Съвместяване на работа със семеен живот - Допълнителен модул към наблюдението на работната сила през 2018 годинаЛИЦА НА ВЪЗРАСТ 18 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ, ГРИЖЕЩИ СЕ ЗА СВОИ ДЕЦА, ПО ТРУДОВ СТАТУС И ПОЛ
(Хиляди)
Трудов статус Общо Мъже Жени
Общо 1 022.5 461.1 561.4
Заети 794.8 410.1 384.7
Безработни 40.5 20.4 20.1
Лица извън работната сила 187.2 30.6 156.6
ЛИЦА НА ВЪЗРАСТ 18 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ, ПОЛЗВАЩИ УСЛУГИ ЗА ГЛЕДАНЕ НА СВОИ ДЕЦА, ПО ТРУДОВ СТАТУС И ПОЛ
(Хиляди)
Трудов статус Общо Мъже Жени
Общо 432.8 194.8 238.0
Заети 363.3 178.0 185.4
Безработни 11.8 5.4 6.5
Лица извън работната сила 57.6 11.4 46.2
ЛИЦА НА ВЪЗРАСТ 18 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ, ГРИЖЕЩИ СЕ ЗА СВОИ ДЕЦА, НЕПОЛЗВАЩИ УСЛУГИ ЗА ГЛЕДАНЕ НА НЯКОЕ ИЛИ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА, ПО ПРИЧИНИ, ПОЛ И ТРУДОВ СТАТУС
(Хиляди)
Причини да не се използват услуги за гледане на деца Общо По пол По трудов статус
мъже жени заети безработни или лица извън работната сила
Общо 658.2 297.9 360.3 478.4 179.8
Липса на услуги или на свободни места в детските заведения 23.8 10.5 13.3 15.7 8.1
Предлаганите услуги са твърде скъпи 40.8 18.0 22.8 17.0 23.8
Качеството или видът на предлаганите услуги е незадоволително 26.3 11.9 14.4 18.5 7.8
Други причини, свързани с предлагането на услуги 22.4 9.3 13.1 12.7 9.7
Грижите за децата се извършват от родителите 269.4 123.7 145.7 172.7 96.7
Грижите за децата се извършват с помощ от роднини и познати 107.2 45.4 61.8 89.2 17.9
Децата се грижат сами за себе си 139.0 65.8 73.2 128.5 10.5
Други лични причини 29.3 13.4 15.9 24.1 5.2
ЛИЦА НА ВЪЗРАСТ 18 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ, ГРИЖЕЩИ СЕ РЕДОВНО ЗА ВЪЗРАСТНИ РОДНИНИ, ПО ТРУДОВ СТАТУС И ПОЛ
(Хиляди)
Трудов статус Общо Мъже Жени
Общо 226.4 90.1 136.4
Заети 142.9 58.9 84.0
Безработни 11.3 5.4 6.0
Лица извън работната сила 72.2 25.8 46.4
ЗАЕТИ ЛИЦА НА ВЪЗРАСТ 18 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ, ГРИЖЕЩИ СЕ ЗА СВОИ ДЕЦА ИЛИ ВЪЗРАСТНИ РОДНИНИ, СПОРЕД ОСНОВНАТА ТРУДНОСТ ПРИ СЪВМЕСТЯВАНЕТО НА ГРИЖИТЕ С РАБОТАТА, ПО ПОЛ
(Хиляди)
  Общо Мъже Жени
Общо 911.8 459.2 452.6
Продължително работно време 50.7 21.9 28.8
Непостоянен или труден график на работното време 24.9 15.9 9.1
Продължително пътуване до мястото на работата 38.3 17.9 20.4
Трудна или изморителна работа 73.6 39.8 33.7
Липса на подкрепа от работодатели и колеги 18.3 6.8 11.5
Друга трудност 9.3 6.2 (3.1)
Няма специална трудност или не е посочена 696.7 350.6 346.1

() поради малкия обем на извадката, стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
НАЕТИ ЛИЦА НА ВЪЗРАСТ 18 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ, ГРИЖЕЩИ СЕ ЗА СВОИ ДЕЦА ИЛИ ВЪЗРАСТНИ РОДНИНИ, СПОРЕД ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПРОМЕНЯТ НАЧАЛОТО И/ИЛИ КРАЯ НА РАБОТНИЯ ДЕН ПОРАДИ ГРИЖИ, ПО ПОЛ
(Хиляди)
  Общо Мъже Жени
Общо 803.0 387.0 416.0
Обикновено е възможно 201.2 76.3 124.9
Рядко е възможно 264.3 127.1 137.3
Не е възможно 282.3 152.9 129.4
Непосочено 55.2 30.7 24.5
НАЕТИ ЛИЦА НА ВЪЗРАСТ 18 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ, ГРИЖЕЩИ СЕ ЗА СВОИ ДЕЦА ИЛИ ВЪЗРАСТНИ РОДНИНИ, СПОРЕД ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ОТСЪСТВАТ ОТ РАБОТА ПОНЕ ЕДИН ЦЯЛ ДЕН ПОРАДИ ГРИЖИ, ПО ПОЛ
(Хиляди)
  Общо Мъже Жени
Общо 803.0 387.0 416.0
Обикновено е възможно 267.6 112.0 155.6
Рядко е възможно 271.6 130.4 141.2
Не е възможно 194.7 106.5 88.2
Непосочено 69.2 38.1 31.1
16.09.2019


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

Наблюдение на работната сила – Съвместяване на работа със семеен живот - допълнителен модул към наблюдението на работната сила през 2018 година
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

"Статистика на пазара на труда"

Лице за контакт

Тодор Давидков

Жана Герон

Длъжност

Началник на отдел

Държавен експерт

Адрес

ул. „Панайот Волов” №2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

[email protected]

 

 

Телефон

+359 2 9857 568

+359 2 9857 549

 

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване30 септември 2019 г.
Дата на публикуване30 септември 2019 г.
Дата на последно актуализиране30 септември 2019 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Наблюдението на работната сила е извадково статистическо изследване, провеждано чрез домакинствата. Основната цел на изследването е да осигури данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години и за основните характеристики на заетите и безработните лица и лицата извън работната сила в Република България.

През 2018 г. към наблюдението на работната сила е включен допълнителен модул „Съвместяване на работа със семеен живот”. Чрез него се осигурява статистическа информация, позволяваща:

 •  да се установи в каква степен наличността на подходящи услуги за гледане на деца или за възрастни, нуждаещи се от грижи, влияе върху участието на хората на пазара на труда;
 • да се анализира степента на гъвкавост, предлагана на работното място, от гледна точка на съвместяването на работата със семейния живот;
 • да се идентифицират прекъсванията на трудовата дейност, свързани с грижи за деца или за възрастни, и да се анализира тяхната продължителност.

 

Използвани класификации
 • Международна стандартна класификация на образованието, ревизия 2011 г. (ISCED 2011);
 • Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) - съвместима със Статистическата класификация на икономическите дейности на Европейската общност NACE, Rev.2;
 • Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 - съвместима с Международната стандартна класификация на професиите ISCO'08  - от 1.01.2011 година;
 • Международна класификация на статуса в заетостта (ICSE-93);
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България, съответстваща на Европейската класификация на териториалните единици за статистически цели
Обхват

Наблюдението на работната сила обхваща лицата на възраст 15 и повече навършени години, живеещи в обикновени домакинства. Допълнителният модул „Съвместяване на работа със семеен живот” обхваща лицата на възраст 18 - 64 навършени години.

Понятия и дефиниции

Наблюдението на работната сила осигурява оценки за основните характеристики на пазара на труда, като заетост, безработица, неактивност, професии, икономически дейности, продължителност на работното време и други, както и социално-демографски характеристики като пол, възраст, местоживеене (град/село), образование и други.

Основните дефиниции, използвани в наблюдението, са в съответствие с препоръките на Международната организация на труда (МОТ) и законодателството на Европейския съюз.

Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период, който е една календарна седмица:

 • извършват работа, дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;
 • не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск поради раждане и отглеждане на дете, родителски отпуск, стачка или други причини.

Статус в заетостта - според статуса в заетостта лицата се класифицират в следните групи:

 • работодатели - лица, които сами или в съдружие с други лица управляват собствени предприятия (фирми, стопанства), работят под аренда или извършват самостоятелно друга дейност, като наемат на работа поне едно лице;
 • самостоятелно заети лица - лица, които сами или в съдружие с други лица извършват стопанска дейност, работят на свободна (частна) практика, работят под аренда или извършват самостоятелно друга дейност, като не наемат на работа други лица;
 • наети лица - лица, извършващи работа, за която получават възнаграждение в пари или в натура под формата на работна заплата, възнаграждение по граждански договор или друго възнаграждение, работещи в обществени предприятия и организации или за частен работодател;
 • неплатени семейни работници - лица, които работят без заплащане във фирма, предприятие или стопанство на родствено лице от същото домакинство.

Безработни са лицата на възраст 15 - 74 навършени години, които:

 • нямат работа през наблюдавания период;
 • активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдаваната седмица, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период;
 • имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период.

Лица извън работната сила (текущо икономически неактивно население) са лицата на 15 и повече навършени години, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период. В тази група се отнасят и лицата, които са в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.

Услугите за гледане на деца включват: детски ясли, детски градини,  предучилищни заведения, дневни центрове, платени занимални, професионални детегледачки. Заведенията/услугите могат да бъдат обществени или частни; субсидирани от държавата, общината или от работодател. Не се счита за услуга помощта от роднини, други членове на домакинството, приятели или съседи, извършвана без заплащане.

Под грижи за деца се разбират: лични грижи - хранене, обличане, миене; надзор; подготовка на домашни; различни занимания, разходки и игри; четене; придружаване от къщи до детското заведение или училището и/или обратно; водене на разговори.

За „свои деца" се считат и децата на съпруга/съпругата/партньора.

Включват се и грижите за деца, живеещи извън домакинството на анкетираното лице, ако се извършват редовно.

Към грижите за гледане на възрастни се отнасят грижите, полагани редовно за лица на 15 и повече навършени години, които са за болни, с трайни увреждания, много възрастни или други, нуждаещи се от грижи. Те могат да бъдат: лични грижи - хранене, обличане, миене; придружаване при излизане извън дома или извършване на физически действия; помощ при извършване на домакински дейности - пазаруване, готвене, пране, поддържане на хигиена в жилището; помощ при попълване на документи, плащане на сметки; водене на разговори; четене на вестници, книги; компания.

Към грижите за деца или възрастни не се отнасят: оказването само на финансова помощ; помощ, извършвана с благотворителна цел или от името на някаква организация; гледането, извършвано срещу заплащане, т.е. като работа.

Статистическа единица

Лица, живеещи в обикновени домакинства

Статистическа съвкупност

Наблюдението на работната сила обхваща постоянното население на страната. Допълнителният модул „Съвместяване на работа със семеен живот” се отнася за населението на възраст 18 - 64 навършени години.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България

Времеви обхват

2018 година

Базисен период

Не се прилага

Мерна единица

Брой лица - в хиляди

Отчетен период

Наблюдаваният период в наблюдението на работната сила за всяко отделно домакинство (лице) е една календарна седмица. Тъй като извадката за допълнителния модул "Съвместяване на работа със семеен живот" е равномерно разпределена през всичките седмици на 2018 г., оценките имат характер на средногодишни величини.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
Споделяне на данни

Не се прилага

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Опазването на тайната на индивидуалните данни е гарантирано съгласно:

 • Закон за статистиката;
 • Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

 

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуалните анонимни данни, които се предоставят за изследователски и научни цели, не съдържат административна информация, като лични данни и адрес, позволяващи директна идентификация. Извършва се и допълнително агрегиране на данните по отделни променливи.

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Основните резултати от допълнителния модул „Съвместяване на работа със семеен живот” към наблюдението на работната сила са публикувани на интернет сайта на НСИ на 16 септември 2019 година.

Достъп до календара за разпространение

https://www.nsi.bg/bg/node/11360/basic-page

Достъп на потребителите

Достъпността от всички потребители до резултатите от статистическите изследвания и тяхната равнопоставеност са регламентирани в Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на Националния статистически институт.

Данните се публикуват на интернет страницата на НСИ в рубрика „Пазар на труда” в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Европейския кодекс на статистическата практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност,  прозрачност, при което всички потребители се третират справедливо.

Честота на разпространение

Еднократно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага

Публикации

Не се прилага

Онлайн база данни

Основните резултати от допълнителния модул „Съвместяване на работа със семеен живот” към наблюдението на работната сила са достъпни за всички потребители на интернет страницата на НСИ в рубрика Пазар на труда - Наблюдение на работната сила: http://www.nsi.bg/bg/node/17509

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи
 • Методология на наблюдението на работната сила: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/LFS_Methodology.pdf
 • Указания за попълване на анкетните карти за допълнителния модул „Съвместяване на работа със семеен живот”
 • Обяснителни бележки на Евростат към променливите от допълнителния модул „Съвместяване на работа със семеен живот” (на английски език)
Документация за качеството
Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Осигуряването на качеството в наблюдението на работната сила се извършва в съответствие с политиката и програмата за управление на качеството в НСИ.

Оценка на качеството
Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на статистическа информация от наблюдението на работната сила са:

Международни организации:

 • Европейска комисия - Главна дирекция „Заетост” и други дирекции
 • Евростат - отдел „Пазар на труда” и други отдели в Евростат
 • Европейска централна банка
 • Организация за икономическо сътрудничество и развитие
 • Международна организация на труда
 • ЮНЕСКО
 • УНИЦЕФ

Потребители в страната:

 • Министерства и държавни агенции
 • Българска народна банка
 • Синдикати
 • Организации на работодателите
 • Неправителствени организации
 • Научни организации и институти
 • Отделни фирми и организации - за собствени маркетингови проучвания или консултантски услуги
Удовлетвореност на потребителите
Пълнота

Допълнителният модул „Съвместяване на работа със семеен живот” обхваща всички променливи, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2236 на Комисията от  12 декември 2016 г.  за определяне на техническите характеристики на допълнителния модул за 2018 г. относно съвместяването на работата и семейния живот.

Точност и надеждност
Обща точност

Наблюдението на работната сила се извършва върху двустепенна гнездова извадка, включваща около 19.6 хил. домакинства всяко тримесечие (около 0.65% от домакинствата в страната). Допълнителният модул „Съвместяване на работа със семеен живот” е проведен върху част (25%) от извадката за наблюдение на работната сила, включваща домакинствата, подлежащи на анкетиране по наблюдението на работната сила за трети път. Както при всяко извадково изследване резултатите са обременени от грешки, дължащи се на извадката, както и на други грешки, свързани с невъзможността да бъдат анкетирани някои от единиците в извадката, възможни грешки при регистрацията на отговорите, обработката и други. 

Извадкови грешки

Показатели

Оценка (хил.)  

 Коефициент на вариация - %   

Интервал на доверителност

  долна граница (хил.)

  горна граница (хил.)

Лица на възраст 18 - 64 навършени години, грижещи се за свои деца

1022.5

2.2

977.7

1067.4

Лица на възраст 18 - 64 навършени години, грижещи се за свои деца, ползващи услуги за гледане на някое или на всички деца

432.8

3.5

402.7

462.8

Лица на възраст 18 - 64 навършени години, грижещи се редовно за възрастни роднини

226.4

4.1

208.4

244.5

Наети лица на възраст 18 – 64 навършени години, грижещи се за свои деца или възрастни роднини

803.0

2.3

767

839.1

 

Неизвадкови грешки
Навременност и точност на представяне
Навременност

Резултатите от допълнителния модул „Съвместяване на работа със семеен живот” са публикувани на 16 септември 2019 година.

