Тримесечни данни


Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи - тримесечно изследване - Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта“

Лице за контакт

Емилия Алтънова

Длъжност

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 175

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване21 ноември 2018 г.
Дата на публикуване21 ноември 2018 г.
Дата на последно актуализиране26 май 2020 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) са показатели, характеризиращи инвестиционната активност на предприятията във всички сектори на икономиката.

Използвани класификации

· Класификация на икономическите дейности (КИД-2008);

· Класификация на сградите и строителните съоръжения (КСС-2001).

Обхват

Статистическото изследване обхваща всички сектори на икономиката - нефинансовите предприятия, финансово-кредитните и застрахователни институции, държавното управление (органите на държавната, изпълнителната и съдебната власт, органи на местното самоуправление, автономни държавни институции), нетърговски организации.

Понятия и дефиниции

Разходите за придобиване на ДМА през отчетния период включват фактически извършените разходи за закупуване на земя и за изграждане на сгради, строителни съоръжения и конструкции чрез възлагане и по стопански начин, за доставка и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и проектантски работи, обслужващи строителството и други разходи, свързани с придобиването на ДМА. В обема на разходите за придобиване на ДМА не се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.

Статистическа единица

Предприятие

Статистическа съвкупност

Тримесечното статистическо изследване е изчерпателно за всички предприятия от обществения сектор и извадково - от значими частни фирми инвеститори (над определен праг, извършени разходи за придобиване на дълготрайни материални активи), които формират над 75% от инвестициите в частния сектор.

Географски обхват (територия)

На национално ниво - данните са представителни общо за страната.

Времеви обхват

Тримесечни данни за предходна и текуща отчетна година.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Хиляди лева.

Отчетен период

Тримесечие.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Национално законодателство: В закона за статистиката (Член 20) се постановява, че лицата, които управляват или представляват юридическите лица, са длъжни да предоставят на Националния статистически институт и на органите на статистиката достоверни данни при попълване на формуляри и анкетни карти по изследвания, включени в Националната статистическа програма, за които е предвидено, че се провеждат на основата на задължително участие.

Изследването е включено в Националната статистическа програма и е задължително за предприятията, включени в извадката на наблюдението. Законът за статистиката включва разпоредби, свързани с глобите, които могат да бъдат наложени в случай на отказ, липса на отговор или закъснение от сроковете. Те са определени в Глава 9  "Административни разпоредби", член 52.

Методологията на показателите е съобразена с:

· действащия Закон за счетоводство и Националния сметкоплан;

· Регламент (ЕО) № 58/97 на Съвета от 20 декември 1996 г., относно Структурната бизнес статистика.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
  • Закон за статистиката - Опазването на статистическата тайна е съгласно разпоредбите за конфиденциалност на индивидуалните данни, посочени в Закона за статистиката, които са в съответствие със законодателството на ЕС. В глава VI “Поверителност на данните и опазване на тайната” са регламентирани поверителността на индивидуалните статистически данни, използването им само за статистически цели, както и задълженията на органите на статистиката по отношение опазването и мерките за защитата на данните. В глава IX „Административно наказателни разпоредби” се посочват дейностите, които следват при неспазване на изискванията;
  •  Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Член 25 от Закона за статистиката определя критериите, според които данните не могат да се разпространяват или публикуват за статистическа информация, която обобщава данните за по-малко от три статистически единици или за съвкупност, в която относителният дял на стойността на изучаван параметър на една единица, е над 85 на сто от общата стойност на този параметър за всички единици от съвкупността.

Данни, които според Закона за статистиката са конфиденциални не се публикуват.

С оглед да не могат да се идентифицират индивидуалните данни се използва методът на подтискане или на агрегиране на оповестяваната информация.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Информацията за разходите за придобиване на ДМА се публикува 50-52 дни след отчетното тримесечие.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за разходи за придобиване на дълготрайни материални активи се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Визнес статистика - Инвестиции - Разходи за придобиване на ДМА - тримесечни данни в съответствие със Закона за статистиката и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Тримесечна.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

· Статистически справочник;

· Брошура „България”.

Онлайн база данни

Данните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика: Бизнес статистика - Инвестиции - Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи -Тримесечни данни: http://www.nsi.bg/bg/node/1837 Данните за предходни години са достъпни в информационната система за онлайн заявки за статистическа информация - ИНФОСТАТ: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=37

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

· Методология „Статистическо изследване за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи“: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Investments_Method_2.1.pdf

· Регламент (ЕО) № 2700/98 на Съвета от 17 декември 1998 г. относно дефинициите на показателите в Структурната бизнес статистика.

Документация за качеството

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Законовата рамка, която регулира производството на данни от краткосрочната бизнес статистика постановява, че статистическите данни, събрани в рамките на системата на ЕС трябва да бъдат със задоволително качество и да са съпоставими между отделни страни членки. Проверка на данните се извършва през целия процес на провеждането на статистическото изследване - от респондентите, от експертите в териториалните статистически бюра и на национално равнище от експертите в НСИ. Установените неточности и грешки се отстраняват своевременно и се осигуряват съпоставими данни с добро качество.

