Годишни данни по икономически дейностиСТРУКТУРА НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ1
  2019
предприятия заети лица наети лица
Брой на активните фамилни предприятия в година t Дял на броя на активните фамилни предприятия в година t Брой на заетите лица в съвкупността на активните фамилни предприятия в година t Дял на броя на заетите лица в съвкупността на активните фамилни предприятия в година t Брой на наетите лица в съвкупността на активните фамилни предприятия в година t Дял на броя на наетите лица в съвкупността на активните фамилни предприятия в година t
2019 % 2019 % 2019 %
Общо - всички икономически дейности 103 759 100.00 406 598 100.00 320 112 100.00
Селско, горско и рибно стопанство 5 366 5.17 18 481 4.55 13 676 4.27
Добивна промишленост 39 0.04 291 0.07 260 0.08
Преработваща промишленост 8 515 8.21 103 994 25.58 97 428 30.44
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 240 0.23 390 0.10 214 0.07
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 105 0.10 1 021 0.25 944 0.29
Строителство 4 224 4.07 29 782 7.32 26 765 8.36
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 39 715 38.28 121 886 29.98 87 310 27.27
Транспорт, складиране и пощи 5 633 5.43 25 501 6.27 21 111 6.59
Хотелиерство и ресторантьорство 7 082 6.83 29 871 7.35 23 878 7.46
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 2 746 2.65 7 634 1.88 5 473 1.71
Финансови и застрахователни дейности 869 0.84 1 998 0.49 1 324 0.41
Операции с недвижими имоти 4 363 4.20 6 072 1.49 2 895 0.90
Професионални дейности и научни изследвания 10 384 10.01 20 134 4.95 11 542 3.61
Административни и спомагателни дейности 2 362 2.28 12 938 3.18 11 175 3.49
Образование 1 052 1.01 2 905 0.71 2 147 0.67
Хуманно здравеопазване и социална работа 3 514 3.39 10 403 2.56 7 180 2.24
Култура, спорт и развлечения 1 402 1.35 3 213 0.79 2 133 0.67
Други дейности 6 148 5.93 10 084 2.48 4 657 1.45

Бележки
1 Класификация на икономическите дейности (КИД 2008)
30.11.2020


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

Статистика на фамилния бизнес
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Бизнес регистри“

Лице за контакт

Димитър Димитров

Длъжност

Старши експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 683

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване17 юни 2019 г.
Дата на публикуване17 юни 2019 г.
Дата на последно актуализиране17 юни 2019 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Данни за фамилния бизнес се събират от предприятия и организации, извършващи дейност на територията на страната. Основен източник на информация е годишната отчетност за дейността на предприятията.

Използвани класификации

· Класификация на икономическите дейности (КИД-2008);

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).

Обхват

Наблюдението обхваща предприятия, които са попълнили раздел Фамилен бизнес в Справка за предприятието, с форма на собственост частна и класифицирани по КИД-2008 в следните сектори:

·  A Селско, горско и рибно стопанство;

·  B  Добивна промишленост;

·  C Преработваща промишленост;

·  D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива;

·  E Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване;

·  F Строителство;

·  G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети;

·  H Транспорт, складиране и пощи;

·  I Хотелиерство и ресторантьорство;

·  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения;

·  K Финансови и застрахователни дейности;

·  L Операции с недвижими имоти;

·  M Професионални дейности и научни изследвания;

·  N Административни и спомагателни дейности;

·  P Образование;

·  Q Хуманно здравеопазване и социална работа;

·  R Култура, спорт и развлечения;

·  S Други дейности

Понятия и дефиниции

Фамилен бизнес - брой семейни предприятия по заетост, икономически сектори и териториално разпределение.

Брой семейни предприятия е броят на отчетените предприятия за последната отчетна година, които са декларирали че техният бизнес е семеен.

Заетостта в семейните предприятия е персоналът, представен с понятията наети и заети лица:

   - Наети лица са лицата, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно Кодекса на труда и в служебно правоотношение съгласно Закона за държавния служител, по силата на които правоотношения те получават възнаграждение в пари или натура под формата на работна заплата за извършена в определен обем и качество работа, независимо дали договорът за наемане е постоянен или временен, на пълно или непълно работно време.

    - Заети лица - включва наетите и самонаетите лица, ангажирани в дадена производствена дейност, попадаща в производствените граници на системата.

Статистическа единица

Предприятие

Статистическа съвкупност

Обект на наблюдението са всички предприятия, които са попълнили „Да“ в раздел „Фамилен бизнес“ в Справка за предприятието, с форма на собственост частна и класифицирани в секторите  от A до S (без O).

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

от 2015 г. 

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

За персонал - брой (непреизчислени в еквивалент на пълна заетост).

Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Не се прилага.

Споделяне на данни
Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Закон за статистиката.

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката и Европейското законодателство конфиденциални са индивидуалните (първичните) данни на предприятията. За да се гарантира тяхната защита и невъзможността да бъдат идентифицирани, агрегираните показатели също се определят като конфиденциални, когато даден показател е получен от едно или две предприятия или когато едно предприятие формира над 85% от стойността на показателя.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Срокът за разпространение на статистическата информация е посочен в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ.

Достъп на потребителите

Данните са достъпни онлайн през Информационна система ИНФОСТАТ на НСИ за всички потребители на статистическа информация.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Данните са достъпни онлайн за всички потребители през информационна система ИНФОСТАТ на НСИ в рубрика "Структурна бизнес статистика - фамилен бизнес"

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

Методология на статистическото изследване Фамилен бизнес.

Документация за качеството

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на информация са неправителствени и други организации от страната.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Осигурена е на база отговорите на респондентите в раздел Фамилен бизнес от Справката за предприятието.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

11 месеца след края на отчетния период.

Точност на представяне

Спазват се сроковете за предоставяне на данните за Фамилния бизнес, залегнали в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Не се прилага.

Сравнимост във времето

Не се прилага.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Справка за предприятието от годишната отчетност за дейността на предприятията.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно годишно на всички предприятия и организации, попълнили раздел Фамилен бизнес в Справката за предприятието.

Валидиране на данни

Не се прилага.

Обработка на данни

Изследването е изчерпателно и не се правят оценки.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Статистика на фамилния бизнес
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Статистика на фамилния бизнес
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml