Премини към основното съдържание

Цел 4: Качествено образование

Цел 1: Изкореняване на бедността Цел 2: Предотвратяване на глада Цел 3: Добро здраве и благополучие Цел 4: Качествено образование Цел 5: Равнопоставеност на половете Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия Цел 7: Достъпна и чиста енергия Цел 8: Достоен труд и икономически растеж Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура Цел 10: Намаляване на неравенствата Цел 11: Устойчиви градове и общности Цел 12: Отговорно потребление и производство Цел 13: Борба с климатичните промени Цел 14: Живот под водата Цел 15: Живот на земята Цел 16: Мир, справедливост и силни институции Цел 17: Партньорства за целите

Цел 4: Осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на възможностите за учене през целия живот за всички

Подцели

 

4.1    Да се гарантира до 2030 г., че всички момичета и момчета завършват безплатно, справедливо и качествено основно и средно образование, водещо до подходящи и ефективни резултати от обучението.

4.2    Да се гарантира до 2030 г., че всички момичета и момчета имат достъп до качествено ранно детско развитие, грижа и предучилищно образование, за да са готови за началното образование.

4.3    Осигуряване до 2030 г. на равен достъп за всички жени и мъже до качествено техническо, професионално и висше образоване, включително в университет, на достъпни цени.

4.4    Значително увеличаване до 2030 г. на броя на младежите и възрастните, които имат подходящи умения, в това число технически и професионални такива, за трудова заетост, работни места с достойни условия на труд и предприемачество.

4.5    Премахване до 2030 г. на неравенството между половете в образованието и осигуряване на равен достъп до всички етапи на образование и професионално обучение за уязвимите групи, включително лицата с увреждания, коренното население и децата в уязвимо положение.

4.6    Да се гарантира до 2030 г., че всички младежи и значителна част от възрастното население, както мъже, така и жени придобиват езикова и математическа грамотност.

4.7    Да се гарантира до 2030 г., че всички учещи придобиват знанията и уменията, необходими за насърчаване на устойчивото развитие, включително чрез обучение по устойчиво развитие и устойчив начин на живот, права на човека, равенство между половете, насърчаване на култура на мир и ненасилие, глобално гражданство и разбиране и оценяване на културното многообразие и на приноса на културата към устойчивото развитие.

4.a    Изграждане и модернизиране на учебни заведения, съоръжения и пособия, ориентирани към нуждите на децата, хората с увреждания и различните полове и осигуряване за всички на безопасна, приобщаваща и ползотворна учебна среда без агресия и насилие.

4.b    Значително увеличаване в световен план до 2020 г. на броя на отпусканите стипендии за студенти от развиващите се страни, по-специално най-слабо развитите страни, малките островни развиващи се държави и страните в Африка – за записване във висши учебни заведения, включително в програми за професионално обучение, информационни и комуникационни технологии, технически, инженерни и научни програми в развитите страни и други развиващи се страни.

4.c    Значително увеличаване до 2030 г. на броя на квалифицираните учители, включително посредством международно сътрудничество за подготовка на учители в развиващите се страни, особено най-слабо развитите страни и малките островни развиващи се държави.

XLS Национален списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на цел 4 на ООН за устойчиво развитие

НАЦИОНАЛЕН СПИСЪК С ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАПРЕДЪКА ПО ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛ 4 НА ООН ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Код на показателя Наименование на показателя Източник (първо-
източник)
Мерна единица 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.1.U.46 Процент на завършилите образование (начално, прогимназиално, гимназиално), в т.ч.: ООН %                  
4.1.U.46.1 Процент на завършилите начално образование ООН % 100 98 99 99 98 99 99 -  
4.1.U.46.2 Процент на завършилите прогимназиално образование ООН % 97 96 97 96 95 95 98 -  
4.1.U.46.3 Процент на завършилите гимназиално образование ООН % 88 87 86 88 84 85 87 -  
4.0.E.47 Рано напуснали образование и обучение Евростат (по данни на НСИ) % от населението на възраст от 18 до 24 години 13.4 13.8 12.7 12.7 13.9 12.8 12.2# 10.5  
4.2.E.48 Ученици на възраст от 5 години до навършване на възрастта за задължителното образование в началното училище - % от населението на съответната възраст Евростат % 93.2 92.0 88.0 85.2 85.8 85.5 84.9    
4.0.E.49 Относителен дял на населението на възраст 25-34 навършени години със завършено висше образование Евростат (по данни на НСИ) % 31.8 32.8 33.4 34.0 32.7 33.0 33.6# 33.8  
4.0.E.50 Относителен дял на хората, притежаващи поне основни цифрови умения Евростат (по данни на НСИ) %             31.18   35.52
4.0.E.51 Ниски постижения на 15-годишните по четене, математика или природни науки: Евростат %                  
4.0.E.51.1 Ниски постижения на 15-годишните по четене Евростат % 41.5     47.1#       52.9  
4.0.E.51.2 Ниски постижения на 15-годишните по математика Евростат % 42.1     44.4       53.6  
4.0.E.51.3 Ниски постижения на 15-годишните по природни науки Евростат % 37.9     46.5       48.0  
4.5.U.52 Индекс на паритета между половете по степен на завършеното образование   Съотношение                  
4.5.U.52.1 Индекс на паритета между половете при завършилите начално образование ООН Съотношение 1.004 1 1.00997 1.0196 1.01454 1.00383 0.9852 -  
4.5.U.52.2 Индекс на паритета между половете при завършилите прогимназиално образование ООН Съотношение 1.01448 0.97887 0.99208 0.98332 0.99757 1.01376 1.0061 -  
4.5.U.52.3 Индекс на паритета между половете при завършилите гимназиално образование ООН Съотношение 1.02807 1.03412 0.96637 0.99465 1.04611 1.02448 1.00756 -  
4.0.E.53 Възрастни, участвали в обучение през последните четири седмици Евростат (по данни на НСИ) % 2.0 2.2 2.3 2.5 2.0 1.6 1.8# 1.7  

"#"прекъснат динамичен ред
"-" няма случай

 

Държава:    България

Източник:  Департамент по икономически и социални въпроси на ООН