглед на справяне с недостига на вода и значително намаляване броя на страдащите от недостиг на вода.

6.5    Прилагане до 2030 г. на интегрирано управление на водните ресурси на всички равнища, включително чрез трансгранично сътрудничество, където е уместно.

6.6    Опазване и възстановяване до 2020 г. на свързаните с водата екосистеми, в това число планините, горите, влажните зони, реките, водоносните пластове и езерата.

6.a    Разширяване до 2030 г. на международното сътрудничество и подкрепата за изграждане на капацитет към развиващите се страни по дейности и програми, свързани с водата и канализацията, включително събирането на вода, обезсоляването, ефективност при използването на вода, пречистването на отпадъчните води, технологиите за рециклиране и повторно използване.

6.b    Подкрепа и засилено участие на местните общности в подобряване управлението на водата и канализационните съоръжения.

XLS Национален списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на цел 6 на ООН за устойчиво развитие

НАЦИОНАЛЕН СПИСЪК С ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАПРЕДЪКА ПО ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛ 6 НА ООН ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Код на показател Наименование на показател Източник (първо-
източник)
Мерна единица 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.1.E.65 Население, свързано с обществено водоснабдяване Евростат (по данни на НСИ) % 99.33e 99.33e 99.42e 99.51e 99.41e 99.44e .    
6.2.U.66 Относителен дял на населението, използващо безопасно управлявани санитарни услуги ООН Относителен дял на населението 65.9598е 67.2013е 68.4654е 69.4519е 70.4442е 71.4425е 72.4467е 73.4566е  
6.2.E.67 Население, което няма баня, душ или закрита тоалетна Евростат % 11.1 10.7# 9.8 8.9 7.5 7.0 .    
6.3.E.68 Относителен дял на отведените отпадъчни води с поне вторично пречистване спрямо общото количество отведени отпадъчни води Евростат (по данни на НСИ) % 60.63 61.84 63.19 63.72 64.51 65.05 .    
6.3.E.69 Биохимична потребност от кислород в реките Евростат Милиграми на литър 2.74 2.37 2.97 2.34 2.54 3.03 3.03    
6.3.E.70 Нитрати в подземните води Евростат Милиграми на литър 31.26 32.76 29.68 29.79 29.54 30.51 30.51    
6.3.E.71 Фосфати в реките Евростат Милиграми на литър 0.094 0.098 0.131 0.105 0.146 0.189 0.189    
6.4.U.72 Ниво на воден стрес: използване на прясна вода като относителен дял от наличните водни ресурси ООН % 41.61 42.05 41.82 40.10 40.08 37.52      
6.5.U.73 Степен на интегрирано управление на водните ресурси ООН % . . 60.22 . . 69.00 . .  
6.5.U.74 Относителен дял на трансграничната басейнова зона с действащо споразумение за водно сътрудничество ООН % . . 99.55 . . 99.55 . .  
6.6.U.75 Изменение в обхвата на свързаните с водни обекти екосистеми във времето, подиндикатор: "Постоянна водна площ на езера и реки (кв. км)" ООН кв. км. 417.5856 e 415.1052 e 419.4932 e 424.8854 e 426.0222 e 422.4168 e 420.0476 e 415.5206 e  

"е" оценка
"#"прекъснат динамичен ред
"." липсват данни

 

Държава:  България

Източник:  Департамент по икономически и социални въпроси на ООН