Въздушен транспорт


Динамичен ред: Transport_2.1.4.xls

ОБСЛУЖЕНИ ПЪТНИЦИ И ОБРАБОТЕНИ ТОВАРИ НА ЛЕТИЩАТА
  2019
Пътници - брой 12 044 306
Кацнали 6 003 406
Излетели 6 040 900
Товари - тона 28 788.7
Разтоварени 11 497.4
Натоварени 17 291.3
29.05.2020
ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ - Обслужени пътници и обработени товари на летищата
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на услугите“

Лице за контакт

Йоана Илчевска

Галина Василева

Длъжност

старши експерт,

и. д. началник на отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

[email protected]

Телефон

+ 359 2 9857 604

+359 2 9857 190

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 ноември 2013 г.
Дата на публикуване20 ноември 2013 г.
Дата на последно актуализиране16 януари 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Въздушният транспорт включва превоза на пътници, товари и поща от търговски въздушни превози, който се извършва от авиокомпаниите срещу заплащане, като се изключват полетите на държавните въздухоплавателни средства.

Използвани класификации

Кодове на ICAO /Международна организация за гражданска авиация/

Обхват

Информацията обхваща данни за българските и чуждестранните авиационни оператори, извършващи полети от и до летищата на територията на Република България.

Понятия и дефиниции

Превозени пътници – всички пътници на борда на въздухоплавателното средство при кацане на отчетното летище или при излитане от него, вкл. пътниците директен транзит.

Превозени товари – всички товари на борда на въздухоплавателното средство при кацане на отчетното летище или при излитане от него, вкл. транзитните товари. Изключва се багажът на пътниците.

Статистическа единица

Данни се събират от ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на ниво летище.

Статистическа съвкупност

Съгласно Регламент 437/2003 всички летища от категории 1, 2, и 3 подават данни.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

От 2005 година

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Хиляди тона; хиляди пътника.

Отчетен период

Тримесечие

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Регламент (ЕО) № 437/2003 на ЕП и на Съвета от 27 февруари 2003 г. относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздуха;

· Регламент (ЕО) 1358/2003 на Комисията от 31 юли 2003 г. относно прилагането на Регламент (EO) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздух и за изменение на приложения I и II към него;

· Регламент (ЕО) № 546/2005 на Комисията от 8 април 2005 г. за адаптиране на Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно разпределянето на кодовете на отчитащите се държави и за изменение на Регламент (ЕО) № 1358/2003 на Комисията относно актуализиране списъка с летища на Общността;

· Регламент (ЕО) № 158/2007 на Комисията от 16 февруари 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1358/2003 относно списъка с летища на Общността;

· Наредба № РД-08-20 от14 януари 1999 г. за събиране на статистическа информация за гражданското въздухоплаване в Република България.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Данните от авиокомпаниите се третират като конфиденциални и се предоставят само на високо агрегирано ниво.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Данните се публикуват съгласно заложените срокове в НСП и Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ - шест месеца след края на отчетния период.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ и са достъпни за всички потребители на статистическа информация.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

Статистически годишник

Онлайн база данни

Данни за въздушния транспорт са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Отраслова статистика - Транспорт и съобщения - Други годишни данни - Транспорт: http://www.nsi.bg/bg/node/1749

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Данни за въздушния транспорт от всички държави, провеждащи изследването, се публикуват на интернет сайта на Евростат.

Методологични документи

Методологическо ръководство на Евростат по статистика на въздушния транспорт.

Документация за качеството

Методологическо ръководство на Евростат по статистика на въздушния транспорт.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Качеството на данните се осигурява чрез прилагането на единна методология за събиране на статистическата информация. Необходимите контроли за качество на данните се прилагат на национално ниво, като последващи такива се извършват и от Евростат.

Оценка на качеството

Годишно Евростат изготвя доклад за качеството, в който се дава обща оценка на нивото на съответствие с изискванията за качество на предоставената статистическа информация.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители са държавните институции, браншови организации и специализирани в сектора предприятия.

Удовлетвореност на потребителите

Не се прилага.

Пълнота

Пълно съответствие с българското и европейското законодателство.

Точност и надеждност
Обща точност

Данните са точни.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Тримесечните данни се предоставят на Евростат 6 месеца след края на отчетния период.

Точност на представяне

Данните се предоставят съгласно заложените срокове.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Не се прилага.

Сравнимост във времето

Сравнимостта във времето е висока благодарение на общата методология заложена за провеждане на изследването.

Съгласуваност между предметни области

На национално ниво се извършва проверка на предаваните на Евростат серии от данни, като в последствие от Евростат се правят и огледални проверки между страните.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Определят се от ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация" към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Ревизия на данните се прави при необходимост.

Ревизия на данните - практика

Ревизия на данните се прави при необходимост, съгласно заложената методология.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на информацията е ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Честота на събиране на данни

тримесечно

Събиране на данни

Изследването е изчерпателно.

Валидиране на данни

Правят се проверки за достоверност на кодовете съгласно използваните класификации. Проверка за качество се прави на всяка серия от данни както и между самите серии от данни.

Обработка на данни

Обработката на първичните данни се извършва от ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация”.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
Нефинансови предприятия - Годишни данни на нефинансовите предприятия
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Годишна бизнес статистика“

Лице за контакт

Анелия Вихърова

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов" № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

 

 

Телефон

+359 2 9857 129

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 ноември 2013 г.
Дата на публикуване20 ноември 2013 г.
Дата на последно актуализиране16 януари 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистическото изследване на нефинансовите предприятия осигурява информация, групирана според броя на заетите в тях лица, по следните икономически показатели: брой предприятия, заети лица, приходи от дейността, разходи за дейността, дълготрайни материални активи.

Годишните данни на нефинансовите предприятия са агрегирани по сектори (1-ви знак по КИД-2008).

Годишни данни по големина на предприятията: Показателите се публикуват на ниво сектор (1-ви знак по КИД-2008) и по групи според броя на заетите лица.

Годишни регионални данни: На регионално ниво се публикуват пет показателя по статистически райони (NUTS).

Използвани класификации

· Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) от 01.01.2008 година;

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).

Обхват

Нефинансовите предприятия, класифицирани в сектори от A до S (без К) по КИД-2008 от референтната 2008 година.

Понятия и дефиниции

Основните икономически показатели, които се публикуват в този раздел са:

 • „Брой предприятия“ - всички предприятия, които са били активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП;
 • „Заети лица“ - всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време, включително сезонните и надомните работници (преизчислени в еквивалент на пълна заетост), работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници;
 • „Приходи от дейността” - сума от приходите от оперативна дейност и финансовите приходи;
 • „Разходи за дейността” - сума от разходите за оперативна дейност и финансовите разходи;
 •  „Дълготрайни материални активи” - сума от дълготрайните материални активи, посочени в счетоводния баланс на предприятията, съставящи баланс, и данните от справката за ДМА за предприятията, несъставящи баланс.
Статистическа единица

Основната единица на наблюдението е предприятие. От годишните данни на предприятията се изчисляват основните икономически показатели и данните по групи според броя на заетите лица.

Предприятието е най-малката организационна единица, произвеждаща стоки или услуги, която взема самостоятелно управленски решения. Предприятието извършва една или няколко дейности на едно или повече места. Предприятието може да бъде самостоятелна юридическа единица.

Статистическа съвкупност

Наблюдението е изчерпателно и статистическата съвкупност се формира от всички нефинансови предприятия, класифицирани в сектори от А до S (без К) по КИД-2008 от референтната 2008 година.

Географски обхват (територия)

Данните се отнасят за дейността на нефинансовите предприятията, извършвана на територията на страната.

Времеви обхват

От 2008 година.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица
 • Брой (предприятия, заети лица);
 •  Хиляди левове (всички останали показатели).
Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Българска нормативна уредба:

 • Закон за статистиката;
 • Национална статистическа програма;
 • Счетоводно и данъчно законодателство.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Регламент (ЕС) № 223/2009 от 11 март 2009 г. дефинира общи правила за определяне и защита на конфиденциалните данни и начините за изпращането и използването им в Евростат. Законът за статистиката също гарантира опазването на статистическата тайна и използването на индивидуалните данни на предприятията само за статистически цели.

