Премини към основното съдържание

Цел 5: Равнопоставеност на половете

Цел 1: Изкореняване на бедността Цел 2: Предотвратяване на глада Цел 3: Добро здраве и благополучие Цел 4: Качествено образование Цел 5: Равнопоставеност на половете Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия Цел 7: Достъпна и чиста енергия Цел 8: Достоен труд и икономически растеж Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура Цел 10: Намаляване на неравенствата Цел 11: Устойчиви градове и общности Цел 12: Отговорно потребление и производство Цел 13: Борба с климатичните промени Цел 14: Живот под водата Цел 15: Живот на земята Цел 16: Мир, справедливост и силни институции Цел 17: Партньорства за целите

Цел 5: Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета

Подцели

 

5.1    Премахване на всички форми на дискриминация по отношение на всички жени и момичета, навсякъде.

5.2    Премахване на всички форми на насилие спрямо всички жени и момичета в публичната и частната сфера, в това число трафика, сексуалната и другите видове експлоатация.

5.3    Премахване на всички вредни практики като детски, ранни и принудителни бракове и гениталното осакатяване на жени.

5.4    Признание и оценяване на неплатеното полагане на грижи и домашния труд посредством предоставяне на обществени услуги, инфраструктура и политики за социална закрила и насърчаване на споделената отговорност в домакинството и семейството по подходящ за националните условия начин.

5.5    Гарантиране на пълноценно и ефективно участие на жените и равни възможности за лидерство на всички равнища на вземане на решения в политическия, икономическия и обществения живот.

5.6    Осигуряване на всеобщ достъп до полово и репродуктивно здравеопазване и репродуктивни права в съответствие с Програмата за действие, приета от Международната конференция за населението и развитието и Платформата за действие от Пекин, както и със заключителните документи от последващите конференции за техния преглед.

5.a    Предприемане на реформи за предоставяне на равни права на жените за достъп до икономически ресурси, както и достъп до собственост и контрол върху земя и други форми на имущество, финансови услуги, онаследяване и природни ресурси в съответствие с националното законодателство.

5.b    Засилено използване на подпомагащи технологии, по-специално информационни и комуникационни технологии, за насърчаване на овластяването на жените.

5.c    Приемане и укрепване на разумни политики и законодателство, което може да бъде приложено за насърчаване на равенството между половете и за овластяване на всички жени и момичета на всички равнища.

XLS Национален списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на цел 5 на ООН за устойчиво развитие

НАЦИОНАЛЕН СПИСЪК С ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАПРЕДЪКА ПО ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛ 5 НА ООН ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Код на показател Наименование на показател Източник (първо-източник) Мерна единица 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.5.E.54 Позиции, заемани от жени, на ръководни длъжности на високо ниво Евростат                    
5.5.E.54.1 Позиции, заемани от жени на ръководни длъжности на високо ниво - членство в борд Евростат % 19.0 15.3 17.1 14.5 18.5 12.9 21.7 14.8 18.3
5.5.E.54.2 Позиции, заемани от жени на ръководни длъжности на високо ниво - директор Евростат % 27.1 26.1 22 26.5 26.9 30.9 25.4 22.0 19.3
5.1.N.55 Наличие или липса на нормативна база за насърчаване, налагане или мониторинг на равенството и недискриминирането на основата на пола МТСП Брой документи 4 6 6 6 6 6 6 6  
5.0.E.56 Разлика в заплащането по пол Евростат (по данни на НСИ) % 15.5 14.6 14.3 13.9 14.1 12.7 12.2 13.0  
5.0.E.57 Разлика в заетостта по пол Евростат Процентни точки 6.3 6.8 7.6 7.7 8.1 8.3 8.4 7.7  
5.2.N.58 Физическо и сексуално насилие над жени и момичета НСИ %             2.9    
5.2.N.59 Предумишлени убийства и сексуални престъпления по правен статут и пол на засегнатото лице - дял на жените, жертви на сексуално насилие EIGE на 100 000 души от населението 8.00 10.53 6.52 7.08 7.30 6.78 6.70    
5.2.N.60 Предумишлени убийства и сексуални престъпления по правен статут и пол на засегнатото лице - дял на жените, жертви на предумишлено убийство EIGE на 100 000 души от населението 0.78 0.60 0.96 1.05 0.64 0.73 0.79    
5.3.N.61 Относителен дял на жените на възраст 16-17 години, които са в брак НСИ % 0.8 1.1 1.2 1.2 1.1 0.8 0.7 0.6  
5.0.E.62 Неактивно население поради отговорности за полагане на грижи Евростат Процент от общото население 0.30 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0,9# 0.90  
5.5.E.63 Дял на местата, заемани от жени в националните парламенти и правителства Евростат                    
5.5.E.63.1 Дял на местата, заемани от жени в националните парламенти Евростат

Процент жени

19.6 19.2 25.9 25.4 27.1 27.1 24.6 23.8 24.8
5.5.E.63.2 Дял на местата, заемани от жени в националните правителства Евростат

Процент жени

27.0 36.1 37.0 39.2 39.4 40.0 36.2 40.3 36.8
5.0.N.64 Индекс на равенството между половете EIGE Индекс 56.9   58.0   58.8 59.6 59.9 60.7 65.1

"#"прекъснат динамичен ред

 

Държава:  България

Източник:  Департамент по икономически и социални въпроси на ООН