Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи


  • Тримесечни данни
    • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи по икономически дейности
  • Годишни данни
    • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи по икономически дейности
    • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи по статистически райони

Страници

Страници