Оценка на качеството

Качеството на краткосрочните показатели се измерва от всяка страна членка в съответствие с установени общи критерии. Изчисляването на показателите се извършва в съответствие с изискванията на регламентите на ЕС.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на информацията са:

· Държавни органи за управление;

· Сдружения;

· Представители на бизнеса;

· Медии и други външни потребители;

· Вътрешни потребители - дирекция „Макроикономическа статистика”.

Удовлетвореност на потребителите

Няма информация.

Пълнота

Предоставят се необходимите статистически данни за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи общо и по нива на детайлизация - основни икономически сектори (А10) на КИД-2008.

Точност и надеждност
Обща точност

Генералната съвкупност на предприятията, отчели извършени разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в годишното изчерпателно наблюдение е около 100 000, а в тримесечната извадка са включени около 5000 предприятия, като около 3600 са частни инвеститори, които осигуряват около 75% от инвестициите в частния сектор, а общественият сектор се наблюдава изчерпателно.

Осигурена е максимална точност и надеждност на данните за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи. Често допускани грешки са грешки при измерването на данните, неразбиране на респондента каква информация се изисква или непълно представяне.

Повечето грешки на измерването се откриват и коригират чрез логическия и аритметически контрол, заложен в Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“ (Онлайн информационна система за събиране, проверка и обработка на данните от краткосрочната бизнес статистика). Системата извършва заложения задължителен и предупредителен контрол и в случай, че има грешки, тя извежда предупредителен диалогов прозорец за откритите несъответствия. Системата не позволява приключване на отчета, докато не се коригират всички неизпълнени задължителни контроли.

Извадкови грешки

Не се изчисляват извадкови грешки. Извадките са панелни на база на извършени разходи за придобиване на ДМА над определен праг от последното изчерпателно годишно наблюдение.

Неизвадкови грешки

Действията за неотговорилите включват: изпращане на информиращи и напомнящи писма; при неотговорилото предприятие може да последва телефонно обаждане и/или директен контакт за събиране на данните. Средното равнище на отговаряемост е около 90%.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Информацията за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи се публикува 50 - 52 дни след отчетното тримесечие.

Точност на представяне

Всички данни се разпространяват в сроковете, посочени в календара за публикуване на данните.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са представителни общо за страната.

Сравнимост във времето

Тримесечни данни за предходна и текуща отчетна година.

Съгласуваност между предметни области

Данните се съгласуват с предходни периоди и с годишните данни за разходите за придобиване на ДМА.

Вътрешна съгласуваност

Данните се съгласуват с предходни периоди и с годишните данни за разходите за придобиване на ДМА.

Разходи и натовареност

Няма информация за съотношението между използваните разходи за производството на статистическите данни и удовлетвореността на потребителите. С цел намаляване натовареността на респондентите е създадена онлайн информационна система „Краткосрочна бизнес статистика”.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Информацията за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи се получава от тримесечния „Отчет за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи“. Източник за попълване на данните са счетоводните записвания на предприятията.

Честота на събиране на данни

Тримесечно.

Събиране на данни

За улеснение на респондентите и за получаване на по-качествена и навременна информация, е създадена онлайн информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“ за въвеждане на данните за извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи. В системата са заложени контроли, които следят за достоверността на подадената информация. Остава възможността респондентът да подаде тримесечния си отчет и на хартиен носител в съответното териториално статистическо бюро. При закъснение от страна на предприятията, Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“ изпраща напомнителни писма. Експертите от териториалните статистически бюра провеждат телефонни разговори за осигуряването на навременна информация или за уточняване на получените данни.

Валидиране на данни

Валидирането на данните започва още от подаването на отчетите от респондентите. Контролът върху данните се осъществява както от териториалните статистически бюра, така и от експертите в Националния статистически институт. Създадената информационна система „Краткосрочна бизнес статистика” значително спомага за проверката на валидността на подадените данни, чрез заложени аритметически и логически контроли. Последващият анализ на данните от страна на експертите, проведените телефонни разговори за допълнително уточнение на данните и отстраняване на несъответствията, намаляват до минимум допуснатите грешки в първичните данни, и се гарантира достоверност на изходните резултати на национално ниво.

Обработка на данни

Данните за разходите за придобиване на ДМА се подават от предприятията на хартиен носител в териториалните статистически бюра или онлайн чрез информационна система „Краткосрочна бизнес статистика”. След валидиране на данните от страна на териториалните статистически бюра, а след определения срок за въвеждане и от експертите в НСИ се извършва окончателен оглед, и се агрегират изходи.

Изглаждане

Данните за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи не подлежат на сезонно изглаждане.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
  • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи по икономически дейности

Страници

Страници