Точност на представяне
Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Поради единството на използваните принципи, променливи, дефиниции и класификации е налице висока степен на сравнимост между страните-членки на ЕС по отношение на резултатите от наблюдението на работната сила, вкл. и на допълнителните модули към него.
 

Сравнимост във времето

Допълнителни модули към наблюдението на работната сила на тема „Съвместяване на работа със семеен живот“ са провеждани също през 2005 и 2010 г., но поради различия в използваната методологията, данните не са директно сравними с тези от допълнителния модул през 2018 година.

Съгласуваност между предметни области
Вътрешна съгласуваност

Данните от допълнителния модул „Съвместяване на работа със семеен живот” могат да се различават в малка степен от аналогични средногодишни данни от наблюдението на работната сила за 2018 г. поради използването на подизвадка при събирането на данните от модула.

Разходи и натовареност

Средната продължителност на интервюто по допълнителния модул „Съвместяване на работа със семеен живот” през 2018 г. е около 9 минути на анкетирано лице.
 

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага

Ревизия на данните - практика
Статистическа обработка
Източници на данни

Домакинства, лица

Честота на събиране на данни

Еднократно за всяка отделна единица от извадката. Анкетирането на единиците от извадката се извършва равномерно през всички календарни седмици на 2018 година.

Събиране на данни

Данните по допълнителния модул „Съвместяване на работа със семеен живот” се събират чрез провеждане на лично интервю с лицата на възраст 18 - 64 навършени години от домакинствата, включени в извадката, непосредствено след интервюто по основното наблюдение на работната сила. Използва се хартиена анкетна карта.

Валидиране на данни

В процеса на въвеждане на информацията от анкетните карти в компютър се извършва логически контрол. Преди публикуване на информацията се извършват допълнителни проверки за съвместимост.
 

Обработка на данни

Попълнените анкетни карти се кодират и въвеждат на персонален компютър в териториалните поделения на НСИ.

Масивите с данни се изпращат в НСИ, където на национално равнище се извършва допълнителен контрол и претегляне. Претеглените данни се групират по различни признаци и се оформят в таблици за разпространение и публикуване.

Изглаждане

Не се прилага

 

Коментар

Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

Наблюдение на работната сила - Наблюдение на работната сила/Годишни данни
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на пазара на труда”

Лице за контакт

Жана Герон

Диана Тотева

Цвета Костова

Длъжност

държавен експерт

държавен експерт

главен експерт

Адрес

ул. ,,П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Телефон

(+359 2) 9857 549

(+359 2) 9857 664

(+359 2) 9857 619

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване31 март 2017 г.
Дата на публикуване31 март 2017 г.
Дата на последно актуализиране31 март 2017 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Годишни данни от наблюдението на работната сила

Наблюдението на работната сила е извадково статистическо изследване, провеждано чрез домакинствата. Основната цел на изследването е да осигури данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години и за основните характеристики на заетите и безработните лица и лицата извън работната сила в Република България.

Използвани класификации

В наблюдението на работна сила се използват класификации, хармонизирани с действащите международни класификации по отношение на икономическите дейности, професиите, степените на завършено образование и други. Основните класификации са:

 • Международна стандартна класификация на образованието 2011 (МСКО 2011);
 • Международна стандартна класификация на образованието 1997 (МСКО 1997) - до 2013 г. включително;
 • Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008);
 • Национална класификация на професиите и длъжностите - 2005 - съвместима с Международната стандартна класификация на професиите ISCO'88 - до 2010 г. включително;
 • Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 - съвместима с Международната стандартна класификация на професиите ISCO'08 - от 2011 година;
 • Международна класификация на статуса в заетостта (ICSE-93);
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).
Обхват

Наблюдението обхваща лицата на 15 и повече навършени години, живеещи в обикновените домакинства в страната.

Понятия и дефиниции

Наблюдението на работната сила осигурява оценки за основните характеристики на пазара на труда, като заетост, безработица, неактивност, професии, икономически дейности, продължителност на работното време и други, както и социално-демографски характеристики като пол, възраст, местоживеене (град/село), образование и други.

Основните дефиниции, използвани в наблюдението, са в съответствие с препоръките на Международната организация на труда и законодателството на Европейския съюз. Дефиницията за безработица е съгласно Регламент на Европейската комисия (EК) No 1897/2000.

Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период, който е една календарна седмица:

 • извършват работа, дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;
 • не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск поради бременност и раждане, родителски отпуск, стачка или други причини.

Безработни са лицата на възраст 15 - 74 навършени години, които:

 • нямат работа през наблюдавания период;
 • активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдаваната седмица, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период;
 • имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период.

Заетите и безработните лица съставляват работната сила (икономически активното население).

Коефициент на икономическа активност - относителен дял на икономически активното население от населението на същата възраст.

Коефициент на заетост - относителен дял на заетите лица от населението на същата възраст.

Коефициент на безработица - относителен дял на безработните лица от икономически активното население (работната сила).

Продължителност на безработицата - определя се като по-краткия от следните два периода:

- продължителност на търсене на работа;

- продължителност на времето, през което лицето е било без работа.

Продължително безработни лица - лицата, които са безработни от една година и повече.

Коефициент на продължителна безработица - относителен дял на продължително безработните лица от икономически активното население (работната сила).

Лица извън работната сила (текущо икономически неактивно население) - лицата на 15 и повече навършени години, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период. В тази група се отнасят и лицата, които са в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.

Обезкуражени лица - лицата на 15 и повече навършени години, които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото предполагат, че няма да намерят.

Продължителност на работно време - разпределението на лицата според продължителността на работното време - пълно или непълно, е извършено въз основа на преценката на анкетираните лица. Фактическото седмично работно време се отнася за броя на часовете, вкл. извънредните, през които лицето работи в рамките на наблюдавания период на основната си работа.

Статус в заетостта - според статуса в заетостта лицата се класифицират в следните групи:

 • работодатели - лица, които сами или в съдружие с други лица управляват собствени предприятия (фирми, стопанства), работят под аренда или извършват самостоятелно друга дейност, като наемат на работа поне едно лице;
 • самостоятелно заети лица - лица, които сами или в съдружие с други лица извършват стопанска дейност, работят на свободна (частна) практика, работят под аренда или извършват самостоятелно друга дейност, като не наемат на работа други лица;
 • наети лица - лица, извършващи работа, за която получават възнаграждение в пари или в натура под формата на работна заплата, възнаграждение по граждански договор или друго възнаграждение, работещи в обществени предприятия и организации или за частен работодател;
 • неплатени семейни работници - лица, които работят без заплащане във фирма, предприятие или стопанство на родствено лице от същото домакинство.

Икономическа дейност - определя се от вида на производството или извършваните услуги от предприятието или поделението, където е основната работа на лицето.

Икономически сектори - разпределението на заетите по икономически сектори е извършено чрез групиране на икономическите дейности по следния начин:

 • Сектор „Селско и горско стопанство” включва селско, ловно, горско и рибно стопанство.
 • Сектор „Индустрия” включва добивна промишленост, преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване и строителство.
 • Сектор „Услуги” включва всички останали икономически дейности.

Професия - определя се от вида на работата, която извършва лицето към наблюдавания период.

Непълно заети лица и потенциална работна сила

 • Лица, работещи на непълно работно време, желаещи и имащи готовност да работят повече - лицата на 15 - 74 навършени години, работещи на непълно работно време, желаещи и имащи готовност да работят повече.
 •  Лица, търсещи работа, но нямащи готовност да започнат работа веднага - лица извън работната сила на 15 - 74 навършени години, които изпълняват едно от следните условия:

- използват само пасивни методи на търсене на работа (например очакват резултати от интервю за работа) и имат готовност да започнат работа.

