Премини към основното съдържание

Годишни данни по икономически дейности


СТРУКТУРА НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ1
  2020
предприятия заети лица наети лица
Брой на активните фамилни предприятия в година t Дял на броя на активните фамилни предприятия в година t Брой на заетите лица в съвкупността на активните фамилни предприятия в година t Дял на броя на заетите лица в съвкупността на активните фамилни предприятия в година t Брой на наетите лица в съвкупността на активните фамилни предприятия в година t Дял на броя на наетите лица в съвкупността на активните фамилни предприятия в година t
2020 % 2020 % 2020 %
Общо - всички икономически дейности 99 355 100.00 378 486 100.00 295 212 100.00
Селско, горско и рибно стопанство 5 214 5.25 18 041 4.77 13 402 4.54
Добивна промишленост 40 0.04 282 0.07 251 0.09
Преработваща промишленост 8 061 8.11 94 717 25.03 88 494 29.98
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 312 0.31 452 0.12 234 0.08
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 98 0.10 840 0.22 771 0.26
Строителство 4 300 4.33 29 806 7.88 26 666 9.03
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 37 297 37.54 113 099 29.88 80 459 27.25
Транспорт, складиране и пощи 5 380 5.41 25 015 6.61 20 823 7.05
Хотелиерство и ресторантьорство 6 506 6.55 23 594 6.23 18 071 6.12
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 2 713 2.73 7 663 2.02 5 458 1.85
Финансови и застрахователни дейности 863 0.87 2 343 0.62 1 659 0.56
Операции с недвижими имоти 4 464 4.49 6 239 1.65 2 952 1.00
Професионални дейности и научни изследвания 10 148 10.21 18 821 4.97 10 383 3.52
Административни и спомагателни дейности 2 210 2.22 13 224 3.49 11 515 3.90
Образование 1 025 1.03 2 608 0.69 1 856 0.63
Хуманно здравеопазване и социална работа 3 498 3.52 10 154 2.68 6 955 2.36
Култура, спорт и развлечения 1 161 1.17 2 286 0.60 1 410 0.48
Други дейности 6 065 6.10 9 302 2.46 3 853 1.31

Бележки
1 Класификация на икономическите дейности (КИД 2008)
30.11.2021