316 изследвания предвижда Националната статистическа програма през 2021 година

316 изследвания ще проведат екипите на Националния статистически институт и органите на статистиката, предвижда Националната статистическа програма през 2021 година.

На своето редовно заседание на 6 януари 2021 г. Министерският съвет прие програмата, както и Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2020 година.

Близо 62% от новите изследвания са свързани с преодоляване на социално-икономическите ефекти от извънредното положение и последвалата епидемична обстановка в страната. Те се фокусират върху заетостта, пазара на труда и субсидираните работни места.

Тази година ще се проведе и най-мащабното статистическо изследване - преброяването на населението и жилищния фонд, данните от което са в основата на изработването на почти всички стратегии за развитие и публични политики у нас. Преброяване ще има и в останалите държави - членки на Европейския съюз.

НСИ ще продължи да участва в проекти на Европейската комисия, сред които са програмата за европейски сравнения 2021 г., наблюдението на работната сила, статистиката на доходите и условията на живот и други.

През 2020 г. НСИ проведе успешно 259 статистически изследвания, а органите на статистиката - 47. В отчета за 2020 г. специално внимание е отделено на проведените за първи път изследвания и дейности, осигуряващи навременна и качествена информация, която да подпомогне управлението на кризата с COVID-19.

През 2020 г. НСИ промени организацията на някои изследвания и бяха съкратени сроковете за предоставяне на статистическата информация на потребителите. Засили се развитието и използването на редица информационни системи, позволяващи онлайн подаване на данни от отчетните единици и съкращаване на сроковете за производство и разпространение на статистическата информация.

За първи път започнаха две извънредни статистически изследвания: „Дейност и състояние на нефинансовите предприятия в условията на извънредно положение и последвалата епидемична обстановка“ и „Дейност и състояние на местата за настаняване в условията на извънредно положение и последвалата епидемична обстановка“. Стартира и седмично производство и разпространение на данни за общата смъртност в страната.

В отчета е поставен акцент и върху подготовката за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година; внедряването на Интегрирана система за управление на качеството и сигурността на информацията в НСИ съгласно стандартите ISO 9001 и ISO 27001; участието на България в качеството си на асоцииран член на Комитета по статистика и политики в областта на статистиката на ОИСР в заседание на Бюрото на Статистическия комитет; подготовката на България за третия кръг от Партньорски проверки в рамките на Европейската статистическа система и отбелязването на 140-ата годишнина от създаването на статистическата институция в България.

Документите са обнародвани в бр. 4 на „Държавен вестник“ от 15.01.2021 г. и са публикувани на сайта на НСИ.