Дължина на железопътните линии


Динамичен ред: Transport_2.1.2.3.xls

ДЪЛЖИНА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ЛИНИИ КЪМ 31.12.2019
Километри
Статистически зони
Статистически райони
Области
2019
Обща дължина на ЖП линиите в това число
Двойни ЖП линни Електрифи-цирани ЖП линни
Общо 4 030 990 2 870
Северна и Югоизточна България 2 384 705 1 807
Северозападен район 648 192 444
Видин 108 - 93
Враца 112 67 112
Ловеч 108 9 9
Монтана 114 - 114
Плевен 206 116 116
Северен централен район 627 89 436
Велико Търново 236 82 159
Габрово 74 - 74
Разград 92 7 49
Русе 155 - 154
Силистра 70 - -
Североизточен район 484 244 369
Варна 197 113 154
Добрич 60 - -
Търговище 72 72 72
Шумен 155 59 143
Югоизточен район 625 180 558
Бургас 178 111 162
Сливен 134 8 113
Стара Загора 261 31 236
Ямбол 52 30 47
Югозападна и Южна централна България 1 646 285 1 063
Югозападен район 864 169 660
Благоевград 161 - 104
Кюстендил 121 - 64
Перник 115 8 84
София 295 105 253
София (столица) 172 56 155
Южен централен район 782 116 403
Кърджали 67 - -
Пазарджик 185 57 57
Пловдив 324 59 285
Смолян - - -
Хасково 206 - 61
29.05.2020
Железопътен транспорт - железопътна мрежа
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Краткосрочна бизнес статистика“

Лице за контакт

Галина Василева

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+ 359 9857 190

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване01 август 2014 г.
Дата на публикуване01 август 2014 г.
Дата на последно актуализиране01 август 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Железопътната мрежа включва всички жп линии в страната, които са предназначени за придвижване на влакове между гарите или местата, отбелязани като самостоятелни пунктове на тръгване или пристигане за превоз на пътници и/или товари. Изключват се линиите на трамвайния транспорт и на метрото.

Използвани класификации

Класификация на териториалните единици за статистически цели в България. (NUTS)

Обхват

Общата дължина на железопътните линии по вид и по региони.

Понятия и дефиниции

В съответствие с Речника за транспортна статистика – 2003, Женева, чрез който се осигурява сравнимост на данните на европейско ниво.

Статистическа единица

Данните се предоставят от НК „Железопътна инфраструктура”

Статистическа съвкупност

Всички железопътни линии, включително и гаровите коловози, разположени на територията на страната.

Географски обхват (територия)

Национална територия по региони.

Времеви обхват

от 2000 година

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Километри

Отчетен период

Година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Регламент (ЕО) № 176/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 година.

Споделяне на данни

Попълване на Общ годишен въпросник на Евростат, ООН и Международния транспортен форум.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Данните за железопътната инфраструктура общо за страната и по региони не са индивидуални данни, поради което не се считат за конфиденциални.

Конфиденциалност - защита на данните

Данните за железопътната инфраструктура общо за страната и по региони не са индивидуални данни, поради което не се считат за конфиденциални.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ и са достъпни за всички потребители на статистическа информация.

Честота на разпространение

Ежегодно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

· Статистически годишник;

· Статистически справочник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Данни за дължина на железопътните линии са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Отраслова статистика - Транспорт и съобщения - Други годишни данни - Транспорт - Железопътен транспорт: http://www.nsi.bg/bg/node/1737

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

Методологическо ръководство на Евростат по статистика на железопътния транспорт.

Документация за качеството

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Логически оглед и валидиране на данните.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Браншови организации и специализирани в сектора предприятия.

Удовлетвореност на потребителите

Не се прилага.

Пълнота

Обхватът е пълен.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се предоставят съгласно установените срокове.

Точност на представяне

Данните се предоставят съгласно установените срокове.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Не се прилага.

