Годишни данни


Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

"Годишна бизнес статистика"

Лице за контакт

Анелия Вихърова

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул."П. Волов" № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 129

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване21 февруари 2018 г.
Дата на публикуване21 февруари 2018 г.
Дата на последно актуализиране21 февруари 2018 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистическото изследване за чуждестранните преки инвестиции в нефинансовия сектор осигурява информация за чуждестранното участие в собствения капитал на предприятието и за вътрешнофирмените задължения между чуждестранния инвеститор и инвестиционното предприятие - общо и по страни на инвеститори.

Използвани класификации

· Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) от 01.01.2008 година;

· Национална класификация на икономическите дейности (НКИД-2003) до 31.12.2007 година;

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Номенклатура на страните и териториите за статистически цели.

Обхват

Статистическото изследване за чуждестранните преки инвестиции е годишно, изчерпателно и обхваща нефинансовите предприятия, които имат регистрирано чуждестранно участие в капитала на предприятието от 10 до 100% с дълготраен интерес и влияние на чуждестранния инвеститор в управлението му. С годишния статистически формуляр се осигурява информация за обема на чуждестранните преки инвестиции към 31.12. на отчетната година.

Понятия и дефиниции

Статистическият формуляр съдържа показатели, характеризиращи:

 • чуждестранното участие в собствения капитал;
 • дългосрочните и краткосрочните вътрешнофирмени задължения между чуждестранния пряк инвеститор и инвестиционното предприятие (непогасената част от главницата по заеми и търговски кредити, отпуснати от чуждестранния инвеститор на инвестиционното предприятие и неизплатената част от главницата по заеми и търговски кредити, отпуснати на чуждестранния инвеститор от инвестиционното предприятие);
 • финансовия резултат, създаден през годината;
 • дохода, разпределен през отчетната година.

Данните за всеки един от показателите се посочват общо за предприятието и отделно за чуждестранното участие, разпределено по страни на чуждестранните инвеститори.

Общият обем на чуждестранните преки инвестиции в нефинансовия сектор към 31.12. се формира като сума от чуждестранните преки инвестиции в нефинансовите предприятия.

Обемът на чуждестранните преки инвестиции в инвестиционното предприятие се определя като сума от:

 • чуждестранното участие в собствения капитал на предприятието;
 • плюс размера на непогасената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати от чуждестранния инвеститор на инвестиционното предприятие;
 •  минус размера на неизплатената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати на чуждестранния инвеститор от инвестиционното предприятие.
Статистическа единица

Единици на статистическото изследване са предприятията от нефинансовия сектор - резиденти на българската икономика, в капитала на които участието на чуждестранния пряк инвеститор е от 10 до 100%, с право на глас при управлението и има дълготраен интерес.

Статистическа съвкупност

Наблюдението за чуждестранните преки инвестиции е изчерпателно и статистическата съвкупност се формира от всички нефинансови предприятия с чуждестранно участие в капитала от 10 до 100% за периода 2000 - последна отчетена година.

Географски обхват (територия)

Данните се отнасят за дейността на нефинансовите предприятията с чуждестранно участие в капитала от 10 до 100%, извършвана на територията на страната.

Времеви обхват

2000 - последна отчетена година.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

За периода 2000 - 2006 г. - хил. щатски долари, от 2007 г. - хил. евро.

Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Международно законодателство:

· "Ръководство по платежен баланс" на Международния валутен фонд, 5-о издание, 1993;

· "Ръководни дефиниции за чуждестранни преки инвестиции", Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), 3-то издание 1996;

· "Ръководство за предприятията под чуждестранен контрол" на Евростат.

Българска нормативна уредба:

 • Закон за статистиката;
 • Национална статистическа програма;
 •  Счетоводно и данъчно законодателство.
Споделяне на данни

Извършва се съгласно подписаните споразумения за обмен на данни, като се осигурява защита на конфиденциалната информация.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Регламент (ЕС) № 223/2009 от 11 март 2009 г. дефинира общи правила за определяне и защита на конфиденциалните данни и начините за изпращането и използването им в Евростат. Законът за статистиката също гарантира опазването на статистическата тайна и използването на индивидуалните данни на предприятията само за статистически цели.

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката и Европейското законодателство конфиденциални са индивидуалните (първичните) данни на предприятията. За да се гарантира тяхната защита и невъзможността да бъдат идентифицирани, агрегираните показатели също се определят като конфиденциални, когато:

· Критерий А - даден показател е формиран от едно или две предприятия.