- намерили са работа, която да започнат по-късно от 3 месеца след края на наблюдавания период;

- намерили са работа, която да започнат до 3 месеца след края на наблюдавания период, но нямат готовност да започнат работа;

- търсят активно работа през последните 4 седмици, вкл. наблюдаваната, но нямат готовност да започнат работа в рамките на 2 седмици след края на наблюдавания период;

 •  Лица, имащи готовност да започнат работа, но нетърсещи работа - лица извън работната сила на 15 - 74 навършени години, които желаят да работят и имат готовност да започнат работа (до две седмици след края на наблюдавания период), но не търсят работа.

Специфични показатели

 • Коефициент на заетост на жените с най-малко едно дете под 7 години – относителен дял на заетите жени (на 15 - 64 навършени години), които имат деца под 7 години, живеещи в домакинството, от общия брой на жените с деца на тази възраст, живеещи в домакинството.
 • Относителен дял на лицата, живеещи в домакинства без заети лица - представлява съотношението между лицата (на 0 - 17 или 18 - 59 навършени години), които живеят в домакинства без заети лица и населението на същата възраст. Студентите на възраст 18 - 24 навършени години, които живеят в домакинства, съставени само от студенти в същата възрастова група, се изключват.
 •  Рано напуснали образование и обучение - Относителен дял на лицата на възраст 18 - 24 навършени години, завършили най-много основно образование и неучастващи в образование и обучение през последните 4 седмици, вкл. наблюдаваната седмица, от населението на същата възраст.
 • Относителен дял на младежите (на 20 - 24 навършени години) със завършено най-малко средно образование - относителен дял на лицата на възраст 20 - 24 навършени години със завършено най-малко средно образование (степен 3 съгласно МСКО 2011) от населението на същата възраст.
 • Относителен дял на населението на 30 - 34 навършени години със завършено висше образование - относителен дял на лицата на възраст 30 - 34 навършени години със завършено висше образование (степени 6 - 8 съгласно МСКО 2011) от населението на същата възраст.
 • Относителен дял на населението (на 25 - 64 навършени години), участващо в образование и обучение - съотношението между броя на лицата на възраст 25 - 64 навършени години, участващи в образование или обучение през последните 4 седмици, вкл. наблюдаваната седмица, и населението на същата възраст.
 • Неработещи и неучещи младежи - относителен дял на лицата на възраст 15  - 24/15 - 29 години, които не са заети през наблюдавания период и не участват в образование или обучение през последните 4 седмици, вкл. наблюдаваната седмица, от населението на същата възраст.
Статистическа единица

Лица

Статистическа съвкупност

Наблюдението на работната сила обхваща постоянното население на страната.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

2003 - 2016 година

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Повечето от абсолютните данни представляват брой лица и са посочени в хиляди, а относителните дялове и коефициентите - в проценти (%). Продължителността на фактическото работно време е представено в часове.

Отчетен период

За всяко лице, включено в извадката, наблюдаваният период е една календарна седмица (от понеделник до неделя). В рамките на всяко тримесечие извадката е равномерно разпределена във всички 13 календарни седмици.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Концепциите и дефинициите, използвани в изследването на работната сила, са в съответствие с:

 •  Препоръките на Международната организация на труда;
 •  Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета от 9 март 1998 г. относно организацията на извадковото изследване на работната сила в Общността;
 •  Регламент № 1897/2000 на Комисията от 7 септември 2000 г. относно приложението на дефиницията за безработица в наблюдението на работната сила в Общността;
 •  Регламент (ЕО) № 2257/2003 на Европейския парламент и Съвета от 25 ноември 2003 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета и адаптиране на характеристиките на изследването;
 •  Регламент 1372/2007 на Европейския парламент и Съвета от 23 октомври 2007 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 577/98;
 •  Регламент № 377/2008 на Комисията от 25 април 2008 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 577/98 относно кодификацията, която ще се използва за предаване на данни от 2009 г. нататък и на използването на подизвадка за събиране на данни по структурните променливи и за определянето на референтните тримесечия;
 • Регламент (ЕС) № 545/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета относно организацията на извадковото изследване на работната сила в Общността;
 •  Закон за статистиката.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Опазването на тайната на индивидуалните данни е гарантирано съгласно:

 • Закон за статистиката;
 • Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Индивидуалните анонимизирани данни, които се предоставят за изследователски и научни цели, не съдържат административна информация, като лични данни и адрес, позволяващи директна идентификация. Извършва се и допълнително агрегиране на данните по отделни променливи.

 

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Основните годишни резултати от наблюдението на работната сила се разпространяват чрез прессъобщение и на интернет сайта на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Пазар на труда в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Достъпността от всички потребители до резултатите от статистическите изследвания и тяхната равнопоставеност са регламентирани в Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на Националния статистически институт.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщения с основните резултати от наблюдението на работната сила се публикуват на интернет сайта на НСИ (www.nsi.bg), съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации

„Заетост и безработица - годишни данни” - електронно издание

Общи издания на НСИ:

 • Статистически годишник;
 • Статистически справочник;
 • Брошура ,,България”.
Онлайн база данни

Подробни годишни резултати от наблюдението на работната сила са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Пазар на труда - Наблюдение на работната сила - Годишни данни: http://www.nsi.bg/bg/node/4002, както и в информационната система ИНФОСТАТ.

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника на НСИ за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели: http://www.nsi.bg/bg/node/575

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи
 • Методология на наблюдението на работната сила: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/LFS_Methodology.pdf
 •  Брошура „Наблюдение на работната сила”
 •  Указания за попълване на анкетните карти за наблюдение на работната сила.
Документация за качеството

Доклади по качеството 2008, 2009, 2010 г. са налични на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/756

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Осигуряването на качеството в наблюдението на работната сила се извършва в съответствие с политиката и програмата за управление на качеството в НСИ.

НСИ следва и програма за изпълнение на препоръките на Работна група на Евростат за качеството на наблюдението на работната сила.

Оценка на качеството

Ежегодно се подготвят доклади за качеството на наблюдението на работната сила, съдържащи информация за различните аспекти на качеството.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на статистическа информация от наблюдението на работната сила са:

 • Международни организации:

- Европейска комисия - Главна дирекция „Заетост” и други дирекции;

- Евростат - отдел „Пазар на труда” и други отдели в Евростат;

- Европейска централна банка;

- Организация за икономическо сътрудничество и развитие;

- Международна организация на труда;

- ЮНЕСКО;

- УНИЦЕФ.

 • Потребители в страната:

- Министерства и държавни агенции;

- Българска народна банка;

- Синдикати;

- Организации на работодателите;

- Неправителствени организации;

- Научни организации и институти;

- Отделни фирми и организации – за собствени маркетингови проучвания или консултантски услуги.

Удовлетвореност на потребителите

Няма информация.

Пълнота

Наблюдението на работната сила в България обхваща всички задължителни променливи, съгласно законодателството на Европейския съюз по отношение на наблюдението на работната сила.

Точност и надеждност
Обща точност

Наблюдението на работната сила се извършва върху двустепенна гнездова извадка, включваща около 19.6 хил. домакинства всяко тримесечие (около 0.65% от домакинствата в страната). Както при всяко извадково изследване резултатите са обременени от грешки, дължащи се на извадката, както и на други грешки, свързани с невъзможността да бъдат анкетирани някои от единиците в извадката, възможни грешки при регистрацията на отговорите, обработката и други.

Извадкови грешки

За оценка на стохастичната точност на резултатите от наблюдението се изчисляват коефициенти на вариация (относителни стандартни грешки) и интервали на доверителност (обхватът от стойности, които в 95% от случаите съдържат истинската стойност на показателя в генералната съвкупност) по основни показатели.

 


Неизвадкови грешки

 

 Навременност и точност на представяне
Навременност

Основните годишни резултати от наблюдението на работната сила се обявяват около два месеца и половина след края на съответната година.

Точност на представяне

 Резултатите от наблюдението се представят точно на датите, заложени в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.


Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Поради единството на използваните принципи, променливи, дефиниции и класификации е налице висока степен на сравнимост на резултатите от наблюдението на работната сила между страните-членки на ЕС.

Сравнимост във времето

 От 2003 г. се въвежда непрекъснато наблюдение на работната сила, осигуряващо средни тримесечни и годишни оценки. От същата година започва прилагането на хармонизираната дефиниция за безработица, съгласно Регламент No 1897/2000.

От първото тримесечие на 2012 г. е въведен нов подход при претеглянето на единиците от извадката за наблюдението на работната сила, чието влияние трябва да се има предвид при ползването на данните от наблюдението на работната сила. Основните промени се състоят в следното:

 • увеличен е броят на възрастовите групи на ниво общо за страната (от 4 на 14), за които се осъществява съпоставимост между оценките от наблюдението и тези от текущата демографска статистика;
 • от данните за населението, използвани при оценката на резултатите от наблюдението на работната сила, са изключени лицата, живеещи в колективни домакинства (които са извън обхвата на изследването).

Върху сравнимостта на резултатите от наблюдението с предходни години оказва влияние и различието в данните за населението между текущата демографска статистика (използвани при първоначалната оценка на тримесечните и годишните резултати от наблюдението през 2010 и 2011 г.) и тези, получени при Преброяването на населението към 1 февруари 2011 година. Поради наличието на нови оценки за населението на база на Преброяване 2011 и промените в начина на претегляне на резултатите от наблюдението на работната сила са подготвени и поместени на интернет сайта на НСИ ревизирани тримесечни и годишни данни за 2010 и 2011 година.
Вследствие на посочените промени ревизираните данни за 2010 г. не са напълно съпоставими с данните за предишни години.

Съгласуваност между предметни области

Съгласуваност с данните за населението

Оценките на текущата демографска статистика за населението на страната (по пол, местоживеене, възрастови групи, области) се използват при претеглянето на резултатите от извадката при наблюдението на работната сила, като се използват последните налични оценки. От 2012 г. от данните за населението, използвани при оценката на резултатите от наблюдението на работната сила, са изключени лицата, живеещи в колективни домакинства (които са извън обхвата на изследването).

Съгласуваност с оценките за заетите лица по методологията на Национални сметки

Национални сметки използват информация от различни източници, които се комбинират с оглед да се получи възможно най-изчерпателна и съвместима с другите показатели на Национални сметки оценка, в резултат на което данните за заетите лица според Национални сметки могат да се различават от тези на използваните източници. Основното различие с данните от Наблюдението на работната сила е по отношение на броя на заетите лица в селското стопанство. При оценката на данните за самостоятелно заетите лица в селското стопанство Национални сметки използват данни от преброяването на земеделските стопанства и извадкови изследвания на земеделските стопанства, провеждани от Министерство на земеделието и храните.

Между Наблюдението на работната сила и Национални сметки съществуват и концептуални различия като например:

 • съгласно Европейската система от сметки (ЕСС’ 95) данните за заетите лица според методологията на национални сметки се основават на концепцията за резидентност на производствените единици, докато Наблюдението на работната сила обхваща заетите лица, които са постоянно население на страната, вкл. работещи в други страни;
 • Наблюдението на работната сила не обхваща лицата, живеещи в колективни домакинства, които се включват в оценките на Национални сметки;
 • за разлика от Национални сметки в данните за заетите лица от Наблюдението на работната сила не се включват лицата в отпуск за отглеждане на деца до 2-годишна възраст.

Като цяло данните на Национални сметки са по-подходящи за измерване и анализ на заетостта като влагане на труд, докато данните на Наблюдението на работната сила са по-походящи за анализ на труда като социално явление.

Съгласуваност с данните от Наблюдението на наетите лица, работната заплата и другите разходи за труд

Основното различие в данните между двете изследвания се състои в това, че наблюденията на наетите лица, средствата за работна заплата и другите разходи за труд осигуряват данни за лицата, които са в трудово правоотношение с работодател съгласно Кодекса на труда или в служебно правоотношение по Закона за държавния служител, докато Наблюдението на работната сила обхваща и лица, наети на работа по друг вид договор или без договор, както и самостоятелно заетите лица (работодатели, лица, работещи за своя сметка, и лица, работещи без формално заплащане в семеен бизнес). За разлика от Наблюдението на работната сила в броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се включват лицата в отпуск за отглеждане на деца до 2-годишна възраст, но се изключват лицата, работещи в дейностите по отбрана и опазване на обществения ред.

Различията в единиците на наблюдение, в наблюдавания период, в начина на класифицирането на данните по икономически дейности, в принципите на териториално отнасяне (по местоживеене/по месторабота) и др. също оказват влияние върху сравнимостта на резултатите.

Съгласуваност с данните за регистрираните безработни

Основните методологически различия между Наблюдението на работната сила и данните на Агенцията по заетостта са следните:

 • Данните на Агенцията по заетостта се отнасят за безработните лица, регистрирани в бюрата по труда. Съгласно прилаганата международна дефиниция в Наблюдението на работната сила безработни могат да бъдат и лица, които не са регистрирани в бюрата по труда, но търсят работа чрез други активни методи - чрез частни посреднически агенции, директно отнасяне към работодатели, чрез съдействие от роднини и познати, чрез подаване, отговаряне или изучаване на обяви във вестници, списания и др. Дори регистрацията в бюрата по труда сама по себе си не е активен метод за търсене на работа. За активен метод се счита контактът с бюрото по труда с цел намиране на работа.
 • Възрастта, на която лицата могат да се считат за безработни при наблюдението на работната сила е 15 - 74 навършени години, а за регистрираните безработни - 16 - 64 навършени години. За разлика от регистрираните безработни според Наблюдението на работната сила безработни могат да бъдат също учащи и пенсионери, които търсят активно работа и имат готовност да започнат работа.
 • При изчисляването на коефициента на безработица при Наблюдението на работната сила се използват текущи данни за икономически активното население (работната сила), получени при същото наблюдение, докато данните за икономически активните лица, използвани за изчисляване на равнището на регистрираната безработица, са от преброяването на населението, поради което са постоянна величина за по-дълъг период от време.

Наблюдението на работната сила е извадково анкетно изследване, при което информацията се получава от самите лица, докато данните на Агенцията по заетостта се основават на регистри и имат изчерпателен характер.

Вътрешна съгласуваност

Поради закръгляването на данните директно от компютър, в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

Разходи и натовареност

Средната продължителност на интервюто по наблюдението на работната сила на едно лице е около 15 минути. Продължителността на интервюто зависи от статуса на отделното лице и поредността на участие в наблюдението.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Ревизия на вече публикувани данни обикновено не се прави. По изключение ревизия на данните може да се направи след получаване на нови оценки за населението след преброяване.

Ревизия на данните - практика

Поради наличие на оценки за населението на база на Преброяване 2011 и извършени промени в начина на претегляне на резултатите са подготвени и поместени ревизирани данни от наблюдението на работната сила за 2010 и 2011 година.


Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните е наблюдението на работната сила, което се извършва върху извадка от около 19.6 хил. домакинства от цялата страна.

Честота на събиране на данни

Тримесечно. Годишните данни са осреднени стойности от четирите тримесечия на годината.

Събиране на данни

Данните се събират с помощта на хартиена анкетна карта чрез провеждането на персонално интервю с лицата (на възраст 15 и повече навършени години) от домакинствата, включени в извадката.

Валидиране на данни

В процеса на въвеждане на информацията от анкетните карти в компютър се извършва логически контрол. Преди публикуване на информацията се извършват допълнителни проверки за съвместимост.

Обработка на данни

Попълнените анкетни карти се кодират и въвеждат на персонален компютър в териториалните поделения на НСИ.