Сравнимост във времето

Не се прилага.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Разходите за провеждане на изследването се определят съгласно НСП за съответната отчетна година.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Допуска се ревизия на данните, когато е необходимо.

Ревизия на данните - практика

Практиката е установена от Евростат.

Статистическа обработка
Източници на данни

Информацията се получава от НК „Железопътна инфраструктура“.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изследването е изчерпателно.

Валидиране на данни

При необходимост се извършва валидиране на данните.

Обработка на данни

Данните се получават обобщени от НК „Железопътна инфраструктура”.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX файлов формат: Железопътен транспорт - железопътна мрежа
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
Нефинансови предприятия - Годишни данни на нефинансовите предприятия
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Годишна бизнес статистика“

Лице за контакт

Анелия Вихърова

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов" № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

 

 

Телефон

+359 2 9857 129

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 ноември 2013 г.
Дата на публикуване20 ноември 2013 г.
Дата на последно актуализиране16 януари 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистическото изследване на нефинансовите предприятия осигурява информация, групирана според броя на заетите в тях лица, по следните икономически показатели: брой предприятия, заети лица, приходи от дейността, разходи за дейността, дълготрайни материални активи.

Годишните данни на нефинансовите предприятия са агрегирани по сектори (1-ви знак по КИД-2008).

Годишни данни по големина на предприятията: Показателите се публикуват на ниво сектор (1-ви знак по КИД-2008) и по групи според броя на заетите лица.

Годишни регионални данни: На регионално ниво се публикуват пет показателя по статистически райони (NUTS).

Използвани класификации

· Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) от 01.01.2008 година;

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).

Обхват

Нефинансовите предприятия, класифицирани в сектори от A до S (без К) по КИД-2008 от референтната 2008 година.

Понятия и дефиниции

Основните икономически показатели, които се публикуват в този раздел са:

 • „Брой предприятия“ - всички предприятия, които са били активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП;
 • „Заети лица“ - всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време, включително сезонните и надомните работници (преизчислени в еквивалент на пълна заетост), работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници;
 • „Приходи от дейността” - сума от приходите от оперативна дейност и финансовите приходи;
 • „Разходи за дейността” - сума от разходите за оперативна дейност и финансовите разходи;
 •  „Дълготрайни материални активи” - сума от дълготрайните материални активи, посочени в счетоводния баланс на предприятията, съставящи баланс, и данните от справката за ДМА за предприятията, несъставящи баланс.
Статистическа единица

Основната единица на наблюдението е предприятие. От годишните данни на предприятията се изчисляват основните икономически показатели и данните по групи според броя на заетите лица.

Предприятието е най-малката организационна единица, произвеждаща стоки или услуги, която взема самостоятелно управленски решения. Предприятието извършва една или няколко дейности на едно или повече места. Предприятието може да бъде самостоятелна юридическа единица.

Статистическа съвкупност

Наблюдението е изчерпателно и статистическата съвкупност се формира от всички нефинансови предприятия, класифицирани в сектори от А до S (без К) по КИД-2008 от референтната 2008 година.

Географски обхват (територия)

Данните се отнасят за дейността на нефинансовите предприятията, извършвана на територията на страната.

Времеви обхват

От 2008 година.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица
 • Брой (предприятия, заети лица);
 •  Хиляди левове (всички останали показатели).
Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Българска нормативна уредба:

 • Закон за статистиката;
 • Национална статистическа програма;
 • Счетоводно и данъчно законодателство.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Регламент (ЕС) № 223/2009 от 11 март 2009 г. дефинира общи правила за определяне и защита на конфиденциалните данни и начините за изпращането и използването им в Евростат. Законът за статистиката също гарантира опазването на статистическата тайна и използването на индивидуалните данни на предприятията само за статистически цели.