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката и Европейското законодателство конфиденциални са индивидуалните (първичните) данни на предприятията. За да се гарантира тяхната защита и невъзможността да бъдат идентифицирани, агрегираните показатели също се определят като конфиденциални, когато:

 • Критерий А – даден показател е формиран от едно или две предприятия.
 • Критерий В – едно предприятие доминира в стойността на показателя с дял равен на или по-голям от 85%.
Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ и са достъпни за всички потребители на статистическа информация.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации
 • Статистически годишник;
 •  Статистически справочник;
 • Районите, областите и общините в Република България.
Онлайн база данни

Данните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Бизнес статистика – Годишна бизнес статистика – Други годишни данни – Нефинансови предприятия: http://www.nsi.bg/bg/node/8203

Достъп до микроданни

Не са достъпни.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Закон за малките и средни предприятия, национално счетоводно законодателство и разработена статистическа методология: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Methodology_NF_Ent.pdf

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Включва усъвършенстване на системата за събиране на първичните данни чрез онлайн базираната информационна система ”Бизнес статистика”, осигуряваща строг аритметичен и логически контрол на входните данни. Извършва се и допълнителен логически контрол на изход при установени различия в стойностите на даден показател между две последователни години извън определени граници, а също и сравнение с резултатите от други изследвания в НСИ - Краткосрочна бизнес статистика, Продком, Външна търговия, Работна сила.

Оценка на качеството

Извършва се по стандартните критерии за оценка на качеството - приложимост, точност и надеждност, навременност, сравнимост и съгласуваност.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните са:

· Международни организации;

· Заинтересовани държавни институции, с които има сключени междуведомствени споразумения;

· Научни институти, университети, икономически анализатори и студенти;

· Частни неправителствени организации, агенции, сдружения, медии и други;

· Дирекции и отдели в НСИ.

Удовлетвореност на потребителите

Не е правено проучване на удовлетвореността на потребителите, но няма регистрирани случаи на неизпълнени заявки за предоставяне на информация.

Пълнота

Пълно съответствие с българското законодателство.

Точност и надеждност
Обща точност

Информацията за изчисляване на икономическите показатели е базирана на годишните счетоводни отчети на нефинансовите предприятия, като е осигурена пълна обвързаност на входните данни.

Извадкови грешки

Наблюдението на нефинансовите предприятия е изчерпателно и не съществуват извадкови грешки.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Срокът за публикуване на данните на национално ниво е t+11 месеца за окончателните данни, където t е отчетната година.

Точност на представяне

Срокът по т.15.1 стриктно се спазва.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

За територията на страната данните са сравними по географски признак.

Сравнимост във времето

Динамичните редове с данни са напълно съпоставими за периода 2008 - последна отчетна година.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

НСИ полага изключителни усилия за намаляване натовареността на респондентите. Пример за това е подписаното споразумение “Единна входна точка” между НСИ и Националната агенция за приходите за еднократно представяне на годишните отчети и ползване на данните и от двете институции. Разработената от НСИ онлайн базирана информационна система “Бизнес статистика” и осигурената методологическа и техническа помощ на респондентите по време на отчетната кампания са високо оценени от респондентите и спомагат за реалното намаляване на тяхната натовареност.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Националната политика, както и тази на Евростат, допуска ревизирането на вече публикувани данни, ако има сериозни основания за това.

Ревизия на данните - практика

Ревизираните данни заместват вече публикуваните във възможно най-кратки срокове, след като е направена ревизията.

Статистическа обработка
Източници на данни

Основни източници на данни за изчисляване на икономическите показатели са:

· Годишен отчет на нефинансовите предприятия, съставящи баланс;

· Годишен отчет на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно за всички нефинансови предприятия.

Валидиране на данни

Валидирането на данните се извършва чрез допълнителен логически контрол на входните данни и съпоставяне на изходните данни с резултатите от предходните години и други изследвания в НСИ.

Обработка на данни

Наблюдението е изчерпателно и не се прави допълнителна оценка на данните.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml