Премини към основното съдържание

Цел 1: Изкореняване на бедността

Цел 1: Изкореняване на бедността Цел 2: Предотвратяване на глада Цел 3: Добро здраве и благополучие Цел 4: Качествено образование Цел 5: Равнопоставеност на половете Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия Цел 7: Достъпна и чиста енергия Цел 8: Достоен труд и икономически растеж Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура Цел 10: Намаляване на неравенствата Цел 11: Устойчиви градове и общности Цел 12: Отговорно потребление и производство Цел 13: Борба с климатичните промени Цел 14: Живот под водата Цел 15: Живот на земята Цел 16: Мир, справедливост и силни институции Цел 17: Партньорства за целите

Цел 1: Изкореняване на бедността във всичките ѝ форми и навсякъде

Подцели

 

1.1    Изкореняване до 2030 г. на крайната бедност за всички хора и навсякъде, понастоящем измервана спрямо броя на лицата живеещи с по-малко от 1.25$ на ден

1.2    Намаляване до 2030 г. най-малко наполовина дела на мъжете, жените и децата от всички възрасти, живеещи в бедност във всичките и́ измерения съгласно националните определения.

1.3    Прилагане на подходящи на национално ниво мерки и системи за социална защита за всички, включително минимални прагове за социална защита, и постигане до 2030 г. на съществено покритие на бедните и уязвимите

1.4    Осигуряване до 2030 г. на равни права до икономическите ресурси за всички мъже и жени, особено за бедните и уязвимите, както и достъп до основни услуги, притежание и управление на земя и други форми на имущество, наследство, природни ресурси, подходящи нови технологии и финансови услуги, включително микрофинансиране.

1.5    Изграждане до 2030 г. на устойчивост на бедните и хората в уязвимо положение, и намаляване на излагането им на свързаните с климата екстремни явления и уязвимостта им от тях, както и от други икономически, социални и екологични сътресения и бедствия.

1.a    Осигуряване мобилизирането на значителни средства от различни източници, включително чрез засилено сътрудничество за развитие, с оглед предоставянето на адекватни и предвидими средства за развиващите се страни, особено най-слабо развитите, с цел изпълнение на програми и политики за ликвидиране на бедността във всичките и́ измерения.

1.b    Създаване на солидни политически рамки на национално, регионално и международно равнище въз основа на стратегии за развитие, ориентирани към бедните уязвимите по полов признак, с цел подкрепа за ускорено инвестиране в действия за изкореняване на бедността.

Държава:  България

Източник:  Департамент по икономически и социални въпроси на ООН