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката и Европейското законодателство конфиденциални са индивидуалните (първичните) данни на предприятията. За да се гарантира тяхната защита и невъзможността да бъдат идентифицирани, агрегираните показатели също се определят като конфиденциални, когато:

 • Критерий А – даден показател е формиран от едно или две предприятия.
 • Критерий В – едно предприятие доминира в стойността на показателя с дял равен на или по-голям от 85%.
Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ и са достъпни за всички потребители на статистическа информация.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации
 • Статистически годишник;
 •  Статистически справочник;
 • Районите, областите и общините в Република България.
Онлайн база данни

Данните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Бизнес статистика – Годишна бизнес статистика – Други годишни данни – Нефинансови предприятия: http://www.nsi.bg/bg/node/8203

Достъп до микроданни

Не са достъпни.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Закон за малките и средни предприятия, национално счетоводно законодателство и разработена статистическа методология: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Methodology_NF_Ent.pdf

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Включва усъвършенстване на системата за събиране на първичните данни чрез онлайн базираната информационна система ”Бизнес статистика”, осигуряваща строг аритметичен и логически контрол на входните данни. Извършва се и допълнителен логически контрол на изход при установени различия в стойностите на даден показател между две последователни години извън определени граници, а също и сравнение с резултатите от други изследвания в НСИ - Краткосрочна бизнес статистика, Продком, Външна търговия, Работна сила.

Оценка на качеството

Извършва се по стандартните критерии за оценка на качеството - приложимост, точност и надеждност, навременност, сравнимост и съгласуваност.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните са:

· Международни организации;

· Заинтересовани държавни институции, с които има сключени междуведомствени споразумения;

· Научни институти, университети, икономически анализатори и студенти;

· Частни неправителствени организации, агенции, сдружения, медии и други;

· Дирекции и отдели в НСИ.

Удовлетвореност на потребителите

Не е правено проучване на удовлетвореността на потребителите, но няма регистрирани случаи на неизпълнени заявки за предоставяне на информация.

Пълнота

Пълно съответствие с българското законодателство.

Точност и надеждност
Обща точност

Информацията за изчисляване на икономическите показатели е базирана на годишните счетоводни отчети на нефинансовите предприятия, като е осигурена пълна обвързаност на входните данни.

Извадкови грешки

Наблюдението на нефинансовите предприятия е изчерпателно и не съществуват извадкови грешки.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Срокът за публикуване на данните на национално ниво е t+11 месеца за окончателните данни, където t е отчетната година.

Точност на представяне

Срокът по т.15.1 стриктно се спазва.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

За територията на страната данните са сравними по географски признак.

Сравнимост във времето

Динамичните редове с данни са напълно съпоставими за периода 2008 - последна отчетна година.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

НСИ полага изключителни усилия за намаляване натовареността на респондентите. Пример за това е подписаното споразумение “Единна входна точка” между НСИ и Националната агенция за приходите за еднократно представяне на годишните отчети и ползване на данните и от двете институции. Разработената от НСИ онлайн базирана информационна система “Бизнес статистика” и осигурената методологическа и техническа помощ на респондентите по време на отчетната кампания са високо оценени от респондентите и спомагат за реалното намаляване на тяхната натовареност.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Националната политика, както и тази на Евростат, допуска ревизирането на вече публикувани данни, ако има сериозни основания за това.

Ревизия на данните - практика

Ревизираните данни заместват вече публикуваните във възможно най-кратки срокове, след като е направена ревизията.

Статистическа обработка
Източници на данни

Основни източници на данни за изчисляване на икономическите показатели са:

· Годишен отчет на нефинансовите предприятия, съставящи баланс;

· Годишен отчет на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно за всички нефинансови предприятия.

Валидиране на данни

Валидирането на данните се извършва чрез допълнителен логически контрол на входните данни и съпоставяне на изходните данни с резултатите от предходните години и други изследвания в НСИ.

Обработка на данни

Наблюдението е изчерпателно и не се прави допълнителна оценка на данните.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml