Премини към основното съдържание

Цел 3: Добро здраве и благополучие

Цел 1: Изкореняване на бедността Цел 2: Предотвратяване на глада Цел 3: Добро здраве и благополучие Цел 4: Качествено образование Цел 5: Равнопоставеност на половете Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия Цел 7: Достъпна и чиста енергия Цел 8: Достоен труд и икономически растеж Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура Цел 10: Намаляване на неравенствата Цел 11: Устойчиви градове и общности Цел 12: Отговорно потребление и производство Цел 13: Борба с климатичните промени Цел 14: Живот под водата Цел 15: Живот на земята Цел 16: Мир, справедливост и силни институции Цел 17: Партньорства за целите

Цел 3: Осигуряване на здравословен живот и насърчаване благосъстоянието на всички във всяка възраст

Подцели

 

3.1    Намаляване до 2030 г. на коефициента на майчина смъртност в световен мащаб до по-малко от 70 на 100 000 живородени деца.

3.2    Прекратяване до 2030 г. на предотвратимите смъртни случаи на новородени деца и на деца до 5-годишна възраст, като всички страни ще имат за цел да снижат неонаталната смъртност до най-много 12 на 1000 живородени бебета и смъртността на деца до 5-годишна възраст до максимум 25 на 1000 живородени деца.

3.3    Ликвидиране до 2030 г. на епидемиите от СПИН, туберкулоза, малария и пренебрегваните тропически зарази, както и борба с хепатита, заболяванията, предавани чрез водата, и други заразни болести.

3.4    Намаляване с една трета до 2030 г. на случаите на преждевременна смърт вследствие на незаразни болести – чрез превенция и лечение, както и чрез насърчаване на психичното здраве и благоденствието.

3.5    Засилване на превенцията и лечението на злоупотребата със субстанции, в т.ч. с наркотични вещества и алкохол.

3.6    Намаляване наполовина до 2020 г. на общия брой в световен мащаб на смъртните случаи и нараняванията при пътнотранспортни произшествия.

3.7    Осигуряване до 2030 г. на всеобщ достъп до здравни услуги в областта на половото и репродуктивното здраве, включително с цел семейно планиране, информация и обучение, и интегриране на репродуктивното здраве в националните стратегии и програми.

3.8    Постигане на всеобщо здравно осигуряване, включително защита срещу финансов риск, достъп до качествени основни здравни услуги и достъп до безопасни, ефективни и качествени жизненоважни лекарства и ваксини за всички на достъпни цени.

3.9    Значително намаляване до 2030 г. на броя на смъртните случаи и на заболяванията от опасни химични вещества и от замърсяване и заразяване на въздуха, водите и почвите.

3.a    Засилване на прилагането на Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна във всички страни по целесъобразност.

3.b    Подкрепа за изследователската и развойната дейност по отношение на ваксини и лекарства за заразните и незаразните болести, засягащи предимно развиващите се страни, осигуряване на достъп до жизненоважни лекарства и ваксини на достъпни цени в съответствие с Декларацията от Доха относно Споразумението за свързаните с търговията аспекти на интелектуална собственост (ТРИПС) и общественото здраве, която потвърждава правото на развиващите се страни да се възползват в пълна степен от разпоредбите в Споразумението ТРИПС за гъвкавост при опазване на общественото здраве, и по-специално за осигуряване на достъп до лекарства за всички.

3.c    Значително увеличаване на финансирането за здравеопазване и наемане, развитие, обучение и задържане на работна сила в здравния сектор в развиващите се страни, особено в най-слабо развитите страни и малките островни развиващи се държави.

3.d    Укрепване на капацитета на всички държави, особено на развиващите се, за ранно предупреждение, намаляване на риска и овладяване на здравните рискове в национален и световен мащаб.

XLS Национален списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на цел 3 на ООН за устойчиво развитие