Масивите с данни се изпращат в НСИ, където на национално равнище се извършва допълнителен контрол и претегляне на първичните данни. Претеглените данни се групират по различни признаци и се оформят в таблици за разпространение и публикуване.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

Наблюдение на работната сила - Наблюдение на работната сила/Годишни данни
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на пазара на труда”

Лице за контакт

Жана Герон

Диана Тотева

Цвета Костова

Длъжност

държавен експерт

държавен експерт

главен експерт

Адрес

ул. ,,П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Телефон

(+359 2) 9857 549

(+359 2) 9857 664

(+359 2) 9857 619

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Годишни данни от наблюдението на работната сила

Наблюдението на работната сила е извадково статистическо изследване, провеждано чрез домакинствата. Основната цел на изследването е да осигури данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години и за основните характеристики на заетите и безработните лица и лицата извън работната сила в Република България.

Използвани класификации

В наблюдението на работна сила се използват класификации, хармонизирани с действащите международни класификации по отношение на икономическите дейности, професиите, степените на завършено образование и други. Основните класификации са:

 • Международна стандартна класификация на образованието 2011 (МСКО 2011);
 • Международна стандартна класификация на образованието 1997 (МСКО 1997) - до 2013 г. включително;
 • Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008);
 • Национална класификация на професиите и длъжностите - 2005 - съвместима с Международната стандартна класификация на професиите ISCO'88 - до 2010 г. включително;
 • Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 - съвместима с Международната стандартна класификация на професиите ISCO'08 - от 2011 година;
 • Международна класификация на статуса в заетостта (ICSE-93);
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).
Обхват

Наблюдението обхваща лицата на 15 и повече навършени години, живеещи в обикновените домакинства в страната.

Понятия и дефиниции

Наблюдението на работната сила осигурява оценки за основните характеристики на пазара на труда, като заетост, безработица, неактивност, професии, икономически дейности, продължителност на работното време и други, както и социално-демографски характеристики като пол, възраст, местоживеене (град/село), образование и други.

Основните дефиниции, използвани в наблюдението, са в съответствие с препоръките на Международната организация на труда и законодателството на Европейския съюз. Дефиницията за безработица е съгласно Регламент на Европейската комисия (EК) No 1897/2000.

Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период, който е една календарна седмица:

 • извършват работа, дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;
 • не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск поради бременност и раждане, родителски отпуск, стачка или други причини.

Безработни са лицата на възраст 15 - 74 навършени години, които:

 • нямат работа през наблюдавания период;
 • активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдаваната седмица, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период;
 • имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период.

Заетите и безработните лица съставляват работната сила (икономически активното население).

Коефициент на икономическа активност - относителен дял на икономически активното население от населението на същата възраст.

Коефициент на заетост - относителен дял на заетите лица от населението на същата възраст.

Коефициент на безработица - относителен дял на безработните лица от икономически активното население (работната сила).

Продължителност на безработицата - определя се като по-краткия от следните два периода:

- продължителност на търсене на работа;

- продължителност на времето, през което лицето е било без работа.

Продължително безработни лица - лицата, които са безработни от една година и повече.

Коефициент на продължителна безработица - относителен дял на продължително безработните лица от икономически активното население (работната сила).

Лица извън работната сила (текущо икономически неактивно население) - лицата на 15 и повече навършени години, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период. В тази група се отнасят и лицата, които са в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.

Обезкуражени лица - лицата на 15 и повече навършени години, които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото предполагат, че няма да намерят.

Продължителност на работно време - разпределението на лицата според продължителността на работното време - пълно или непълно, е извършено въз основа на преценката на анкетираните лица. Фактическото седмично работно време се отнася за броя на часовете, вкл. извънредните, през които лицето работи в рамките на наблюдавания период на основната си работа.

Статус в заетостта - според статуса в заетостта лицата се класифицират в следните групи:

 • работодатели - лица, които сами или в съдружие с други лица управляват собствени предприятия (фирми, стопанства), работят под аренда или извършват самостоятелно друга дейност, като наемат на работа поне едно лице;
 • самостоятелно заети лица - лица, които сами или в съдружие с други лица извършват стопанска дейност, работят на свободна (частна) практика, работят под аренда или извършват самостоятелно друга дейност, като не наемат на работа други лица;
 • наети лица - лица, извършващи работа, за която получават възнаграждение в пари или в натура под формата на работна заплата, възнаграждение по граждански договор или друго възнаграждение, работещи в обществени предприятия и организации или за частен работодател;
 • неплатени семейни работници - лица, които работят без заплащане във фирма, предприятие или стопанство на родствено лице от същото домакинство.

Икономическа дейност - определя се от вида на производството или извършваните услуги от предприятието или поделението, където е основната работа на лицето.

Икономически сектори - разпределението на заетите по икономически сектори е извършено чрез групиране на икономическите дейности по следния начин:

 • Сектор „Селско и горско стопанство” включва селско, ловно, горско и рибно стопанство.
 • Сектор „Индустрия” включва добивна промишленост, преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване и строителство.
 • Сектор „Услуги” включва всички останали икономически дейности.

Професия - определя се от вида на работата, която извършва лицето към наблюдавания период.

Непълно заети лица и потенциална работна сила

 • Лица, работещи на непълно работно време, желаещи и имащи готовност да работят повече - лицата на 15 - 74 навършени години, работещи на непълно работно време, желаещи и имащи готовност да работят повече.
 •  Лица, търсещи работа, но нямащи готовност да започнат работа веднага - лица извън работната сила на 15 - 74 навършени години, които изпълняват едно от следните условия:

- използват само пасивни методи на търсене на работа (например очакват резултати от интервю за работа) и имат готовност да започнат работа.

- намерили са работа, която да започнат по-късно от 3 месеца след края на наблюдавания период;

- намерили са работа, която да започнат до 3 месеца след края на наблюдавания период, но нямат готовност да започнат работа;

- търсят активно работа през последните 4 седмици, вкл. наблюдаваната, но нямат готовност да започнат работа в рамките на 2 седмици след края на наблюдавания период;

 •  Лица, имащи готовност да започнат работа, но нетърсещи работа - лица извън работната сила на 15 - 74 навършени години, които желаят да работят и имат готовност да започнат работа (до две седмици след края на наблюдавания период), но не търсят работа.

Специфични показатели

 • Коефициент на заетост на жените с най-малко едно дете под 7 години – относителен дял на заетите жени (на 15 - 64 навършени години), които имат деца под 7 години, живеещи в домакинството, от общия брой на жените с деца на тази възраст, живеещи в домакинството.
 • Относителен дял на лицата, живеещи в домакинства без заети лица - представлява съотношението между лицата (на 0 - 17 или 18 - 59 навършени години), които живеят в домакинства без заети лица и населението на същата възраст. Студентите на възраст 18 - 24 навършени години, които живеят в домакинства, съставени само от студенти в същата възрастова група, се изключват.
 •  Рано напуснали образование и обучение - Относителен дял на лицата на възраст 18 - 24 навършени години, завършили най-много основно образование и неучастващи в образование и обучение през последните 4 седмици, вкл. наблюдаваната седмица, от населението на същата възраст.
 • Относителен дял на младежите (на 20 - 24 навършени години) със завършено най-малко средно образование - относителен дял на лицата на възраст 20 - 24 навършени години със завършено най-малко средно образование (степен 3 съгласно МСКО 2011) от населението на същата възраст.
 • Относителен дял на населението на 30 - 34 навършени години със завършено висше образование - относителен дял на лицата на възраст 30 - 34 навършени години със завършено висше образование (степени 6 - 8 съгласно МСКО 2011) от населението на същата възраст.
 • Относителен дял на населението (на 25 - 64 навършени години), участващо в образование и обучение - съотношението между броя на лицата на възраст 25 - 64 навършени години, участващи в образование или обучение през последните 4 седмици, вкл. наблюдаваната седмица, и населението на същата възраст.
 • Неработещи и неучещи младежи - относителен дял на лицата на възраст 15  - 24/15 - 29 години, които не са заети през наблюдавания период и не участват в образование или обучение през последните 4 седмици, вкл. наблюдаваната седмица, от населението на същата възраст.
Статистическа единица

Лица

Статистическа съвкупност

Наблюдението на работната сила обхваща постоянното население на страната.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

2003 - 2016 година

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните е наблюдението на работната сила, което се извършва върху извадка от около 19.6 хил. домакинства от цялата страна.

