Премини към основното съдържание

Цел 2: Предотвратяване на глада

Цел 1: Изкореняване на бедността Цел 2: Предотвратяване на глада Цел 3: Добро здраве и благополучие Цел 4: Качествено образование Цел 5: Равнопоставеност на половете Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия Цел 7: Достъпна и чиста енергия Цел 8: Достоен труд и икономически растеж Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура Цел 10: Намаляване на неравенствата Цел 11: Устойчиви градове и общности Цел 12: Отговорно потребление и производство Цел 13: Борба с климатичните промени Цел 14: Живот под водата Цел 15: Живот на земята Цел 16: Мир, справедливост и силни институции Цел 17: Партньорства за целите

Цел 2: Край на глада, постигане на продоволствена сигурност и подобрено хранене, насърчаване на устойчиво селско стопанство

Подцели

 

2.1    Ликвидиране до 2030 г. на глада и осигуряване за всички, по-специално за бедните и хората в уязвимо положение, в това число новородените, на целогодишен достъп до безопасна, питателна и достатъчна храна.

2.2    Ликвидиране до 2030 г. на всички форми на недохранване, включително достигане до 2025 г. на договорените на международно равнище цели относно спирането на растежа и атрофията при децата до 5-годишна възраст и задоволяване на потребностите от храна и хранителни вещества на подрастващите момичета, бременните жени, кърмачките и по-възрастните хора.

2.3    Удвояване до 2030 г. на селскостопанската производителност и на доходите на дребните производители на храни, по-специално жените, коренното население, семейните земеделски стопани, скотовъдците и рибарите, включително чрез сигурен и равен достъп до земя, други производствени ресурси и суровини, знания, финансови услуги, пазари и възможности за добавена стойност и заетост в неземеделски дейности.

2.4    Осигуряване до 2030 г. на устойчиви системи за производство на храни и прилагане на гъвкави селскостопански практики, които увеличават производителността и обема на произвежданата продукция, спомагат за поддържане на екосистемите, засилват възможностите за приспособяване към изменението на климата, екстремните метеорологични явления, суша, наводнения и други природни бедствия и чрез които постепенно се подобрява качеството на земята и почвите.

2.5    Запазване до 2020 г. на генетичното разнообразие на семена, култивирани растения и селскостопански и опитомени животни, както и на свързаните с тях диви видове, включително чрез разумно управлявани и диверсифицирани семенни и растителни банки на национално, регионално и международно равнище, и осигуряване на достъп до генетични ресурси и свързаните с тях традиционни знания, както и честно и справедливо споделяне на произтичащите от употребата им ползи в съответствие с постигнатите договорености на международно равнище.

2.a    Увеличаване, включително посредством засилено международно сътрудничество, на инвестициите в инфраструктурата на селските райони, в селскостопански научни изследвания и служби за съвети в земеделието, технологично развитие и генни банки за растителни култури и животински видове с оглед на подобряване на производствения капацитет в селското стопанство в развиващите се страни, особено в най-слабо развитите страни.

2.b    Коригиране и недопускане на търговски ограничения и изкривявания на световните пазари на селскостопански стоки, включително чрез успоредното премахване на всички форми на субсидии за износ на селскостопански продукти и всички експортни мерки с равностоен ефект в съответствие с мандата на Кръга от преговори за развитие в Доха.

2.c    Приемане на мерки за гарантиране на правилното функциониране на пазарите на продоволствени стоки и техните деривати и улесняване на навременния достъп до пазарна информация, включително относно хранителните резерви, за да се спомогне за ограничаване на крайната нестабилност на цените на храните.

XLS Национален списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на цел 2 на ООН за устойчиво развитие

НАЦИОНАЛЕН СПИСЪК С ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАПРЕДЪКА ПО ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛ 2 НА ООН ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Код на показател Наименование на показател Източник (първо-източник) Мерна единица 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.1.U.11 Относителен дял на хората, изпитващи умерена или тежка  несигурност за прехраната си ООН % 14.9 13.6 12.0 12.5 13.2 15.5 15.8 .  
2.2.U.12 Разпространение на анемията сред жени на възраст 15-49 г. по статус на бременност, в т.ч.: ООН %                  
2.2.U.12.1 общо ООН % 22.8 23.0 23.1 23.4 23.6 - - -  
2.2.U.12.2 бременни ООН % 25.6 25.6 25.7 25.7 25.8 - - -  
2.2.U.12.3 не-бременни ООН % 22.7 22.9 23.0 23.3 23.6 - - -  
2.0.E.13 Селскостопански факторен доход на годишна работна единица Евростат (по данни на НСИ) Верижно свързани обеми (2010 г.), евро на годишна работна единица (AWU) 6 172 7 751 8 285 8 386 9 595 9 810 13 037 .  
2.0.E.14 Предприемачески доход в селското стопанство Евростат (по данни на НСИ) Индекс, 2010=100 74.08 98.02 94.29 85.32 83.01 77.58 98.25 82.47 25,33е
2.4.E.15 Площ за биологично земеделие Евростат Процент от общата използвана земеделска площ 2.37 3.20 2.72 2.56 2.34 2.30 1.71    
2.0.E.16 Емисии на амоняк от селското стопанство Евростат Кг на хектар използвана земеделска площ (ИЗП) 7.2 7.5 7.6 7.6 7.7 7.5 7.6    
2.5.U.17 Брой (а) растителни и (б) животински видове за използване като храна и в земеделието, от които се съхранява генетичен материал средносрочно или дългосрочно  в специализирани съоръжения, от които: ООН                    
2.5.U.17.1 Брой местни породи животни, за които се съхранява достатъчен генетичен материал за възстановяването им ООН Брой . . 2 2 2 2 2 2  
2.5.U.17.2 Брой растителни видове, за които се съхранява генетичен материал ex-situ ООН Брой . 67012e 67510e 69336e 69336e 69413e 69767e .  
2.5.U.18 Относителен дял на местните породи класифицирани в риск от изчезване ООН % 86 92 82 79 80 81 81 80 80
2.a.U.19 Индекс на ориентация към селското стопанство за държавните разходи ООН Индекс 1.13 0.61 0.61 0.71 0.73 0.62 0.32    
2.a.U.20 Индикатор на аномалиите в цените на храните ООН Индекс -0.01 -0.02 0.44 -0.45 0.6 0.97 -0.48 .  

"." липсват данни
"е" оценка

 

Държава:    България

Източник:  Департамент по икономически и социални въпроси на ООН