НАЦИОНАЛЕН СПИСЪК С ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАПРЕДЪКА ПО ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛ 3 НА ООН ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Код на показател Наименование на показател Източник (първо-
източник)
Мерна единица 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.0.Е.21 Години живот в добро здраве при раждане Евростат Години 63.20 65.7# 64.50 65.80 66.30 65.60 63.30    
3.0.Е.22 Дял на лицата на 16 и повече години самооценили здравето си като добро или много добро Евростат % 65.60 65.80 66.70 66.50 67.20 66.70 67.60 68.20 65.10
3.0.Е.23 Стандартизирана предотвратима и лечима смъртност Евростат Брой на 100 000 души на възраст под 75 години. 442.26 426.50 422.07 414.57 419.87 529.44 685.06    
3.0.Е.24 Неудовлетворена нужда от медицински преглед или лечение Евростат % 4.7 2.8 2.1 1.9 1.4 1.4 1 1 1.1
3.1.U.25 Коефициент на майчина смъртност ООН Майчини смъртни случаи на 100 000 живородени 7.5018e 7.1581e 7.0296e 7.1677e 6.7299e 7.0860e - -  
3.1.U.26 Относителен дял на ражданията осъществени в присъствието на квалифициран медицински персонал ООН % 93.4 95.1 93.9 93 92.3 94.6 94.5 -  
3.2.U.27 Смъртност на деца до 5-годишна възраст ООН Брой; Смъртни случаи на 1000 живородени 8.1e 7.7e 7.3e 7.0e 6.7e 6.5e 6.3e -  
3.2.U.28 Коефициент на неонатална смъртност ООН (по данни на НСИ) Брой; Смъртни случаи на 1000 живородени 4.1e 3.9e 3.7 e 3.5 e 3.3e 3.1 e 3.0 e -  
3.3.E.29 Смъртност от туберкулоза, СПИН и хепатит Евростат Брой на 100 000 души 2.06 2.16 2.07 1.97 2.02 1.80 1.77    
3.3.U.30 Регистрирани нови случаи на ХИВ на 1000 души от неинфектираното население ООН Брой новозаразени на 1000 души незаразено население. 0.0299е 0.0303 е 0.0303 е 0.0295е 0.0288 е 0.0279 е 0.0280е -  
3.3.N.31 Заболеваемост от туберколоза на 100 000 души от населението МЗ (НЦОЗА) Брой на 100 000 души 21.9 21.7 20 18.4 18.5 13 9.9 11.9 10.2
3.3.N.32 Заболеваемост от малария на 1000 души от населението МЗ (НЦЗПБ, НЦОЗА) Брой на 100 000 души 0.2 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
3.3.N.33 Заболеваемост от хепатит Б на 100 000 души от населението МЗ (НЦОЗА) Брой на 100 000 души 3.7 3.1 3.5 3.1 2.8 1.7 1.2 2.4 3.8
3.3.U.34 Брой лица нуждаещи се от медицинска интервенция срещу  пренебрегвани тропически болести ООН Брой души 318 272 218 207 196 96 90 -  
3.4.N.35 Коефициент на смъртност вследствие на болести на органите на кръвообращението, рак, диабет или хронично респираторни заболявания НСИ на 100 000 души средногодишно население 661.5 665.8 663.3 657.9 644.6 676.9 684.6 655.5#  
3.4.U.36 Коефициент на смъртност в резултат на самоубийства ООН (по данни на НСИ) Коефициент на 100 000 души население 9.8 - - - 9.7 - - -  
3.a.E.37 Разпространение на тютюнопушенето Евростат Процент от общото население     36     38      
3.5.U.38 Употреба на алкохол на глава от населението (на 15 и повече навършени години) в рамките на една календарна година, в литри чист алкохол ООН Литри чист алкохол 11.4406 - - - 11.9196 - - -  
3.6.E.39 Загинали при пътно-транспортни произшествия Евростат брой на 100 000 души 9.9 9.9 9.6 8.7 9 6.7 8.2 -  
3.7.N.40.1 Повъзрастова плодовитост във възрастовата група 10-14 години на 1000 жени в същата възрастова група НСИ на 1 000 жени 1.90 1.70 1.70 1.60 1.50 1.30 1.50 1.60  
3.7.N.40.2 Повъзрастова плодовитост във възрастовата група 15-19 години на 1000 жени в същата възрастова група НСИ на 1 000 жени 39.4 38.2 38.2 38.9 39.3 37.8 36.5 38.7  
3.8.U.41 Индекс на покритието с основни услуги на здравеопазването ООН Индикаторът е индекс, отчетен в безмерна скала от 0 до 100. 70е - 72е - 76е - 73е -  
3.0.E.42 Население, което живее в домакинства, самоопределящи се като засегнати от шум Евростат % 9.7 10.0# 9.8 9.4 8.9 8.8 - - 8.7
3.9.N.43 Коефициент на смъртност в резултат на замърсени води, недостатъчно пречистване и липса на хигиена (излагане на недостатъчно сигурни услуги по водоснабдяване, канализация и хигиена за всички) НСИ на 100 000 души средногодишно население 19.0 19.4 20.8 19.4 21.8 44.7 53.4 42.3 #  
3.9.U.44 Коефициент на смъртност вследствие на неволни отравяния ООН Коефициент на 100 000 души население 0.8 - - - 0.5 - - -  
3.c.E.45.1 Осигуреност с практикуващи лекари на 100 000 души от населението към 31.12. Евростат (по данни на НСИ) на 100 000 души от населението 404.04 410.66 418.4 421.71 423.6 427.69 429.55 .  
3.c.E.45.2 Осигуреност с практикуващи лекари по дентална медицина на 100 000 души от населението към 31.12. Евростат (по данни на НСИ) на 100 000 души от населението 100.26 104 106.06 103.66 106.64 106.33 109.92 .  
3.c.E.45.3 Осигуреност с практикуващи акушерки на 100 000 души от населението към 31.12 Евростат (по данни на НСИ) на 100 000 души от населението 45.61 45.65 45.32 44.91 46.86 46.88 47.46 .  
3.c.E.45.4 Осигуреност с практикуващи медицински сестри на 100 000 души от населението към 31.12 Евростат (по данни на НСИ) на 100 000 души от населението 437.41 434.58 437.47 435.43 437.89 420.54 418.97 .  
3.c.E.45.5 Осигуреност с практикуващи фармацевти на 100 000 души от населението към 31.12 Евростат (по данни на НСИ) на 100 000 души от населението . . . . 84.45 87.91 88.71 88.93  

"#"прекъснат динамичен ред
"." липсват данни
"е" оценка

 

Държава:    България

Източник:  Департамент по икономически и социални въпроси на ООН