· Критерий В - едно предприятие доминира в стойността на показателя с дял равен на или по-голям от 85%.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ и са достъпни за всички потребители на статистическа информация.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Регулярно прессъобщение по предварителни данни за чуждестранните преки инвестиции в нефинансовия сектор към 31.12.

Публикации
 • Статистически годишник;
 • Районите, областите и общините в Република България.
Онлайн база данни

Данните за чуждестранните преки инвестиции в нефинансовия сектор към 31.12 са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Статистически данни - Бизнес статистика - Инвестиции - Чуждестранни преки инвестиции:  http://www.nsi.bg/bg/node/1829

Достъп до микроданни

Не са достъпни.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Изискванията на международните стандарти за чуждестранните преки инвестиции, заложени в ръководствата на МВФ, ОИСР и на Евростат за дефиниране на предприятията под чуждестранен контрол и разработена статистическа методология: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Investments_Method_1.2.pdf

Документация за качеството

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Включва усъвършенстване на системата за събиране на първичните данни чрез онлайн базираната информационна система "Бизнес статистика", осигуряваща строг аритметичен и логически контрол на входните данни. Извършва се и допълнителен логически контрол на изход при установени различия между определения ултимативен собственик от годишния отчет и посоченият в Еврогруп регистъра.

Оценка на качеството

Извършва се по стандартните критерии за оценка на качеството - приложимост, точност и надеждност, навременност, сравнимост и съгласуваност.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните за Чуждестранните преки инвестиции са:

 • Евростат и други международни организации;
 • Заинтересовани държавни институции, с които има сключени междуведомствени споразумения;
 • Научни институти, университети, икономически анализатори и студенти;
 • Частни неправителствени организации, агенции, сдружения, медии и други;
 •  Дирекции и отдели в НСИ.
Удовлетвореност на потребителите

Не е правено проучване на удовлетвореността на потребителите, но няма регистрирани случаи на неизпълнени заявки за предоставяне на информация.

Пълнота

Пълно съответствие с българското и европейското законодателство.

Точност и надеждност
Обща точност

Информацията за изчисляване на чуждестранните преки инвестиции е базирана на годишните счетоводни отчети на нефинансовите предприятия, като е осигурена пълна обвързаност на входните данни.

Извадкови грешки

Наблюдението за Чуждестранните преки инвестиции е изчерпателно и не съществуват извадкови грешки.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Срокът за публикуване на данните е t+11 месеца за окончателните данни, където t е отчетната година.

Точност на представяне

Срокът по т.15.1 стриктно се спазва.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

За територията на страната данните са сравними по географски признак.

Сравнимост във времето

Сравнимостта на данните е лимитирана от използването на различните класификации на икономическите дейности (КИД-2008 и НКИД-2003), доколкото има разминаване в обхвата на дадена дейност и използваната валута.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

НСИ полага изключителни усилия за намаляване натовареността на респондентите. Пример за това е подписаното споразумение "Единна входна точка" между НСИ и Националната агенция за приходите за еднократно представяне на годишните отчети и ползване на данните и от двете институции. Разработената от НСИ онлайн базирана информационна система "Бизнес статистика" и осигурената методологическа и техническа помощ на респондентите по време на отчетната кампания са високо оценени от респондентите и спомагат за реалното намаляване на тяхната натовареност.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Националната политика, както и тази на Евростат, допуска ревизирането на вече публикувани данни, ако има сериозни основания за това.

Ревизия на данните - практика

Ревизираните данни заместват вече публикуваните във възможно най-кратки срокове, след като е направена ревизията.

Статистическа обработка
Източници на данни

Информацията за чуждестранните преки инвестиции се получава от "Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12", включена в годишния отчет на нефинансовите предприятия. Източник за попълване на данните в справката са счетоводните записвания на предприятията.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно за предприятията от нефинансовия сектор с чуждестранно участие в капитала от 10 до 100%.

Валидиране на данни

Валидирането на данните се извършва чрез допълнителен логически контрол на входните данни и съпоставяне на изходните данни с резултатите от предходните години и други изследвания в НСИ.

Обработка на данни

Наблюдението е изчерпателно и не се прави допълнителна оценка на данните.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12 по икономически дейности
 • Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12 по статистически райони и области

Страници

Страници