Честота на събиране на данни

Тримесечно. Годишните данни са осреднени стойности от четирите тримесечия на годината.

Събиране на данни

Данните се събират с помощта на хартиена анкетна карта чрез провеждането на персонално интервю с лицата (на възраст 15 и повече навършени години) от домакинствата, включени в извадката.

Валидиране на данни

В процеса на въвеждане на информацията от анкетните карти в компютър се извършва логически контрол. Преди публикуване на информацията се извършват допълнителни проверки за съвместимост.

Обработка на данни

Попълнените анкетни карти се кодират и въвеждат на персонален компютър в териториалните поделения на НСИ.

Масивите с данни се изпращат в НСИ, където на национално равнище се извършва допълнителен контрол и претегляне на първичните данни. Претеглените данни се групират по различни признаци и се оформят в таблици за разпространение и публикуване.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Осигуряването на качеството в наблюдението на работната сила се извършва в съответствие с политиката и програмата за управление на качеството в НСИ.

НСИ следва и програма за изпълнение на препоръките на Работна група на Евростат за качеството на наблюдението на работната сила.

Оценка на качеството

Ежегодно се подготвят доклади за качеството на наблюдението на работната сила, съдържащи информация за различните аспекти на качеството.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на статистическа информация от наблюдението на работната сила са:

 • Международни организации:

- Европейска комисия - Главна дирекция „Заетост” и други дирекции;

- Евростат - отдел „Пазар на труда” и други отдели в Евростат;

- Европейска централна банка;

- Организация за икономическо сътрудничество и развитие;

- Международна организация на труда;

- ЮНЕСКО;

- УНИЦЕФ.

 • Потребители в страната:

- Министерства и държавни агенции;

- Българска народна банка;

- Синдикати;

- Организации на работодателите;

- Неправителствени организации;

- Научни организации и институти;

- Отделни фирми и организации – за собствени маркетингови проучвания или консултантски услуги.

Удовлетвореност на потребителите

Няма информация.

Пълнота

Наблюдението на работната сила в България обхваща всички задължителни променливи, съгласно законодателството на Европейския съюз по отношение на наблюдението на работната сила.

Степен на пълнота на данните

Наблюдението на работната сила в България обхваща всички задължителни променливи, съгласно законодателството на Европейския съюз по отношение на наблюдението на работната сила.

 

Точност и надеждност
Обща точност

Наблюдението на работната сила се извършва върху двустепенна гнездова извадка, включваща около 19.6 хил. домакинства всяко тримесечие (около 0.65% от домакинствата в страната). Както при всяко извадково изследване резултатите са обременени от грешки, дължащи се на извадката, както и на други грешки, свързани с невъзможността да бъдат анкетирани някои от единиците в извадката, възможни грешки при регистрацията на отговорите, обработката и други.

Извадкови грешки

За оценка на стохастичната точност на резултатите от наблюдението се изчисляват коефициенти на вариация (относителни стандартни грешки) и интервали на доверителност (обхватът от стойности, които в 95% от случаите съдържат истинската стойност на показателя в генералната съвкупност) по основни показатели.

 


Показатели за извадкови грешки
 

 

Брой на заетите лица на възраст 20 - 64 навършени години - хил.

Коефициент на заетост (20 - 64 навършени години) - %

Брой на заетите на непълно работно време (20 - 64  навършени години) - хил.

Брой на безработните лица - хил.

Коефициент на безработица - %

Коефициент на безработица за възрастовата група 15 - 24 навършени години - %

Среден брой отработени часове за седмица от едно заето лице (20 - 64 навършени години)  

Оценка

2963.2

2.1

63.7

305.1

9.2

21.6

40.2

Коефициент на вариация - %

1.0

1.0

5.1

3.1

2.9

5.5

0.2

Стандартна грешка

30.5

0.7

3.3

9.5

0.3

1.2

0.1

Интервали на доверителност

±59.9

±1.4

±6.4

±18.6

±0.5

±2.4

±0.1

Данни за 2015 година.

Неизвадкови грешки

 

 Грешки на обхвата
Степен на свръхобхват

6.4%

Дял на общите единици
Грешки при измерването
Грешки поради липса на отговор
Степен на неотговорили единици от съвкупността

Относителен дял на неотговорилите домакинства - %1

Общо

22.2

По причини:

 

Отказ

4.9

Неосъществен контакт

15.9

Други

1.4

 

1 Необитаемите жилища не са включени при изчисляване дела на неотговорилите.

Данни за 2015 година

 

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника
Грешки при обработката
Степен на импутация

Импутация се извършва само по определени променливи (икономическа дейност, професия, статус на основната работа) като обхваща незначителен брой случаи.

Грешки, свързани с допусканията на модела
Сезонно изглаждане

Не се прилага.

Ревизия на данните - политика

Ревизия на вече публикувани данни обикновено не се прави. По изключение ревизия на данните може да се направи след получаване на нови оценки за населението след преброяване.

Ревизия на данните - практика

Поради наличие на оценки за населението на база на Преброяване 2011 и извършени промени в начина на претегляне на резултатите са подготвени и поместени ревизирани данни от наблюдението на работната сила за 2010 и 2011 година.


Ревизия на данните - средна стойност
Навременност и точност на представяне
Навременност

Основните годишни резултати от наблюдението на работната сила се обявяват около два месеца и половина след края на съответната година.

Лаг във времето - първи резултати
Лаг във времето - окончателни резултати

Основните годишни резултати от наблюдението на работната сила се обявяват около два месеца и половина след края на съответната година.

 

Точност на представяне

 Резултатите от наблюдението се представят точно на датите, заложени в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.


Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Резултатите от наблюдението се представят точно на датите, заложени в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Поради единството на използваните принципи, променливи, дефиниции и класификации е налице висока степен на сравнимост на резултатите от наблюдението на работната сила между страните-членки на ЕС.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци
Сравнимост във времето

 От 2003 г. се въвежда непрекъснато наблюдение на работната сила, осигуряващо средни тримесечни и годишни оценки. От същата година започва прилагането на хармонизираната дефиниция за безработица, съгласно Регламент No 1897/2000.

От първото тримесечие на 2012 г. е въведен нов подход при претеглянето на единиците от извадката за наблюдението на работната сила, чието влияние трябва да се има предвид при ползването на данните от наблюдението на работната сила. Основните промени се състоят в следното:

 • увеличен е броят на възрастовите групи на ниво общо за страната (от 4 на 14), за които се осъществява съпоставимост между оценките от наблюдението и тези от текущата демографска статистика;
 • от данните за населението, използвани при оценката на резултатите от наблюдението на работната сила, са изключени лицата, живеещи в колективни домакинства (които са извън обхвата на изследването).

Върху сравнимостта на резултатите от наблюдението с предходни години оказва влияние и различието в данните за населението между текущата демографска статистика (използвани при първоначалната оценка на тримесечните и годишните резултати от наблюдението през 2010 и 2011 г.) и тези, получени при Преброяването на населението към 1 февруари 2011 година. Поради наличието на нови оценки за населението на база на Преброяване 2011 и промените в начина на претегляне на резултатите от наблюдението на работната сила са подготвени и поместени на интернет сайта на НСИ ревизирани тримесечни и годишни данни за 2010 и 2011 година.
Вследствие на посочените промени ревизираните данни за 2010 г. не са напълно съпоставими с данните за предишни години.

Дължина на съпоставимите динамични редове

7 години

Съгласуваност между предметни области

Съгласуваност с данните за населението

Оценките на текущата демографска статистика за населението на страната (по пол, местоживеене, възрастови групи, области) се използват при претеглянето на резултатите от извадката при наблюдението на работната сила, като се използват последните налични оценки. От 2012 г. от данните за населението, използвани при оценката на резултатите от наблюдението на работната сила, са изключени лицата, живеещи в колективни домакинства (които са извън обхвата на изследването).

Съгласуваност с оценките за заетите лица по методологията на Национални сметки

Национални сметки използват информация от различни източници, които се комбинират с оглед да се получи възможно най-изчерпателна и съвместима с другите показатели на Национални сметки оценка, в резултат на което данните за заетите лица според Национални сметки могат да се различават от тези на използваните източници. Основното различие с данните от Наблюдението на работната сила е по отношение на броя на заетите лица в селското стопанство. При оценката на данните за самостоятелно заетите лица в селското стопанство Национални сметки използват данни от преброяването на земеделските стопанства и извадкови изследвания на земеделските стопанства, провеждани от Министерство на земеделието и храните.

Между Наблюдението на работната сила и Национални сметки съществуват и концептуални различия като например:

 • съгласно Европейската система от сметки (ЕСС’ 95) данните за заетите лица според методологията на национални сметки се основават на концепцията за резидентност на производствените единици, докато Наблюдението на работната сила обхваща заетите лица, които са постоянно население на страната, вкл. работещи в други страни;
 • Наблюдението на работната сила не обхваща лицата, живеещи в колективни домакинства, които се включват в оценките на Национални сметки;
 • за разлика от Национални сметки в данните за заетите лица от Наблюдението на работната сила не се включват лицата в отпуск за отглеждане на деца до 2-годишна възраст.

Като цяло данните на Национални сметки са по-подходящи за измерване и анализ на заетостта като влагане на труд, докато данните на Наблюдението на работната сила са по-походящи за анализ на труда като социално явление.

Съгласуваност с данните от Наблюдението на наетите лица, работната заплата и другите разходи за труд

Основното различие в данните между двете изследвания се състои в това, че наблюденията на наетите лица, средствата за работна заплата и другите разходи за труд осигуряват данни за лицата, които са в трудово правоотношение с работодател съгласно Кодекса на труда или в служебно правоотношение по Закона за държавния служител, докато Наблюдението на работната сила обхваща и лица, наети на работа по друг вид договор или без договор, както и самостоятелно заетите лица (работодатели, лица, работещи за своя сметка, и лица, работещи без формално заплащане в семеен бизнес). За разлика от Наблюдението на работната сила в броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се включват лицата в отпуск за отглеждане на деца до 2-годишна възраст, но се изключват лицата, работещи в дейностите по отбрана и опазване на обществения ред.

Различията в единиците на наблюдение, в наблюдавания период, в начина на класифицирането на данните по икономически дейности, в принципите на териториално отнасяне (по местоживеене/по месторабота) и др. също оказват влияние върху сравнимостта на резултатите.

Съгласуваност с данните за регистрираните безработни

Основните методологически различия между Наблюдението на работната сила и данните на Агенцията по заетостта са следните:

 • Данните на Агенцията по заетостта се отнасят за безработните лица, регистрирани в бюрата по труда. Съгласно прилаганата международна дефиниция в Наблюдението на работната сила безработни могат да бъдат и лица, които не са регистрирани в бюрата по труда, но търсят работа чрез други активни методи - чрез частни посреднически агенции, директно отнасяне към работодатели, чрез съдействие от роднини и познати, чрез подаване, отговаряне или изучаване на обяви във вестници, списания и др. Дори регистрацията в бюрата по труда сама по себе си не е активен метод за търсене на работа. За активен метод се счита контактът с бюрото по труда с цел намиране на работа.
 • Възрастта, на която лицата могат да се считат за безработни при наблюдението на работната сила е 15 - 74 навършени години, а за регистрираните безработни - 16 - 64 навършени години. За разлика от регистрираните безработни според Наблюдението на работната сила безработни могат да бъдат също учащи и пенсионери, които търсят активно работа и имат готовност да започнат работа.
 • При изчисляването на коефициента на безработица при Наблюдението на работната сила се използват текущи данни за икономически активното население (работната сила), получени при същото наблюдение, докато данните за икономически активните лица, използвани за изчисляване на равнището на регистрираната безработица, са от преброяването на населението, поради което са постоянна величина за по-дълъг период от време.

Наблюдението на работната сила е извадково анкетно изследване, при което информацията се получава от самите лица, докато данните на Агенцията по заетостта се основават на регистри и имат изчерпателен характер.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Годишните данни от наблюдението на работната сила са осреднени стойности от четирите тримесечия на годината.

Съгласуваност с националните сметки

Съгласуваност с оценките за заетите лица по методологията на Национални сметки

Национални сметки използват информация от различни източници, които се комбинират с оглед да се получи възможно най-изчерпателна и съвместима с другите показатели на Национални сметки оценка, в резултат на което данните за заетите лица според Национални сметки могат да се различават от тези на използваните източници. Основното различие с данните от Наблюдението на работната сила е по отношение на броя на заетите лица в селското стопанство. При оценката на данните за самостоятелно заетите лица в селското стопанство Национални сметки използват данни от преброяването на земеделските стопанства и извадкови изследвания на земеделските стопанства, провеждани от Министерство на земеделието и храните.

Между Наблюдението на работната сила и Национални сметки съществуват и концептуални различия като например:

 • съгласно Европейската система от сметки (ЕСС’ 95) данните за заетите лица според методологията на национални сметки се основават на концепцията за резидентност на производствените единици, докато Наблюдението на работната сила обхваща заетите лица, които са постоянно население на страната, вкл. работещи в други страни;
 • Наблюдението на работната сила не обхваща лицата, живеещи в колективни домакинства, които се включват в оценките на Национални сметки;
 • за разлика от Национални сметки в данните за заетите лица от Наблюдението на работната сила не се включват лицата в отпуск за отглеждане на деца до 2-годишна възраст.

Като цяло данните на Национални сметки са по-подходящи за измерване и анализ на заетостта като влагане на труд, докато данните на Наблюдението на работната сила са по-походящи за анализ на труда като социално явление.

 

Вътрешна съгласуваност

Поради закръгляването на данните директно от компютър, в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщения с основните резултати от наблюдението на работната сила се публикуват на интернет сайта на НСИ (www.nsi.bg), съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации

„Заетост и безработица - годишни данни” - електронно издание

Общи издания на НСИ:

 • Статистически годишник;
 • Статистически справочник;
 • Брошура ,,България”.
Онлайн база данни

Подробни годишни резултати от наблюдението на работната сила са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Пазар на труда - Наблюдение на работната сила - Годишни данни: http://www.nsi.bg/bg/node/4002, както и в информационната система ИНФОСТАТ.

Таблици с данни - консултации
Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника на НСИ за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели: http://www.nsi.bg/bg/node/575

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации
Методологични документи
 • Методология на наблюдението на работната сила: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/LFS_Methodology.pdf
 •  Брошура „Наблюдение на работната сила”
 •  Указания за попълване на анкетните карти за наблюдение на работната сила.
Степен на пълнота на метаданните
Документи за качеството

Доклади по качеството 2008, 2009, 2010 г. са налични на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/756

Разходи и натовареност

Средната продължителност на интервюто по наблюдението на работната сила на едно лице е около 15 минути. Продължителността на интервюто зависи от статуса на отделното лице и поредността на участие в наблюдението.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Опазването на тайната на индивидуалните данни е гарантирано съгласно:

 • Закон за статистиката;
 • Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Индивидуалните анонимизирани данни, които се предоставят за изследователски и научни цели, не съдържат административна информация, като лични данни и адрес, позволяващи директна идентификация. Извършва се и допълнително агрегиране на данните по отделни променливи.

 

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

Страници