Премини към основното съдържание

Годишни данни по икономически дейности


СТРУКТУРА НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ1
  2021
предприятия заети лица наети лица
Брой на активните фамилни предприятия в година t Дял на броя на активните фамилни предприятия в година t Брой на заетите лица в съвкупността на активните фамилни предприятия в година t Дял на броя на заетите лица в съвкупността на активните фамилни предприятия в година t Брой на наетите лица в съвкупността на активните фамилни предприятия в година t Дял на броя на наетите лица в съвкупността на активните фамилни предприятия в година t
2021 % 2021 % 2021 %
Общо - всички икономически дейности 95 839 100.00 378 677 100.00 297 555 100.00
Селско, горско и рибно стопанство 3 743 3.91 15 398 4.07 12 252 4.12
Добивна промишленост 38 0.04 398 0.11 369 0.12
Преработваща промишленост 7 775 8.11 94 086 24.85 87 914 29.55
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 446 0.47 561 0.15 209 0.07
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 104 0.11 1 081 0.29 1 003 0.34
Строителство 4 363 4.55 28 766 7.60 25 480 8.56
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 36 004 37.57 116 598 30.79 84 668 28.45
Транспорт, складиране и пощи 5 329 5.56 25 631 6.77 21 435 7.20
Хотелиерство и ресторантьорство 6 050 6.31 23 559 6.22 18 345 6.17
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 2 846 2.97 7 331 1.94 5 037 1.69
Финансови и застрахователни дейности 905 0.94 2 295 0.61 1 540 0.52
Операции с недвижими имоти 4 647 4.85 6 112 1.61 2 559 0.86
Професионални дейности и научни изследвания 9 977 10.41 18 729 4.95 10 417 3.50
Административни и спомагателни дейности 2 232 2.33 14 722 3.89 12 997 4.37
Образование 996 1.04 2 634 0.70 1 877 0.63
Хуманно здравеопазване и социална работа 3 454 3.60 9 261 2.45 6 082 2.04
Култура, спорт и развлечения 998 1.04 2 252 0.59 1 475 0.50
Други дейности 5 932 6.19 9 263 2.45 3 896 1.31

Бележки
1 Класификация на икономическите дейности (КИД 2008)
30.11.2022